Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Prohlášení a stanoviska

Usnesení 25. sněmu LOK-SČL

Usnesení 25. sněmu LOK-SČL
25.04.2024

1. Sněmu se zúčastnilo z celkového počtu 132 delegátů 68 delegátů s platným mandátem, zastupující 50 MO LOK-SČL.  Sněm je usnášeníschopný
2. Sněm schválil navržený program. 
3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení  MUDr. Henčlová, MUDr. Krsička, MUDr. Vedralová
4. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Hýžďal, MUDr. Mašlík, MUDr. Volný
5. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Lišaník, MUDr. Kubalák, MUDr. Vybíral
6. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.
7. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou.
8. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem. 

9. Volba předsedy, místopředsedů a členů předsednictva LOK-SČL:

Bylo vydáno 68 sad hlasovacích lístků

Sněm zvolil:

Předsedu LOK-SČL:   MUDr. Martin Engel   (odevzdáno: 68, platných: 67, pro: 65)
Místopředsedy LOK-SČL:  MUDr. Jana Vedralová (68, 67, 66), MUDr. Miloš Voleman (68, 67, 64)

Členy předsednictva LOK-SČL:  

MUDr. Lenka Doležalová (64 hlasů) 
MUDr. Jaroslav Krsička (64 hlasů)  
MUDr. Tomáš Hanek (64 hlasů)
MUDr. Marcela Henčlová (63 hlasů)
MUDr. Michal Lišaník (62 hlasů) 
MUDr. Rudolf Koubek (60 hlasů)
MUDr. Michal Sojka (59 hlasů)
MUDr. Milan Kubek (57 hlasů)

Členy revizní komise LOK-SČL:  

Doc. MUDr. Ondřej Beran, PhD. (66 hlasů)
Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. (65 hlasů)
MUDr. Soňa Csémyová (64 hlasů)

10. Sněm diskutoval navrhované změny v Zákoníku práce směřující k možnosti zavedení 24 hodinových směn ve zdravotnictví a možnosti prolomení maximálního limitu přesčasové práce. 
11. Sněm projednal současný stav přípravy zvláštní zákonné normy pro odměňování nemocničních  zdravotníků, jejíž vznik s platností od 1. 1. 2025 byl potvzen vlastnoručním podpisem ministra Válka dne 8.12.2023. Situace je nyní taková, že příprava této normy nepostoupila ani do stadia věcného záměru. Z postupu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že vznik této normy je pro vládu ve skutečnosti nežádoucí. Do toho zapadá i neoficiální vyjádření ministra Válka z 2. 4. 2024, kdy prohlásil, že dohodu kterou osobně podepsal, nehodlá dodržet. 
12. Sněm deklaruje, že bez vzniku dohodnuté platové normy je jakékoliv další dohoda o změnách v Zákoníku práce nemožná. 
13. Sněm vyzývá členy nejen členy LOKu, ale i ostatní nemocniční zdravotníky, aby byli připraveni pro splnění dohody z 8. 12. 2023 zopakovat protestní akci z podzimu roku 2023, případně i ve vyšším stupni. 

Sněm schválil usnesení jedmomyslně. 

V Praze 25. 4. 2024


Zapsal: MUDr. Miloš Voleman

Schválil: MUDr. Martin Engel

celý článek

Prohlášení předsedy MO LOK-SČL Pardubice k situaci v nemocnici

05.04.2024

"S ohledem na opakovaná vyjádření Pardubické nemocnice k důvodům výpovědí lékařů bych rád podal vysvětlení:
Důvodem výpovědí lékařů PKN je jejich dlouhodobá frustrace z neplnění závazků ze strany vedení nemocnice. Jedná se o netransparentní a nepřesné odměňování personálu a chybějící komunikace ze strany nemocnice.
Odbory mají opakovaně snahu najít řešení. Svými novými návrhy odbory hledají způsob, jak uklidnit aktuální situaci.
MUDr. Ján Motešický
Předseda MO LOK Pardubice"

celý článek

Mimořádná porada LOK-SČL dne 7. 12. 2023

30.11.2023

Vážené kolegyně a kolegové,

na dnešním jednání s premiérem došlo k mírnému navýšení objemu finančních prostředků na ohodnocení (platy a mzdy) z 8,5 na 9,8 miliard Kč a zvýšila se i garance toho, že se peníze dostanou k zaměstnancům všech typů nemocnic. Ovšem z tohoto makročísla není dosud zřejmé, o jakou sumu by se jednalo pro konkrétní pracovní zařazení, ve smyslu L1, L2 a L3.

Proto svolávám na 7. 12. od 12 hod. mimořádnou poradu předsedů k posouzení nabídky a určení dalšího postupu.

Konkrétní rozpracování pro jednotlivé pracovní skupiny L1, L2 a L3 by mělo být do čtvrtka již známo.

Prosím o co nejvyšší možnou účast v rámci legitimity rozhodnutí.

MUDr. Martin Engel

Předseda LOK-SČL

celý článek

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 7.11.2023 v Praze

07.11.2023

LOK-SČL připomíná, že lékaři zajišťující nepřetržitou péči o pacienty v lůžkových zařízeních v ČR („nemocniční lékaři“) většinově „nevypověděli služby“, jak je často chybně prezentováno, ale informovali své zaměstnavatele, že k 1.12. 2023 překročí zákonem stanovený maximální počet přesčasových hodin, a odmítají nadále pokračovat v porušování zákona.

LOK-SČL konstatuje, že dosud nebyl splněn žádný z požadavků, které společně formulovali zástupci SML-ČLK, LOK-SČL,OSZSP ČR a které byly předány ministru zdravotnictví 18. 9. 2023.

Pro připomenutí se jedná o tyto požadavky:

a) zrušení paragrafu 93a ZP, 

b) úprava paragrafu 90 tak, aby bylo možno vykonávat práci v rámci služeb ve 24 hodinovém režimu, 

c) úprava odměňování dle principů Memoranda o nápravě poměrů v českém zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011,  

d) zajištění dlouhodobě udržitelných pracovních podmínek. 


Při vědomí těchto skutečností LOK-SČL vítá iniciativu ministra zdravotnictví prof. Válka směřující k vytvoření samostatného zákona o odměňování zdravotníků. Přijetí takové normy je dlouhodobým požadavkem LOK-SČL.

Zároveň ale LOK-SČL upozorňuje, že i při nejlepší vůli není reálné, že by tato norma vstoupila v platnost dříve než 1. 1. 2025, ale spíše až k 1. 1. 2026. 

Pro řešení aktuální kritické situace ve zdravotnictví proto LOK-SČL požaduje řešení mzdových a platových poměrů ve zdravotnictví formou navýšení platových a mzdových předpisů od 1. 1. 2024 tak, aby nárůst vedl ke splnění závazku státu v této oblasti, jak bylo uvedeno v Memorandu o nápravě poměrů v českém zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011. 


Alarmující je pokles reálné mzdy lékařů lůžkových zdravotnických zařízení nad pokles kupní síly způsobený inflací v kontextu dalších změn - progresivní zdanění v pásmu nad trojnásobek průměrné mzdy (dosahováno pouze přesčasovou prací, tedy „trest za práci“), nárůst odvodů na nemocenské pojištění o 0,6 %, zrušení odpočitatelnosti členských příspěvků odborové organizaci z daňového základu. 


Porada předsedů LOK-SČL považuje za nutné pokračovat v současné protestní akci Lékaři jsou také lidi. Dále apeluje na ty z lékařů, kteří tuto akci dosud aktivně nepodpořili, aby tak učinili vypovězením souhlasu s přesčasovou prací nejpozději do 30. 11. 2023.


LOK-SČL dále upozorňuje, že pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky, bude akce pokračovat i v roce 2024, při negativním vývoji situace i radikálnějšími prostředky.

 

MUDr. Martin Engel

Předseda LOK-SČL

celý článek

Varování LOK-SČL a OSZSP před prolomením limitů přesčasové práce

13.07.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
varují:
 
Připravované další rozšíření přesčasů ve zdravotnictví zvětší již dnes vážný nedostatek personálu, zhorší dostupnost zdravotní péče, ohrozí zdraví zdravotníků i zdraví a životy pacientů
 
● Neúměrné množství přesčasů a přetěžování zdravotníků je už dnes jednou z hlavních příčin nevyhovujících pracovních podmínek a nedostatku personálu v nemocnicích. Nedostatek personálu znamená pro zaměstnance nemocnic pracovní přetěžování a dlouhodobou frustraci z toho, že na jedné straně přes obrovské pracovní nasazení není dostatek času pro pacienty, na druhé straně kvůli obrovskému pracovnímu nasazení není dostatek času na rodinu a soukromý život. Zvýšení limitů přesčasové práce povede k prohloubení všech těchto problémů, k dalším odchodům zaměstnanců a k dalšímu zhoršení situace těch zbývajících.
● Kvůli nedostatku personálu se v nemocnicích již nyní uzavírají některá oddělení nebo jejich části, což výrazně zhoršuje dostupnost zdravotní péče. Podle demografických predikcí a podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v současné době chybí v nemocnicích cca 3000 zdravotních sester a dalších téměř 13 000 odejde v příštích pěti letech do důchodu. Mladé zdravotní sestry na nemocniční oddělení se směnným provozem a obrovským množstvím přesčasů odmítají nastupovat.
● Kvůli dlouhodobému přetěžování a zvyšující se únavě výrazně stoupá riziko vyhoření zaměstnanců, ztráty empatie, sklonů k agresivnímu chování, stoupá riziko profesních chyb, tedy i ohrožení zdraví a života pacientů. Rozšíření přesčasů ve zdravotnictví je proto v přímém rozporu se zásadami bezpečné práce.  
● Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů proto vyzývají politiky k serióznímu řešení problému s ohledem na stárnutí populace, tedy jak pacientů, vyžadujících více péče, tak i zdravotníků. Zvýšení limitů přesčasové práce není řešením problému, ale jeho zhoršením! Nevezmou-li politici tyto zjevné hrozby vážně, nebude se mít už v blízké budoucnosti o pacienty kdo starat.
● Tvrzení, že jde o dobrovolné přesčasy, je iluzorní, již dnes jsou přesčasy vynucovány jako nutná solidarita vůči dalším kolegům. Zvláště u mladých lékařů v procesu postgraduálního vzdělávání, kdy potřebují součinnost zaměstnavatele, aby mohli plnit potřebné aktivity i na jiných pracovištích (vyššího typu), je akt dobrovolnosti výrazně zpochybnitelný. Také tento fakt může být pro mnohé zaměstnance důvodem ke hledání klidnějšího pracoviště a k odchodu z nemocnice či zdravotnické záchranné služby.
● Rozšíření přesčasů ve zdravotnictví je v přímém rozporu s přístupem Evropské unie a jejími požadavky. Uvažované rozšíření přesčasů by například u záchranářů umožňovalo ročně odpracovat až 1040 hodin navíc, což představuje téměř polovinu roční pracovní doby navíc. To je v rozporu s evropskou legislativou a jde proti záměru transpoziční směrnice, která měla do českého zákoníku práce zahrnout slaďování osobního a soukromého života a zavést pro zaměstnance transparentní a bezpečné pracovní prostředí.
● Je správné, že společnost tvrdě kontroluje délku práce řidičů a vyžaduje jejich povinný odpočinek, protože jde o možné ohrožení zdraví a životů cestujících i dalších lidí v blízkosti. O to absurdnější je požadovat u lékařů a jiných zdravotníků, kteří mají zdraví a životy pacientů bezprostředně a zcela ve svých rukou, další a další práci bez odpočinku. Nedopusťme to!

celý článek

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 22. 3. 2023 v Praze

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 22. 3. 2023 v Praze
22.03.2023

Informace o mzdových jednáních v jednotlivých nemocnicích:

Ve většině nemocnic došlo k uzavření dohod o navýšení mezd/platů. V obchodních společnostech ve velké většině formou navýšení mzdových tarifů. V příspěvkových organizacích v menší míře navýšením osobního ohodnocení, většinou pak formou odměn vyplácených čtvrtletně. Výše navýšení se ve většině nemocnic pohybuje v rozmezí 4 – 6 % tarifní mzdy, resp. tabulkového platu.
Vyjednávání byla jednodušší v obchodních společnostech, paradoxně v přímo řízených organizacích bylo dosažení dohody často obtížné (v některých případech dosud k dohodě nedošlo).

Současný stav stanovování věku odchodu do důchodu dle odpracovaných let, resp. měsíců poškozuje zdravotníky zajišťující nepřetržitou péči.
Zajištění této péče je v České republice výhradně na zaměstnancích nemocnic a to za cenu trvalého překračování maximálních zákonných limitů přesčasové práce.
LOK-SČL bude usilovat o změnu pravidel v tom smyslu, aby věk, kdy vzniká nárok na odchod do důchodu, byl stanovován nikoliv podle počtu odpracovaných let, ale podle počtu skutečně odpracovaných směn (resp. jejich ekvivalentů v případě přesčasové práce).

Na poradě bylo konstatováno, že po navýšení základních platů lékařů v Maďarsku (o 100%) a po navýšení platů lékařů na Slovensku po tamní úspěšné protestní akci na konci roku 2022, se postavení českých nemocničních lékařů změnilo k horšímu. Pokud posuzujeme situaci v zemích V4, tak postavení českých lékařů bylo léta bezkonkurenčně nejlepší. Nyní se sice pomalu, ale jistě dostáváme na chvost a objektivně hrozí odchod zejména slovenských lékařů zpět na Slovensko.
LOK-SČL bude požadovat urychlenou valorizaci platových tarifů dle podmínek Memoranda z roku 2011. 

LOK-SČL bude podrobně informovat o výsledcích slovenské akce z podzimu 2022, a to formou přímých e-mailů. Žádáme funkcionáře MO LOK-SČL v jednotlivých nemocnicích, aby toto projednali se svými kolegy.

celý článek

Jednání odborů s ministrem Válkem

Jednání odborů s ministrem Válkem
01.03.2023

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou a předsedou LOK- SČL Martinem Engelem jednali s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho řediteli odborů Helenou Rögnerovou a Janem Michálkem. Obsahem jednání bylo předání informací k navýšení platů v zařízeních zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví. Odbory zaslaly do přímo řízených nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení dotazník k výsledkům kolektivního vyjednávání. Odpovědi bohužel potvrdily naše obavy. Většina nemocnic, které zřizuje MZ platy nezvýšila, někde ještě probíhá jednání. Ministr zopakoval, že nemocnice mají na zvýšení platů finanční prostředky z úhradové vyhlášky mezi 4 až 6 procenty a že takto byli instruovani ředitele fakultních nemocnic, aby v tomto rozmezíve shodě s odborovymi organizacemi platy navýšili. Ve stejném objemu by měly být zvýšené platy také v psychiatrických nemocnicích. Ředitel Jan Michálek dostal za úkol situaci prověřit. Časově je shoda, že kolektivni vyjednávání by mělo být uzavřeno do poloviny března. V případě neshody mezi odborovymi organizacemi a vedením nemocnic, proběhne společné jednání ministra, odborů a ředitelů nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo.

celý článek

Prohlášení na podporu kolegyň a kolegů ze Slovenska

24.11.2022

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů dlouhodobě sleduje situaci ve slovenském zdravotnictví. Velmi znepokojeni jsme prakticky od letošního léta, kdy se představitelé LOZ marně snažili o setkání s nejvyššími představiteli vlády SR. Jako zákonité vyústění situace jsme proto považovali realizaci avizovaných výpovědí z pracovního poměru v nemocnicích. Po analýze výpovědí, kterých bylo kolem 2100 a navíc z klíčových oborů, bylo všem zřejmé, že zachování zdravotní péče po 1. 12. nebude možné. Byli jsme velmi překvapeni, že šest týdnů neproběhla řádná zásadní jednání. Po chvíli, kdy se zdálo, že dojde ke kompromisní dohodě, jsme nejnovějším vývojem zděšeni. Namísto snahy o zlepšení situace ve zdravotnictví a ocenění ústupku lékařů v platové oblasti, jsou veškerá jednání s vládou paralyzována. Ta chystá nepřijatelné silové řešení - vyhlášení nouzového stavu. Toto řešení nemůže uplatňovat nikdo zodpovědný, protože dojde k pochopitelné radikalizaci na straně lékařů a bude hrozit vážné ohrožení péče pro ty, kteří ji budou potřebovat. Tento krok povede k dalšímu odchodu lékařů mimo Slovensko. 

LOK-SČL plně stojí za svými slovenskými kolegy a věří v jejich úspěch v boji za zlepšení slovenského zdravotnictví. Podle posledních informací požádal slovenský předseda vlády své kolegy z V4, aby zvážili možnost pomoci Slovensku svými lékaři. Díky personální krizi, která v České republice panuje, je takováto pomoc iluzorní. Navíc čeští kolegové nepodtrhnou svým slovenským kolegům nohy. 

Přestože je již zoufale málo času na dobré řešení, stále věříme, že je ještě dohoda možná. 


V Praze 24. 11. 2022


Za LOK-SČL

MUDr. Martin Engel

předseda

celý článek

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády
29.09.2022

Vážený pan
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Premiér
Úřad vlády České republiky
nábřeží Eduarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 
Na vědomí: média a veřejný prostor

 

V Praze 29. září 2022
 
Vážený pane premiére,
 
obracíme se na Vás a Vaši vládu za naše organizace otevřeným dopisem kvůli odměňování pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.  
 
Chceme Vám sdělit, že rozhodnutí Vaší vlády nezvýšit platové tarify těchto zaměstnanců považujeme za plivnutí do tváře zdravotníkům a dalším pracovníkům, kteří se starají o pacienty a klienty a o chod zdravotnických a sociálních zařízení.
 
Váš postoj chápeme tak, že si vláda neváží práce lidí z první linie. Připomínáme, že jako opozice jste k odměňování zdravotníků přistupovali naprosto jinak než nyní, přestože situace se zásadním způsobem nezměnila.
 
Situace je kritická. V nemocnicích chybí nejen zdravotníci, ale pracovníci všech profesí. Zdravotníci jsou po více než dvou a půl letech přetížení, frustrovaní, vyhořelí, mají pocit, že nikde není naděje na změnu. A před námi jsou další vlny covidu a další uprchlická krize. 
 
Protože tvrdíte, že systém veřejného zdravotního pojištění je v dobré finanční kondici, znamená to, že odmítáte ocenit lidi, kteří poskytují péči jiným, výhradně z ideologických, nikoliv z věcných důvodů.
 
Vyzýváme Vás a Vaši vládu, abyste v zájmu zachování stability systému zdravotní péče a dostupné péče o pacienty a klienty přehodnotili své rozhodnutí a ocenili práci zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Požadujeme zvýšit platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách o 15 %. O adekvátní částky, které jsou potřeba k navýšení nejen platových, ale také mzdových tarifů, navrhujeme zvýšit úhradovou vyhlášku. Náš návrh na její úpravu zasíláme v přiloženém dokumentu.  
 
K problematice a vysvětlení bychom se s Vámi rádi sešli.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví
 
Bc. Dagmar Žitníková, v. r.
předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR
 
MUDr. Martin Engel, v. r.
předseda LOK-SČL
 

celý článek

Závěry konference ve Skalském dvoře 2. a 3. 9. 2022

03.09.2022

V červenci 2022 proběhla jednání s ministrem zdravotnictví o vývoji platů a mezd pro rok 2023. Tehdy ministr prohlásil, že nebudou přijata žádná dílčí řešení v rámci jednotlivých resortů, ale o platech bude rozhodovat vláda jako celek, a to pro všechny segmenty ekomomiky společně.
 
Toto rozhodnutí ale bylo popřeno 23. 8. 2022 po jednání K5 a ČMKOS, kdy bylo schváleno navýšení platů státních úředníků o 10 % s platností od 1. 9. 2022. V kontextu toho se již objevil požadavek školských odborů na navýšení tarifních platů ve školství o 15. %
 
Konference zástupců MO LOK konaná ve dnech 2. a 3. 9. 2022 deklarovala požadavek na platové navýšení u pracovníků ve zdravotnictví, a to o 15 % v tarifní složce platu /mzdy od 1. 1. 2023.
 
Zdravotníci v minulé době čelili dosud největší epidemii v posledních desetiletích. Díky jejich extrémnímu nasazení se podařilo epidemii zvládnout. Bohužel za cenu dlouhodobého vyčerpání a vyhoření velké části hlavně nemocničního personálu, což vyústilo ve zvýšenou míru odchodů zaměstnanců nemocnic.
 
Do toho přichází ekonomická krize provázená dosud nevídanou mírou inflace.
 
Jednoznačně odmítáme demagogickou argumentaci řady politiků a některých tzv. ekonomů, že navyšování platů a mezd roztáčí inflaci. Dokladem je i fakt, že stávající inflace probíhá v době, kdy nominální mzdy a platy stagnují.
 
Požadavek na 15% navýšení platů považujeme za zcela legitimní a pro udržení aspoň stávající dostupnosti a kvality nemocniční péče za nezbytný.
 
Účastníci konference proto žádají předsedy jednotlivých MO LOK, aby ve svých nemocnicích zjistili ochotu lékařů k provedení případné nátlakové akce, pokud by naše požadavky nebyly splněny. Šlo by s nejvyšší pravděpodobností o odmítnutí přesčasové práce nad zákonem stanovený limit 150 hodin.

celý článek

Dopis poslancům ohledně platby za státní pojištěnce

16.02.2022

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
obracíme se na Vás za naše odborové organizace v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o státním rozpočtu.
V návrhu zákona je oproti verzi rozpočtu minulé vlády snížená částka na platbu za státní pojištěnce, což je nejen v rozporu s platnou legislativou, ale především krokem, který může vážně destabilizovat finanční poměry ve zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že jsme jako předsedové odborových svazů byli u jednání o úhradové vyhlášce na rok 2022 a dlouhodobě řešíme financování zdravotnictví, chceme Vás upozornit na rizika, která návrh snížit platby za státní pojištěnce přináší.
Čísla z oficiálních materiálů Ministerstva zdravotnictví:
Predikované příjmy veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 se započítáním 14 mld. za státní pojištěnce = 431,2 mld.
Predikované výdaje veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022, bez navýšení platů = 440,7 mld.
Predikované výdaje veřejného zdravotního pojištění s navýšením platů = 448,2 mld.
Předpokládaný deficit veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 se zvýšenými prostředky za státní pojištěnce = mínus 17 mld.
Zrušením navýšení plateb za státní pojištěnce by se deficit veřejného zdravotního pojištění zvýšil o dalších 14 mld., takže předpokládaný deficit pro rok 22 je mínus 31 mld.
K tomu navíc:
Veřejné zdravotní pojištění na rok 2022 nepočítalo s dalšími náklady na nemoc COVID-19.
Na základě epidemické situace a rozhodnutí vlády probíhá rozsáhlé testování obyvatelstva.
Ke dni 12. 2. bylo provedeno:
PCR testy: 3 666 861, kdy jeden test hradí zdravotní pojišťovny částkou 800 Kč, souhrnně = 2,9 mld.
AG Testy: 1 005 439, jeden test hradí zdravotní pojišťovny částkou 200 Kč, souhrnně = 200 mil.
Testy u zaměstnavatelů: do konce testování bude provedeno odhadem 4 mil. testů. Ze zdravotního pojištění bude zaměstnavatelům uhrazeno 8 testů, jeden v částce 60 Kč, souhrnně = 1,4 mld.
Dle veřejně dostupných zdrojů má Ministerstvo zdravotnictví dohodnutý nákup léků na Covid-19 v částkách okolo 2 mld., které budou následně hradit zdravotní pojišťovny.
Lze tedy říci, že k datu 12. února 2022 lze nepredikované výdaje veřejného zdravotního pojištění vyčíslit na dalších 6, 32 mld.
Za velmi důležité považujeme také připomenout, že zůstatky na účtech zdravotního pojištění nejsou jen rezervy. Průběžné měsíční výdaje se pohybují řádově okolo 37,35 mld.
Z výše uvedeného vyplývá, že při zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven okolo 50 mld. nelze koncem roku 2022 předpokládat zůstatky na fondech veřejného zdravotního pojištění. Naopak zdravotní pojišťovny budou mít významné ekonomické problémy, které se zákonitě musí promítnout do poskytování zdravotní péče, a to zvláště v roce 2023. Zdravotní pojišťovny již dnes sdělují, že pro rok 2023 budou jednotlivým poskytovatelům nabízet degresivní marži, což znamená snížení úhrad, a to se bezpochyby negativně odrazí v poskytování zdravotní péče.
Stávající rozhodnutí vlády je proto dle našeho názoru neracionální a bude mít velké dopady do ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění. Proměnných je opravdu hodně a v žádném případě ani přes zbožná přání politiků nelze predikovat vývoj pandemické situace. 
Zdravotnictví je více než cokoliv jiného závislé na vůli politiků. Kvalitu a dostupnost zdravotní péče nezajistíte bez potřebných financí.
 
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
naše zdravotnictví bude tak kvalitní a dostupné, jak rozhodnete Vy. Státní rozpočet máte ve svých rukou, žádáme Vás, buďte zodpovědní. Chápeme Vaši snahu snižovat deficit státního rozpočtu i snahu dodržet předvolební sliby dané voličům. Připomínáme, že při zodpovědném rozhodování je třeba brát v úvahu také vyšší než původně plánované příjmy státního rozpočtu, k nimž povede současná vysoká inflace. Žádáme Vás, posuzujte státní rozpočet také v těchto nových souvislostech a jistě najdete řešení, které povede k úsporám i bez drastických škrtů v penězích určených na zdravotní péči.
S přáním pevného zdraví.

Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR

MUDr. Martin Engel, v. r., předseda LOK-SČL

celý článek

Dopis premiéru Fialovi

04.02.2022

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás za naše odborové organizace v souvislosti s mediálně prezentovanými informacemi, že Vaše vláda v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2022 změní platbu státu za jeho pojištěnce. Jakkoliv můžeme chápat Vaši snahu o snížení deficitu státního rozpočtu, tak zásadně nechápeme změnu této položky.

Úvodem Vám chceme sdělit, že odbory dlouhodobě prosazovaly navýšení plateb státu zastátní pojištěnce. Navýšení finančních prostředků státu za jeho pojištěnce doporučila vládě v roce 2018 dokonce i zpráva OECD. Velmi jsme proto uvítali opakované zvýšení plateb a předpokládali jsme, že vlády konečně pochopily význam stabilního systému příjmů a výdajů zdravotního pojištění a tím potažmo celého systému poskytování a úhrad zdravotní péče.

Připomínáme, že v současné době je zdravotnictví ve velmi složité situaci, a proto bychom považovali změnu plateb státu a její snížení v průběhu roku za nezodpovědný hazard. Zdravotní pojišťovny na navýšené finanční prostředky nastavily své pojistné plány, vydaná úhradová vyhláška již druhý měsíc hradí zdravotnickým zařízením podle dohod, další finanční prostředky bude třeba vynaložit na testování a očkování. Zdravotnická zařízení také očekávají kompenzační vyhlášku, která bude řešit výpadky financí za odloženou péči a další vícenáklady např. za energie. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, nevíme, jak se bude vyvíjet epidemická situace.

Ze všech výše uvedených důvodů, v zájmu zachování stability systému zdravotní péčea v návaznosti na Vaše programové prohlášení, které dokonce počítá s pravidelnou valorizací plateb za státní pojištěnce, Vás žádáme, abyste, pokud záměr snížit platby za státní pojištěnce máte, od něho upustili.

Vážený pane premiére, dovolujeme si připomenout, že nezbytnost dostupného kvalitního a finančně zabezpečeného zdravotnictví se maximálně projevila v uplynulých dvou letech.

Věříme, že Vaše vláda neupřednostní ekonomické zájmy nad zdravím a životy.

K problematice a vysvětlení našich argumentů, názorů a zkušeností jsme připraveni se s Vámi sejít osobně.

S úctou a přáním pevného zdraví

Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR

MUDr. Martin Engel, v. r., předseda LOK-SČL

celý článek

Reprezentační ples lékařů českých z epidemiologických důvodů zrušen

Reprezentační ples lékařů českých z epidemiologických důvodů zrušen
18.12.2021

Česká lékařská komora a Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů rozhodly, že za nejisté epidemiologické situace se nebude konat Reprezentační ples lékařů českých, plánovaný na 29. ledna 2022.

celý článek

Prohlášení z porady předsedů LOK-SČL z 15. 6. 2021

15.06.2021

LOK-SČL děkuje všem zdravotníkům za nasazení během pandemické krize. V danou chvíli nemá zprávy o tom, že by v některé nemocnici zaměstnanci nedostali odměny za dobu kovidové krize. LOK-SČL konstatuje, že realizace voucherů na lázeňské pobyty pro zdravotníky je zpožděna, lázně mají vyčerpánu státní podporu. Vouchery se navíc musí řešit nikoliv jako podpora lázní, ale jako podpora zdravotníků.
LOK-SČL považuje rychlé střídání ministrů a znovu nominaci mgr. Vojtěcha za nešťastné řešení, které prakticky znemožnilo dosáhnout jakékoliv dlouhodobější dohody.
LOK-SČL konstatuje, že pandemická krize ukázala, že zdravotnický systém ČR je odolnější než v sousedních zemích, ale také to, že zvládnutí krize bylo možné pouze za extrémního nasazení všech zdravotníků. Zásadní skutečností bylo to, že i díky aktivitám LOKu, OSZSP a ČLK se v minulých letech podařilo zabránit neuvážené redukci sítě nemocnic, jak ji plánovaly některé předešlé vlády. Současně se ale ukázalo, že personální situace v českých nemocnicích zůstává špatná, na což LOK-SČL trvale upozorňuje. V souvislosti s proběhlou krizí lze navíc očekávat i zvýšení odchodů nemocničního personálu. V této souvislosti považuje LOK-SČL za nezbytné další motivování nemocničních zdravotníků, a to jednak tlakem na zlepšování pracovních podmínek a nedílně i zvyšováním základních platů a mezd. Pro rok 2022 alespoň 10 %, o čemž bude předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel jednat s předsedou vlády a ministryní financí.
Pro LOK-SČL současně zůstává cílem dosáhnout sjednocení principu odměňování, a to podle pravidel zákona o platu. Nadále zůstává problém výkon ÚPS. V době krize se samozřejmě rezignovalo na dodržování předpisů o pracovní době. LOK-SČL ale vyjadřuje obavy, aby se stávající výjimečný stav nestal normou do budoucna. Přetěžování nemocničních lékařů vidí jako stálý a neřešený problém.
LOK-SČL upozorňuje na riziko, že současný příznivý epidemický vývoj je už leckde prezentován jako návrat k „normálnímu stavu“. Pro zdravotníky to však znamená, že budou muset v příštích měsících pokrýt obrovské výpadky v poskytování zdravotní péče, která byla během krize odložena.

celý článek

Společná výzva OSZSP a LOK-SČL vládě, poslancům a politickým stranám

08.02.2021

Zastavte další zbytečné umírání lidí!
Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnému vydírání a napadání!
Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!
▼Vezměte vážně hrozbu nových ještě více nakažlivých mutací koronaviru a nezahrávejte si s nezodpovědnými nápady na rozvolňování opatření, prodlužte nouzový stav.
▼Neprodleně rozhodněte o ekonomické podpoře, která by zbavila lidi existenčních obav z nahlášení rizikových kontaktů a následné karantény. Jedině tak lze omezit šíření koronaviru.
▼Postarejte se o takové kompenzace, aby zoufalá ekonomická situace a strach z příštích dní nevyháněly lidi na velice rizikové demonstrace do ulic.
▼Zveřejněte informace o skutečné situaci v nemocnicích, nejen počty aktuálně nemocných s COVID-19, ale i těch, kteří po 20 dnech od pozitivního testu v oficiálních statistikách nefigurují, přestože dál zůstávají ve vážném stavu v nemocniční péči, často dlouhodobě.
▼Zveřejněte konkrétní a pravdivé informace o přetížení zdravotnického personálu, o dramaticky zvýšených počtech pacientů a neúnosném množství odpracovaných směn.
▼Přestaňte šířit chaos, výhružky a zpochybňování závažnosti současné situace.
▼Ukončete mediální hry, informujte jasně a pravdivě veřejnost a v zájmu záchrany životů společně požádejte občany o solidaritu a dodržování nezbytných, byť nepříjemných opatření.
 
SPOLUOBČANŮM A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
▲Překonejte, prosím, své znechucení a zklamání z neoblíbených politiků, z dosavadních zmatků i některých absurdit. Neuchylujte se kvůli tomu ke konspiračním teoriím či k občanské neposlušnosti projevované nedodržováním opatření proti šíření koronaviru.
▲Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří se starají o pacienty s covidem, že situace je velmi vážná, že i přes veškerou péči mnoho lidí rychle a neodvratně umírá. Že neumírají jen lidé velmi staří a velmi nemocní, ale i ti, kteří by jinak před sebou měli mnoho let hezkého života.
▲Věřte, že už je často pozdě, když pacienti v prudce se zhoršujícím stavu pláčí a litují toho, že dřív nevěřili závažnosti této nemoci a nechovali se zodpovědně. Nechtějte to také zažít!
▲Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří vás žádají o solidaritu, ohleduplnost a zodpovědnost vůči sobě i vůči ostatním lidem, protože COVID-19 je zákeřná a smrtící nemoc.
▲Věřte, prosím, zdravotníkům, že situace ve většině nemocnic je už nyní kritická, neriskujte, nechtějte se tam ocitnout nebo tam svou nezodpovědností poslat své nejbližší.
V Praze 8. února 2021

celý článek

Dopis premiéru Babišovi z 27. 1. 2021

28.01.2021

Vážený pane premiére,
dnes, na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, jsme Vám chtěli v bodě Různé sdělit zásadní informace k aktuální situaci ve zdravotnictví. Vzhledem k časovému omezení a závažnosti projednávaného bodu na osobní předání informací nedošlo, a proto Vám zasíláme naše vyjádření touto formou. Naše následující připomínky jsme původně chtěli projednat osobně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným ve slíbeném termínu 13. ledna, ale vzhledem k jeho přeložení na 4. února považujeme za nutné využít této platformy.

Zdůrazňujeme, že celková situace ve zdravotnictví je velmi napjatá, personál je fyzicky i psychicky na pokraji svých sil, a to především v regionálních nemocnicích, kde jsme na hraně kolapsu poskytované zdravotní péče (zvláště Cheb, Slaný, Liberec). Připomínáme, že vedle nemocných s covidem, kteří vyžadují náročnou péči a jejichž počet je stále velmi vysoký, zůstávají pořád v nemocnicích, a často dlouhodobě, také lidé s komplikacemi po covidu. Ti rovněž vyžadují náročnou péči, ale ve statistikách se neobjevují, protože po 20. dni se počítá, že už nejde o covid. Ve skutečnosti je tedy situace v nemocnicích ještě mnohem horší a pro personál náročnější, než naznačují denně zveřejňované údaje.

Za velmi neuspokojivou považujeme také situaci ohledně očkování, kde se neustále mění priority a postupy. Dle našeho názoru je částečně tento stav zaviněn neutěšenou personální situací na Ministerstvu zdravotnictví. Odchody z týmu ministra a změny na úrovni náměstků a dalších odborníků destabilizují řídící a komunikační proces.

Apelujeme na vládu, aby pod dojmem lehce klesajících čísel nakažených a hospitalizovaných nepodlehla rozvolňovacím tendencím, a to zvláště vzhledem ke stoupající četnosti výskytu nových mutací viru (britská, jihoafrická, brazilská).

Upozorňujeme, že informace, které se vyskytují v mediálním prostoru ohledně odměn zdravotníkům za 2. vlnu pandemie COVID-19, které by měly být ve stejné výši jako za 1. vlnu, jsou chybné ve smyslu potřebné finanční částky. Dle našich propočtů původně odhadovaná výše 10 mld. Kč v žádném případě není dostačující. Částka se bude spíše blížit 20 miliardám. Při kvantifikaci částky vycházíme ze statistických dat ÚZIS ČR.

Se současným liknavým postupem ministra zdravotnictví Jana Blatného rozhodně nesouhlasíme, neboť se obáváme, že zaměstnanci zdravotnictví dostanou odměny za 2. vlnu pandemie se stejným ostudným zpožděním jako za 1. vlnu, což si rozhodně nezaslouží. Vzhledem k předcházejícím zkušenostem žádáme, abychom byli zahrnuti do průběžného procesování odměn.

Vzhledem k složitým a stresujícím pracovním podmínkám považujeme za velmi nutné, minimálně z psychologického a motivačního hlediska, aby zaměstnancům zdravotnictví byla podána reálná informace o odměnách a aby poté byla dodržena a splněna.

Žádáme Vás, vážený pane premiére, abyste nad současnou situací ve zdravotnictví, a zvláště nad realizací odměn pro zdravotníky, převzal osobní garanci.

V úctě
za OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně

za LOK-SČL MUDr. Martin Engel, v. r., předseda

V Praze 27. ledna 2021

celý článek

Otevřený dopis vládě České republiky z 27. listopadu 2020

27.11.2020

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,
jako odbory, které se starají o bezpečnou práci a zdraví zaměstnanců, s velkými obavami o lidské životy a přetížený zdravotnický systém sledujeme současné tendence vlády a jejích jednotlivých členů rozvolňovat a rušit současná opatření, a to bez odpovídajícího zlepšení situace, pouze pod tlakem ekonomických a lobbistických skupin. Dát populisticky přednost těmto zájmům před ochranou zdraví je pro nás nepřijatelné.
Připomínáme, že například sousední Německo několikanásobně lepší situaci v počtu nakažených na počet obyvatel považuje za vážnou a přijatá opatření kvůli tomu zpřísňuje. Proč u nás chceme zase postupovat opačně?
Je velmi nezodpovědné vzbuzovat dojem, že situace se zlepšuje, když dochází k výraznému omezení počtu testovaných osob.
Požadujeme, aby vláda svými kroky, včetně ekonomických, podpořila co nejširší testování všude tam, kde při práci hrozí šíření nákazy koronavirem, a to ve školství i ve firmách.
Za trestuhodné považujeme, že v některých nemocnicích nejsou z finančních důvodů testováni všichni přijímaní pacienti, což bezprostředně ohrožuje zdraví a životy dalších pacientů i personálu.
Připomínáme, že možnosti poskytovat zdravotní péči nemocným s COVID-19 i všem ostatním pacientům u nás nezávisí na kapacitě lůžek a vybavení nemocnic, ale výhradně na dostatku kvalifikovaného personálu. Ten je nyní dlouhodobě přetěžovaný, často již na hranici fyzických a psychických sil. Jejich vyčerpání populistickým nepodloženým rozvolňováním a vracením „do normálu“ je hloupý a riskantní krok.
Vyzýváme ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby řešil naléhavé problémy rezortu, především finanční zajištění zdravotnických zařízení, a to vypracováním nové úhradové vyhlášky a dalšími kroky. Zdůrazňujeme, že jejich součástí musí být také finanční ohodnocení práce zaměstnanců za zvládání podzimní části epidemie, která násobně předčí tu jarní.
Připomínáme, že je ostudné, když zaměstnanci po nákaze v práci dostávají pouze 60% nemocenskou a musí se složitě a zdlouhavě domáhat uznání nemoci z povolání.
Žádáme vládu o zodpovědný přístup k problému místo stávajícího populistického. Je třeba skončit se zmatečným rozvolňováním, postupovat sofistikovaně a podle doporučení odborníků.
Ve skutečnosti tu proti sobě nestojí buď ochrana zdraví, nebo ochrana ekonomických zájmů. Ekonomika může fungovat jen tehdy, budou-li lidé zdraví. U zlomené nohy také není možné sundat dřív sádru, abychom potěšili rozzlobeného a svým dočasným omezením otráveného pacienta.
Ochraňte systém zdravotnictví a jeho zaměstnance před možnou katastrofou.
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

celý článek

Dopis premiéru Babišovi o úhradové vyhlášce na rok 2021

23.09.2020

Vážený pane premiére,
 
obracíme se na Vás v urgentní záležitosti úhradové vyhlášky, kdy se obáváme o fungování lůžkové nemocniční péče v příštím roce. 
 
Znovu opakujeme, že za zásadní předpoklad zvládnutí koronavirové pandemie považujeme personální a finanční jistotu celého systému zdravotnictví a to se bohužel nyní neděje.
 
Připomínáme, že financování systému probíhá z roku na rok prostřednictvím úhradové vyhlášky a její návrh na rok 2021 je pro oblast nemocniční péče naprosto nepřijatelný.
 
Ministerstvo zdravotnictví do návrhu úhrad pro příští rok zakomponovalo aplikaci úhrad prostřednictvím systému DRG za situace, kdy na nový systém nejsou vyčleněné téměř žádné finance. Ministerstvo zdravotnictví nám sdělilo, že na systém, který měl být aplikován finančními náklady 30 mld., vyčlenilo 2,5 mld. Jakkoliv chápeme, že současný stav úhrad je nespravedlivý, ale je alespoň částečně předvídatelný. Nová aplikace je nejen nepředvídatelná, ale také nespravedlivá. Pro některé nemocnice by DRG znamenalo dokonce propad reálných příjmů a to je v současné situaci absolutně nepředstavitelné a návrh na změnu systému z hlediska fungování lůžkové nemocniční péče považujeme za hazard. Žádná země, která na systém DRG přecházela, to nečinila v tak hektické a systém zatěžující době. Ze všech výše uvedených důvodů považujeme zavedení DRG za naprosto nemyslitelné.      
 
Dalším neméně důležitým problémem je fakt, že v úhradové vyhlášce není kalkulován žádný nárůst platů a mezd. Připomínáme, že i na základě Vašeho prohlášení ze dne 18. dubna t. r. je mezi zdravotníky v této těžké době obrovské očekávání. K jeho částečnému naplnění považujeme meziroční nárůst základních platů o 15 %. Toto navýšení považujeme za důležitý krok k personální stabilizaci a určitě zároveň pomůže lépe zvládnout pandemické nároky na nemocniční síť.
 
 
Vážený pane premiére,
vzhledem k závažnosti situace a rezignaci ministra zdravotnictví Vás žádáme o rychlé „osobní“ jednání.  
 
V úctě  
 
 
 
za OSZSP ČR                                                                                                            
Bc. Dagmar Žitníková v. r., předsedkyně                                                    

za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel v. r., předseda

 

 

celý článek

Dopis odborů premiérovi a ministrovi zdravotnictví k (ne)vyplácení odměn

13.05.2020

V Praze 13. května 2020
 
Vážený pane premiére,
vážený pane ministře,
znovu se na Vás, tentokráte naléhavě, obracíme se žádostí o stanovení odměn/zvláštních příplatků pro zaměstnance nemocnic, sestry ze zařízení sociálních služeb, hospiců a domácí péče.
Již dne 7. dubna jsme Vás a paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou oslovili s návrhem na ocenění pracovníků „první linie“ ve zdravotnictví a sociálních službách. Velmi jsme uvítali, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, v součinnosti se sociálními partnery, materiál připravilo a vláda ho schválila.
V kontextu ocenění zaměstnanců sociálních služeb je nepochopitelné, že Ministerstvo zdravotnictví a vláda stále neřeší odměny pro ty, kteří mají na zvládnutí pandemie obrovský podíl. Nechápeme, proč Ministerstvo zdravotnictví nekoná a nenaplní usnesení Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 29. dubna 2020 k finančnímu ohodnocení pracovníků ve zdravotnických zařízeních v době pandemie COVID-19, stejně jak naplnilo toto usnesení ve vztahu ke zdravotnickým pracovníkům zdravotnických záchranných služeb.
Vyzýváme Vás, abyste neprodleně přistoupili ke stanovení odměn/zvláštních příplatků pro zaměstnance nemocnic a dalších lůžkových zdravotnických zařízení, zdravotní sestry v zařízeních sociálních služeb, hospiců a domácí péče. V této souvislosti znovu konstatujeme, že odměny/zvláštní příplatky je nutné řádně profinancovat a stanovit takovým způsobem, aby je zdravotnická zařízení nemohla použít na jiný účel. Opět doporučujeme využít formu dotačního titulu.
Závěrem deklarujeme, že jsme připraveni v této oblasti ke spolupráci.     
 
za OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, v.r., předsedkyně
za LOK-SČL MUDr. Martin Engel, v.r.,  předseda

celý článek

Prohlášení OSZSP a LOK-SČL k vyplácení mimořádných příplatků

29.04.2020

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyzývají ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přestal svou nečinností blokovat vyplácení mimořádných příplatků zaměstnancům zdravotnictví za nasazení v období pandemie COVID-19.
Připomínají, že odborový svaz i LOK-SČL se již 9. dubna na ministra Vojtěcha, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou i premiéra Andreje Babiše obrátily se žádostí o vyplacení zvláštních příplatků pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví v tzv. I. linii v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb pacientům a klientům s COVID-19, nebo ohrožených nákazou COVID-19.
Premiér opakovaně veřejně ocenil práci těchto zaměstnanců a podpořil vyplacení mimořádných odměn. Podle informací odborů také pověřil oba ministry, aby tento úkol splnili.
Ministryně Maláčová o možnostech vyplacení těchto odměn jednala s odbory, připravila konkrétní návrh a již dvakrát jej přednesla na jednání vlády.
Ministr Vojtěch pouze 16. dubna zaslal ředitelům přímo řízeným organizacím (což jsou fakultní nemocnice a několik málo dalších zařízení) dopis s výzvou, aby vyplatili zaměstnancům v první linii za hodinu práce bonus v rozmezí 100 až 500 Kč a těm, kteří provádějí odběry, až 1500 Kč na hodinu.
Odborový svaz a LOK-SČL považují tento přístup ministra Adama Vojtěcha za zcela nepřijatelný, připomínají mu, bohužel již opakovaně, že není ministrem fakultních nemocnic, ale ministrem zdravotnictví České republiky.
Odborový svaz a LOK-SČL požadují, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch neprodleně řešil otázku mimořádných příplatků/odměn pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, kteří pečovali a pečují o pacienty s COVID-19, ale i pro další zaměstnance zdravotnictví, neboť i od nich vyžaduje současná pandemie mimořádné pracovní i osobní nasazení, což se týká jak zdravotníků, tak i nezdravotníků.
Odborový svaz a LOK-SČL požadují, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přestal svou dosavadní nečinností blokovat vyplacení těchto mimořádných příplatků/odměn, a to jak ve zdravotnictví, tak i v sociálních službách, neboť je žádoucí, aby odměny byly vyplaceny najednou v obou těchto souvisejících a pandemií postižených resortech.
Odborový svaz a LOK-SČL vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby vyžadoval splnění svého veřejně daného slibu o odměnách pro zaměstnance bojující s nákazou COVIC-19 v první linii tak, aby ji dostali spravedlivě všichni, kteří si ji zaslouží, a to v nejvyšší možné výši a nejbližším možném termínu.

za OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně
za LOK-SČL MUDr. Martin Engel, předseda

celý článek

Společné prohlášení ČMKOS, OSZSP a LOK-SČL k situaci ve Zlíně

20.04.2020

Společné prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů,
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky
a Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů
k situaci v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s. ve Zlíně.
 
Odbory jsou šokované přístupem hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a managementu Krajské nemocnice Tomáše Bati a.s. ve Zlíně vůči zaměstnancům nemocnice. Reakce managementu nemocnice a hejtmana na otevřený dopis zástupců zaměstnanců překročila dle našeho názoru všechny únosné meze. Vyhrožování zaměstnancům, kteří pečují o pacienty a chrání zdraví a životy obyvatel Zlínského kraje je naprosto bezprecedentní.
Management, který dlouhodobě porušuje zákoník práce, standardně nekomunikuje se zaměstnanci a neváží si svých pracovníků, nemá na svém místě, co dělat.
Hejtman, který nenaslouchá lidem a místo toho, aby si ověřil tvrzení zaměstnanců a jako zřizovatel nechal provést v nemocnici kontrolu, jednoznačně selhal.
Vyzýváme Radu Zlínského kraje, aby na situaci popsanou v otevřeném dopise reagovala jako nejvyšší orgán Zlínského kraje a konala ve prospěch zaměstnanců a obyvatel Zlínského kraje.
Vyzýváme Vás, abyste si v této vypjaté době vážili práce těch, kteří se starají o jiné a také těch, kteří jim vytvářejí pro péči o pacienty podmínky.
Odbory pro objektivizaci situace podaly podnět na příslušná kontrolní místa.
 
Za ČMKOS:            Josef Středula, předseda
Za OSZSP ČR:       Dagmar Žitníková, předsedkyně
Za LOK-SČL:          Martin Engel, předseda  

celý článek

Dopis premiéru Babišovi: Zvláštní příplatky pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví v tzv. I. linii

10.04.2020

V Praze dne 09. 04. 2020
Zvláštní příplatky pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví v tzv. I. linii v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb pacientům a klientům s COVID-19, nebo ohrožených nákazou COVID-19.

Vážený pane předsedo vlády,
obracíme se na Vás v době mimořádné situace v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru, a to jako na nejvyššího představitele vlády České republiky v zájmu požadavku na řešení odpovídajícího mzdového a platového ohodnocení zaměstnanců v tzv. I. linii, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zdravotničtí pracovníci byli na základě jednotlivých usnesení vlády přijatých na základě krizového zákona zařazeni mezi zaměstnance tzv. kritické infrastruktury, stejně jako následně pracovníci v sociálních službách. V tomto smyslu bylo mimo jiné usnesením vlády č. 216 ze dne 15. 3. 2016, následně prodlouženým usnesením vlády č. 278 ze dne 23. 3. 2020, po dobu nouzového stavu zdravotnickým pracovníkům např. zakázáno čerpání dovolené.

Na každodenní bázi se potvrzuje, že výkon práce zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v tzv. přímé péči představuje aktuálně nejvyšší míru rizika nakažení virem COVID-19. Např. dne 6. 4. 2020 deklaroval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v televizním pořadu Střepiny, že virem COVID-19 je nakaženo již 290 zdravotnických pracovníků a denně přicházejí také informace o nakažených pracovnících v přímé péči v zařízeních sociálních služeb. Je zřejmé, že počty nakažených – oproti běžným občanům – nezadržitelně stoupají i přesto, že se ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociální péče viditelně zlepšilo zásobení ochrannými pracovními prostředky. Protože výkon práce zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v tzv. přímé péči představuje nejvyšší míru rizika nakažení virem COVID-19, je nezbytné, aby na to urychleně reagovala i právní úprava. V té souvislosti poukazujeme na § 110 zákoníku práce, který stanoví základní parametry zásluhovosti mzdy za práci, přičemž mezi základní kritéria zásluhovosti mzdy patří hledisko pracovních podmínek, které se dle § 110 odst. (4) zákoníku práce posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR i Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů považují za spravedlivé, aby zaměstnancům, kteří nesou ve srovnání s jinými zaměstnanci nejvyšší míru rizika ohrožení zdraví a navíc musejí při výkonu práce nosit ochranné pracovní prostředky, které ztěžují výkon práce, např. respirátor, ochranný oděv, obličejový ochranný štít apod., byl poskytnut po dobu trvání pandemie zvláštní příplatek, a to ve výši, která sice nedokáže nahradit zdraví, či dokonce život, ale bude pro zaměstnance v tzv. I. linii alespoň důstojným oceněním jejich mimořádně náročné a rizikové práce. Vzhledem k tomu, že určitou míru rizika nesou všechny skupiny zaměstnanců v resortu zdravotnictví a sociálních služeb, navrhujeme zvláštní příplatek přiznat také jim.

Ze shora uvedených důvodů navrhujeme novelizaci současné právní úpravy odměňování, a to v těchto základních parametrech. Jednalo by se o novelizaci:
a)     nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
b)     nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
c)     nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 
s tím, že pro zaměstnance, na něž dopadají výše uvedená nařízení vlády, by bylo nově stanoveno:
 
1.    právo na zvláštní příplatek COVID 19 ve výši 45 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a infekční agens
Uvedený příplatek za ztížené pracovní prostředí a infekční agens by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce používají ochranné pracovní prostředky nejvyšší ochrany při ošetřování pacientů, péči o klienty a zajišťují úklid v prostorách, kde se nacházejí pacienti nebo klienti (v případě zařízení sociálních služeb) s potvrzenou diagnózou COVID-19.
Jednalo by se tedy o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích (na pracovištích ARO, JIP, infekčních odděleních, odběrových a třídících pracovištích pro záchyt pacientů s COVID-19, laboratořích, "infekčních" příjmových ambulancích), léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, ve zdravotnické záchranné službě, zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví, a dále pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost podle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. v zařízeních sociálních služeb s prokázanou nákazou COVID-19, dále o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem, opět v zařízeních s prokázanou nákazou COVID-19.
2.    právo na zvláštní příplatek COVID 19 ve výši 30 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens
Uvedený příplatek by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce přicházejí do styku s pacienty, kteří jsou potenciálně rizikoví, tj. nemají sice potvrzenou diagnózu COVID-19, ale existuje zvýšené riziko nakažení.
Jednalo by se opět o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, OLU, u zdravotnické záchranné služby, orgánů ochrany veřejného zdraví, a dále pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost podle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. v zařízeních sociálních služeb, o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem.
3.    právo na zvláštní příplatek COVID-19 ve výši 20 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens pro všechny ostatní zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích, na zdravotnických záchranných službách, v zařízeních sociálních služeb a v hygienických stanicích.
Jednalo by se o příplatek pro ostatní zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří nejsou uvedeni v předchozích bodech ad 1. a 2. a zajišťují chod nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné, zařízení poskytujících následnou péči, OLU, zaměstnance zdravotnických záchranných služeb, zařízení sociálních služeb a hygienických stanic, kteří se přímo nesetkávají s pacienty a klienty, ale kteří v této době svým výkonem práce pomáhali nelehkou situaci zvládnout. Jedná se např. o zaměstnance stravovacích provozů, technicko-hospodářské pracovníky a další.
  
Vážený pane předsedo vlády, náš shora uvedený návrh vychází z předpokladu, že zvláštní příplatek je nutno zavést jako ocenění mimořádné práce zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách a hygienických stanicích. Pokud je nám z aplikační praxe známo, tak za účelem udržení personálních kapacit již někteří zaměstnavatelé v resortu zdravotnictví a sociálních služeb byli nuceni neformální, tedy de factoneprávní, cestou přistoupit ke zvýšenému ocenění práce svých zaměstnanců. Za odbory proto navrhujeme transparentní cestu, kdy bude zřejmé, že si vláda práce zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách oficiálně váží a cení.
Zvýšené finanční prostředky na krytí zvláštní příplatků navrhujeme realizovat formou dotačních programů ze státního rozpočtu; pro poskytovatele zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vážený pane předsedo vlády, věříme, že je v zájmu vlády České republiky spravedlivým způsobem nastavit podmínky odměňování a odpovídající mzdové a platové ohodnocení zdravotnických pracovníků a dalších zaměstnanců v tzv. I. linii. Proto věříme, že i tento náš podnět bude v rámci ostatních opatření přijímaných vládou seriózně řešen. Pokud by ze strany našeho odborového svazu a LOK-SČL byla možná jakákoli součinnost stran tohoto podnětu (např. účast na přípravě paragrafového znění novelizací výše uvedených právních předpisů), jsou vedení odborového svazu a LOK-SČL i náš odborný aparát k dispozici.  
V úctě
 
za OSZSP ČR
Bc. Dagmar Žitníková v. r., předsedkyně                                                     
 

za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel v. r., předseda

celý článek

Reakce OSZSP a LOK-SČL na prohlášení Koalice soukromých lékařů

15.10.2019

Prohlášení OSZSP ČR a LOK-SČL

Praha 15. 10. 2019 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů považují za nezbytné reagovat na Prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdruženi soukromých gynekologů ČR. 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů jsou členy Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, který od počátku sděloval, že zdravotnictví jako celek je podfinancované, že do něj jde nízké procento HDP (v ČR necelých 7 %, v zemích OECD 9 %, v zemích EU téměř 10 %). Proto chtěl z peněz, které neoprávněně leží na účtech zdravotních pojišťoven, řešit problémy systémově a přidat do všech segmentů zdravotnictví. Zvýšení o 5 % proto požadoval i pro ty, kteří se se zdravotními pojišťovnami dohodli, i když často pod nátlakem. 

Místo podpory tohoto požadavku, který by pomohl pacientům a byl by výhodný pro poskytovatele péče, pomohl by odstraňovat nesmyslné regulace a neproplácení části poskytnuté péče atd., zástupci soukromých lékařů začali Krizový štáb mediálně napadat a vyzývat ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby požadavkům Krizového štábu nevyhověl. 

Skutečnost, že lékaři ostře vystupují proti tomu, aby bylo víc peněz na úhradu poskytované péče, považují Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů za zcela neuvěřitelnou, ale rozhodly se ji respektovat a nadále už proto Krizový štáb řešil pouze nedostatečné financování nemocniční péče, domácí péče a péče v sociálních službách.

Za stejně neuvěřitelný odboráři považují postoj ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, jenž jako jediný ministr nehájí svůj resort, jeho zaměstnance a pacienty, kteří jsou na fungování zdravotnictví odkázaní. Dění okolo úhradové vyhlášky, ministrovo zamlčování skutečných závažných potíží a překrucování evidentních faktů jsou toho důkazem.

Po pátečním jednání premiéra Babiše s poskytovateli péče bylo rozhodnuto, že v souladu s požadavkem Krizového štábu bude upravena úhradová vyhláška a budou do ní zahrnuty další prostředky, především na zvýšení mezd a platů. V tu chvíli i ti, kteří vystupovali proti požadavkům Krizového štábu na zvýšení peněz, požadují více financí i pro sebe a ministrem slíbené zvýšení vítají.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyjadřují lítost nad tím, že některé subjekty ve zdravotnictví raději útočí na své kolegy a jsou ochotné se do krve prát o mizernou ohlodanou kost nízkých úhrad, místo aby byly schopné se solidárně spojit s ostatními a společně usilovat o zlepšení stavu pro poskytovatele zdravotní péče, zaměstnance i pacienty.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů tento vychytralý postoj zástupců soukromých lékařů považují za parazitování na boji Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví za zlepšení financování zdravotní péče a za ve svých dopadech škodlivý pro celé zdravotnictví.

 

 

celý článek

Děkujeme za poděkování pane ministře, zatím zůstáváme

02.10.2019

Vzácnou shodou okolností se v poslední době hned dvakrát dostalo zdravotníkům ocenění z řad členů vlády. Poprvé tak učinil premiér na jednání s Krizovým štábem (KŠ), kdy vyzdvihoval pozici českého zdravotnictví v mezinárodním hodnocení (Health Consumer Index). Paradoxně tak činil proto, aby vyvrátil tvrzení KŠ, že českému zdravotnictví hrozí krize a rozpad. Jako druhý člen vlády pak děkuje ministr zdravotnictví na webových stránkách MZČR lékařům k jejich mezinárodnímu dni.
Oba pánové však zapomínají na jednu podstatnou věc. Jejich zásluha na dosažených výsledcích a úspěších není zatím žádná. Naopak v případě ministra Vojtěcha lze říci, že české zdravotnictví funguje jemu navzdory. To, co vede české zdravotnictví vpřed, není jeho ministr se svými úředníky, ale denní poctivá práce tisíců lékařů, zdravotních sester, sanitářů a také obslužného i technického personálu. Jim všem patří dík za dlouhodobé úspěchy celého rezortu. Jde o stovky a tisíce přesčasových hodin, které zdravotníci v nemocnicích odpracují nad rámec zákoníku práce. Jde o ty hodiny přesčas, které pan ministr rád započítává do celkového příjmu zdravotníků, aby podnítil závist a postavil proti nim veřejnost. Tu veřejnost, které se snaží zdravotníci viditelně úspěšně poskytnout ty nejlepší služby. Rozděl a panuj. Staré a vyčpělé. Panovat však může jen ten, kdo vládne znalostmi a rozumem i citem. Nikoli vypočítavý pletichář, tvořící účelové koalice s těmi, kteří systému využívají, proti těm, kteří jej svojí prací drží. Nikoli pletichář, který účelově lže občanům a možná i svému premiérovi o skutečném stavu a problémech zdravotnictví. Vypočítavý pletichář, který se obklopil poradci z finančních skupin, lačných privatizace kvalitního zdravotnictví v ČR. Takového ministra zdravotnictví si zdravotníci ani občané ČR nepřejí a přát nebudou.
Má-li pan premiér Babiš zájem, aby se stalo skutečností to, o čem sní, když náhodou spí, musí ke spolupráci přizvat ty pravé lidi. Nikoli pleticháře, lháře a slabochy. S těmi daleko nedojde ani on, ani naše republika. Chce-li splnit svůj slib, že v roce 2021 bude Česká republika vydávat přibližně 9 % svého HDP na zdravotnictví, neměl by mít problém vyhovět požadavkům těch, kteří české zdravotnictví drží nad vodou. Těch, kteří se v zoufalství nad nekompetencí ministra museli spojit v Krizovém štábu. Zástupcům zdravotníků z nemocnic v akutní i následné péči, jejich zaměstnavatelů, zástupců pacientů, osob zdravotně postižených, sociální a domácí péče. Jen jejich zásluhou české zdravotnictví funguje 24 hodin denně 365 dní v roce a dosahuje výše citovaných výsledků. Osobně jsem zvědav, zda má Česká republika silného premiéra, který je schopen také rázně jednat, když zrovna bdí.
V Praze 2. 10. 2019
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Prohlášení Krizového štábu po jednání s premiérem

12.09.2019

Jednání členů Krizového štábu s předsedou vlády Andrejem Babišem konečný výsledek nepřineslo. Premiérovi jsme odprezentovali reálný stav českého zdravotnictví. Jednání nebylo jednoduché, Krizový štáb neměl k dispozici poslední verzi úhradové vyhlášky. A to přesto, že o ni žádal minulý týden ve čtvrtek ministra Vojtěcha. Z dat, které prezentoval premiér, jsme zjistili, že ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhlášku upravilo. Na základě prezentace konkrétních čísel vyšlo najevo, že oproti našemu požadavku chybí v úhradách pro domácí péči již jen 600 milionů a pro sociální služby 300 milionů. Na úhradách pro nemocnice nebylo možné dojít ke konkrétnímu číslu, protože nemocnice dostávají úhrady podle jednotlivých typů péče. Závěr z jednání byl, že ministr Vojtěch pošle Krizovému štábu poslední verzi úhradové vyhlášky a za nemocnice má být vyspecifikován konkrétní požadavek na nárůst financí. Jednání tedy budou pokračovat.

Vizi stabilizace českého zdravotnictví, kterou jsme předsedovi vlády prezentovali, naleznete v příloze.

Vize ke stažení ve formátu pdf

celý článek

Petice proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče

30.08.2019

Petici vyhlašuje Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví. Jsme ti, kterým záleží na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a na budoucnosti českého zdravotnictví. Jsme zástupci pacientských organizací, ředitelé nemocnic, poskytovatelé domácí i sociální péče, lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé a další zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách.  

Výdaje na zdravotnictví v ČR dlouhodobě výrazně zaostávají za většinou vyspělých zemí, a to jak v absolutních částkách, tak při vyjádření podílem na HDP. Do zdravotnictví u nás jde necelých 7 % HDP, průměr EU je 9,9 %, průměr zemí OECD 9 %. Pokud také v ČR nepůjde do zdravotnictví alespoň 9 % HDP, bude zdravotnictví postupně kolabovat, což bude mít přímý negativní dopad na pacienty.
O vážnosti situace svědčí už současný stav – nabité čekárny u lékařů i v nemocnicích, prodlužující se čekací doby i na životně nezbytná vyšetření a zákroky, zavřená oddělení nemocnic kvůli chybějícímu personálu, rušené nemocnice, pojišťovnami nezaplacená péče poskytnutá v domácím prostředí a pobytových zařízeních sociální péče, odchody dalších a dalších zdravotníků z nemocnic kvůli dlouhodobému přetěžování a neúnosným pracovním podmínkám.
Přesto zodpovědní politici situaci bagatelizují, i evidentní problémy popírají, nedostatek peněz a personální krizi adekvátním způsobem neřeší.
Proto prosíme Vás, občany České republiky, o podporu. Zdravotní péče je tu pro vás. Nacházíme se v bodě zlomu. Pomozte nám zachovat kvalitní a dostupné zdravotnictví! Zabraňme společně rušení nemocnic, omezování zdravotní péče, zkraťme fronty u lékaře! Společně s Vámi to dokážeme!
Text petice:
My, níže podepsaní občané České republiky,
1)     požadujeme, aby se veřejné výdaje na zdravotnictví dostaly alespoň na úroveň 9 % HDP,
2)     požadujeme, aby ministerstvo stanovilo úhrady pro rok 2020 tak, aby nemocnice a další poskytovatelé zdravotní péče měli po celý příští rok zajištěný základní provoz. Za tímto účelem požadujeme zvýšit úhrady za poskytnutou zdravotní péči o 45 mld. Kč,
3)     požadujeme, aby byla zachována současná síť nemocnic, aby byl obnoven provoz uzavřených oddělení a z nemocnic se přestali propouštět nedoléčení pacienti,
4)     požadujeme, aby v případě potřeby rychlé pomoci měli občané k dispozici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici,
5)     požadujeme zlepšení pracovních podmínek, aby v nemocnicích bylo dost personálu,
6)     požadujeme finanční zajištění domácí zdravotní péče o pacienty a její další rozvoj,
7)     požadujeme finanční zajištění zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb,
8)     požadujeme zajištění běžné zdravotní péče, včetně nemocniční, co nejblíže k pacientovi, aby mohl být zachován jeho kontakt s rodinou,
9)     požadujeme rozšíření preventivní péče o seniory i další občany a lepší ochranu jejich zdraví.
 
Členové petičního výboru:
MUDr. Martin Engel, Na výtoni 2034/6, Praha 2 - Nové Město, 128 00
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Pod Nemocnicí 1283, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Bc. Dagmar Žitníková, Dolní Bečva 303, 756 55

Petice a petiční arch ke stažení ve formátu pdf:

Petice a petiční arch

celý článek

Reakce LOK-SČL na manipulativní a populistická prohlášení ministra Vojtěcha

09.05.2019

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů se znechucením zaznamenal prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o srovnatelné výši platů lékařů v České republice a v Německu. Vedení LOK-SČL toto prohlášení rezortního ministra považuje za trestuhodnou manipulaci s fakty a nehorázný populismus.
1. Srovnávat poměr platů lékařů k průměrnému platu u nás a v Německu bez uvedení počtu přesčasových hodin je podlou manipulací. Pokud by ministr a jeho úřad chtěli srovnávat srovnatelné, museli by srovnávat hodinovou mzdu. U českých lékařů je uvedeného průměru dosaženo za obrovské množství služeb, které lékaři v Německu nemají. Lékaři v ČR odpracují až dvojnásobný počet hodin přesčasové práce než v Německu a Rakousku.
2. Pokud si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch není faktů popsaných v bodě 1 vědom, nemá ve své funkci co dělat. Pokud si jich je však vědom a záměrně se populisticky snaží vyvolat závist u veřejnosti a postavit pacienty proti svým lékařům, nemá v čele rezortu co dělat o to více. Nerovnoměrné navýšení tabulkových platů na rok 2019 už způsobilo napětí v kolektivech zdravotních zaměstnanců (mladí lékaři x starší lékař, lékaři versus sestry). Ministr Vojtěch takto uráží zaměstnance, namísto aby jim poděkoval za to, že drží jím vedený resort v chodu na úkor svého osobního volna a zdraví.
3. Personální devastace některých oddělení a nemocnic se nadále prohlubuje a ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem a jeho poradci s tímto problémem, který ohrožuje pacienty, nic nedělá. Na rozdíl od faktických řešení přichází pouze s populistickými, urážlivými a nepravdivými prohlášeními.
Za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel
V Praze 9. 5. 2019

celý článek

Závěry porady předsedů MO LOK-SČL ze 17. 4. 2019

Závěry porady předsedů MO LOK-SČL ze 17. 4. 2019
17.04.2019

LOK nemůže akceptovat situaci z roku 2018, kdy plně graduovaní lékaři byli jako jediní vysoce kvalifikovaní specialisté zcela pominuti při navyšování mezd a platů pro rok 2019 (navýšení o 2% je zcela urážlivé a nepokrývá ani inflaci). Tento postup ze strany vlády je navíc umocněn tím, že k urážení kvalifikovaných lékařů přistupuje v situaci prohlubující se personální krize.
Tento postup vlády již není možno považovat za běžnou neschopnost, ale budí podezření na snahu o cílenou likvidaci českých nemocnic.
 
Proto považujeme za nezbytné, aby v roce 2020 a v letech následujících došlo k finančnímu podpoření nemocnic, aby tyto měly dostatek prostředků pro důstojný růst (minimálně 10 %) mezd stávajících zaměstnanců a také pro přijímání zaměstnanců nových. 
 
LOK-SČL ve spolupráci s OSZSP zahájil jednání se zástupci AČMN, které by mělo vést k obnovení spolupráce a prosazení společných zájmů.
 
V současné době, kdy se výrazně zhoršuje kvalita a dostupnost nemocniční péče, jsou na účtech zdravotních pojištoven neúčelně a nesmyslně hromaděny prostředky ve výši desítek miliard korun. Pro splnění výše zmíněných požadavků by přitom postačovala jen část těchto peněz.

celý článek

Tisková zpráva LOK-SČL k e-neschopenkám

25.03.2019

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů nesouhlasí se zavedením tzv. přechodného hybridního systému elektronických neschopenek, který plánuje zavést Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kombinace papírové a elektronické formy psaní neschopenek má být zavedeno v polovině tohoto roku a na začátku příštího nahrazeno definitivním systémem e-neschopenek. Vypisování pracovních neschopenek se vedle praktických lékařů a ambulantních specialistů týká i mnohých nemocničních lékařů. Přechodný hybridní systém bude pro zdravotnická zařízení znamenat nesmyslné finanční a organizační náklady a pro lékaře další a zbytečný nárůst administrativy. Pokud bude tento přechodný systém odsouhlasen a zaveden, vyzve LOK-SČL své členy, aby jej bojkotovali. 

Zároveň LOK-SČL nesouhlasí s posunutím zrušení karenční doby za 1. 7. 2019, které je s případným nezavedením přechodného systému e-nechopenek spojováno. 

Za LOK-SČL

MUDr. Martin Engel

předseda

celý článek

Prohlášení LOK-SČL k rezidenčním místům

18.02.2019

Přestože záměry ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ohledně rezidenčních míst ještě nejsou na stole, cítí LOK-SČL vzhledem k závažnosti problematiky nutnost zareagovat.

Základní myšlenka, že ten kdo platí má právo něco požadovat, je sice legitimní, ale přesto se zlo může skrývat v maličkostech. Myslíme si, že peníze by měl dostat rezident a nikoliv zaměstnávající zdravotnické zařízení. Dále je důležité jak budou kalkulovány náklady, které bude rezident platit. Věříme, že se bude jednat jen o přímé náklady na stáže a nikoliv na plat rezidenta, jak bylo často kalkulováno ve stabilizačních dohodách. Absolventi by měli mít možnost si vybrat i standardní místa bez závazků vůči České republice. 

Za daleko systémovější považujeme možnost odpisu z daní u zaměstnanců za státem určené povinné postgraduální vzdělávání. Systém rezidentů totiž bude vytvářet pracovníky ekonomicky zadlužené a tudíž lehce manipulovatelné, místo sebevědomých a ekonomicky nezávislých mladých lékařů. Snad toto není skutečným cílem!

Navíc formující se nadměrné a nereálné požadavky na náplň jednotlivých oborů povedou k dalšímu exodu mladých lékařů.

Za LOK-SČL

MUDr. Martin Engel

předseda

18. 2. 2019

celý článek

Konference Personální lékařská krize v nemocnicích MSK

Konference Personální lékařská krize v nemocnicích MSK
14.02.2019

Zpráva o konferenci LOK-SČL, ČLK, zástupců Magistrátu města Frýdku - Místku a MSK na téma Personální lékařská krize v nemocnicích MSK
 
Dne 11. 2. 2019 proběhla na Magistrátu města Frýdek - Místek konference na téma Personální lékařská krize v nemocnicích Moravskoslezského kraje. Záštitu této akci poskytl pan primátor Frýdku - Místku Mgr. Michal Pobucký, Dis. Přítomni dále byli pan Marcel Sikora jako předseda zdravotní a sociální komise Magistrátu, ředitel nemocnice ve Frýdku - Místku pan Ing. Tomáš Stejskal, MBA. Z MSK byl přítomen pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., předseda zdravotního výboru MSK. Z řad LOK-SČL a ČLK byli přítomni MUDr. Martin Engel předseda LOK-SČL ČR, MUDr. Karel Volný krajský koordinátor LOK-SČL MSK, MUDr. Viktor Talafa, Ph.D., předseda LOK-SČL nemocnice ve Frýdku - Místku a předseda ČLK okresu Frýdek - Místek, MUDr. Petr Nádvorník, předseda LOK-SČL nemocnice Třinec - Sosna, MUDr. Lumír Tomala, předseda LOK-SČL nemocnice Karviná Ráj a jako hosté z Jihomoravského kraje pak MUDr. Jaroslav Kubalák, předseda LOK-SČL nemocnice ve Vyškově a prim. MUDr. Zdena Pitáková, předsedkyně ČLK okresu Vyškov. Proběhla prezentace analýzy personálního stavu mezi lékaři v nemocnicích pod správou MSK, která byla předvedena již v polovině prosince 2018 na úřadu MSK před jeho zdravotním výborem. Týká se nemocnic v Havířově, Karviné, Orlové, Třinci, Frýdku - Místku, Krnově a Opavě. Vypracována byla společně zástupci LOK-SČL těchto nemocnic. Poukazuje na velmi špatný stav personálního zastoupení, které je v některých z těchto nemocnic doslova tristní. Jediné oddělení, které vyhoví zákoníku práce s dodržením 416 hod přesčasů ročně v těchto nemocnicích, je interní oddělení ve Frýdku - Místku s 44 lékaři střídajících se na službách zajišťujících akutní nepřetržitou péči. V kontrastu s tím je pak interna v Havířově, kde kromě několika externistů slouží pouze 4 kmenoví lékaři a v Karviné, kde opět kromě několika externistů slouží 4 lékaři z toho 2 Ukrajinky a z toho jedna z nich nemá aprobaci. Na tomto lze nejlépe asi demonstrovat, jak by personální situace mezi lékaři těchto nemocnic měla a jak naopak může špatně vypadat. Poukázáno bylo ale i na celou řadu dalších nedostatků, často velmi vážných, které se týkají všech těchto nemocnic bez výjimky. Po této prezentaci se rozvinula asi 2 hodiny trvající diskuse všech přítomných. Z řad LOK-SČL a ČLK zaznívá jednoznačný názor o tom, že k této situaci nemuselo dojít, kdyby jen částečně byla vyslyšena a nebyla ignorována jejich varování a návrhy řešení směrem k politikům za posledních již asi 20 let. I v tomto kontextu zástupci lékařských odborů a komory oceňují nevídanou vstřícnost Magistrátu Frýdku - Místku a mají pocit, že lokální politici jeví o tuto problematiku mnohem větší zájem přesto, že nejsou zřizovateli těchto nemocnic. Snad jde o zlomový moment v přístupu politiků na všech úrovních a manažerů k lékařům. Pokud tzv. krajské nemocnice v celé ČR budou nadále popelkou zájmů politiků zejména na centrální úrovni, pak dojde ke zhroucení celého zdravotnictví, protože nemocnice tohoto typu jsou jeho nenahraditelnou součástí.
 
MUDr. Karel Volný
Krajský koordinátor LOK-SČL Moravskoslezského kraje

celý článek

Prohlášení zástupců LOK-SČL Moravskoslezského kraje

28.01.2019

Jsou odboráři lékařů opravdu vyděrači?

 
Dne 4. 1. 2019 vyšel v regionálních denících Bruntálska a Karvinska článek, ve kterém předseda zdravotnického odboru Moravskoslezského kraje pan MUDr. Gebauer a ředitel nemocnic v Karviné, Orlové a Havířově pan Ing. Jiří Matěj označili za vydírání lékařskými odbory to, že pokud nedojde lékařům v krajských nemocnicích k vládou slíbenému navýšení o 10 % k základnímu platovému tarifu, může pak dojít k hromadnému odmítnutí přesčasové práce lékařů v nemocnicích nad 150 hodin v roce. Jde zjevně o reakci na prezentaci pojednávající o špatné personální situaci mezi lékaři nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje, kterou zastupitelé jejich odborů projednávali před zdravotní komisí Moravskoslezského kraje v prosinci 2018. Z ní vyplývá, že ve všech těchto nemocnicích nemohou lékaři dodržet a nedodržují zákoník práce, jinak by nebyla zajištěná nepřetržitá služba a akutní zdravotní péče.
Podle platné legislativy může zaměstnavatel obecně nařídit zaměstnanci 150 hodin přesčasů ročně a zaměstnanec může odpracovat maximálně 416 hodin přesčasů ročně. Toto je v souladu s legislativou Evropské unie, ke které se Česká republika hlásí. Z analýzy, kterou jsme v odborech provedli, vyplývá, že v některých nemocnicích MSK pracují lékaři stále hodně přes 1000 hodin přesčasů ročně. Pro představu: toto se rovná tomu jako byste měli 2 celá zaměstnání. Je celkem logické, že takto přepracovaní a přetížení, ale často i frustrovaní a chronicky unavení lékaři mohou lehce udělat chyby. Ty v této profesi mohou být často velmi vážné nebo i fatální. Právní expert Lékařského odborového klubu a České lékařské komory pan JUDr. Jan Mach, který sespecializující se e na zdravotnické právo,provedl výzkum na skupině 100 soudců nebo státních zástupců, z níž vyplynulo, že ani jeden z nich by nevyvinil lékaře z chyby, kterou by udělal v době, kdy dle právních předpisů neměl být na pracovišti,a . jen Jen 7 z nich by tuto okolnost bralo v potaz k eventuálnímu snížení trestu. Pro srovnání - řidič autobusu má předepsané povinné přestávky k odpočinku, pokud víme po nejpozději 6 hodinách jízdy, jinak by mohl být pro cestující lidi nebezpečný. U lékařů ale něco takového zjevně nikomu nevadí.
Minulá a předchozí vláda České republiky slíbila 3 x ročně po sobě navýšení tarifu základního platu o 10 % lékařům v nemocnicích. Nejde přitom o navýšení z celého příjmu těchto lékařů, jak má v povědomí většina veřejnosti. Kolem 50 % příjmu lékaře je ze služeb z přesčasů a tyto se samozřejmě bez jakýchkoliv úlev zdaňují. Naopak nebude zde ani eventuální výjimka z progresivní daně u vyšších příjmů. Pokud Nejde námjde aleo to, aby se nám lékařům příjmy z přesčasů počítaly do nějakých benefitů, tak to nejde: žádný vyšší důchod, žádný předčasný odchod do důchodu, žádné zvýšení základu pro náhrady, žádná renta atd. V televizi jsme si naopak vyslechli, že paní ministryně financí Schillerová prohlásila, že případné výsluhy lékařům jsou blbost. V povědomí veřejnosti je zjevně o výši příjmu lékařů mnohdy nereálná představa, o čemž svědčí i nehorázné požadavky na náhradu (ve většině případů jen domnělého zavinění) poškození zdraví ze strany zdravotníků. Každý vidí, že lékař vydělá více peněz, ale co za to musí udělat, to už naopak vidí málokdo. Pokud pomineme množství přesčasů, které si troufáme označit za otrocké, nikdo nikdy nezaplatí lékařům to, jak zodpovědné a jak stresující zaměstnání vykonávají. Nároky na zdravotní péči ze strany pacientů přitom průběžně stoupají. Slyšeli jsme o tom, že existuje studie, jejímž závěrem je, že lékaři hlavních operačních oborů zajištující nepřetržitou zdravotní péči v nemocnicích se průměrně dožijí o asi 10 let méně než zbytek populace.
Ministr zdravotnictví navýšení základních platů lékařů o 10 % odmítl. Navrhl 7 % navýšení platů nejmladším lékařům a jen 2 % navýšení nejstarším zkušeným lékařům. Zejména u těch posledně jmenovaných je to urážející, jelikož jde o ty lékaře, na které zajištění akutní nepřetržité lékařské péče v nemocnicích nejvýznamněji dopadá. A navíc jsou školiteli mladších lékařů. A zrovna jim není tímto srovnána ani výše inflace. A to nikoliv v době ekonomické krize, ale v době prosperity a ekonomické konjunktury. Pan ministr vidí personální problém ve zdravotnictví nyní pouze v počtu sloužících sester, nikoliv v počtu lékařů v nemocnicích. Přitom jsme někteří z nás osobně na jaře loni od něj hned v následující větě poté slyšeli, že zákoník práce se ze strany lékařů dodržet nedá. Nabízí se tedy otázka, podle čeho je třeba rozlišit, jaké zákony lékaři dodržet mají a které nemusí. Sestrám samozřejmě přejeme, aby to, co jim bylo slíbeno, bylo i splněno, ale vzhledem k letité zkušenosti poměrů v českém zdravotnictví bychom se nedivili, kdyby tomu tak nebylo.
Na sjezdu České lékařské komory pan ministr Vojtěch uvedl, že stát se postará o navýšení jen ve státem řízených nemocnicích a že navýšení v krajských nemocnicích si mají domluvit odbory na příslušných krajích jednotlivě. Nyní tak tedy činíme. Jde přitom průměrně asi o 3000 Kč hrubého měsíčně na jednoho lékaře. Tímto žádný z nich určitě nezbohatne. Šlo by tedy spíše jen o projev vstřícného gesta směrem k lékařům ze strany politiků a zabránilo by to prohloubení personální krize, tedy dalšímu odlivu znechucených lékařů z nejvíce postižených nemocnic. Příslib navýšení tarifních platů dle slibu vlády ze strany zástupců Moravskoslezského kraje jsme neslyšeli, naopak jsme si vyslechli mnoho argumentů, jako že je nutné investovat do budov nemocnic, aby nechátraly, do nových přístrojů, že je nutná optimalizace péče, nebo dokonce že je potřeba tvořit finanční reservy. Dle kraje jde na platy personálu v nemocnicích údajně až 65 % z celkového objemu peněz pro nemocnice. Na konferencích komory a odborového klubu jsme slyšeli o 42 - 44 % před zahájením navyšování platů zdravotníkům a pak poté o 46 - 48 %. V Německu se naopak ocenění práce zdravotníků pohybovalo kolem 60 %. Co Lze k tomu dodat, že jde zřejmě o použití rozdílné metodiky při zpracovávání statistických dat.
V článku MUDr. Gebauera nás zaujaly 2 věci (jedna je nová a druhá je stará). Ta nová je to, že údajně existuje nějaká dohoda z května 2018 o tom, že navýšení platových tarifů je na 2 roky. Neříká už nic o tom, koho a s kým a ve kterých nemocnicích. Ověřili jsme si mezi sebou, že zástupci lékařů žádné z nemocnic MSK to zjevně schváleno nebylo. Velmi podivné je pak to, že dohoda o navýšení platu by měla být z května nikoliv z ledna, jak to bývá obvyklé. Na to nemusíte být ani ekonom ani účetní, aby vám toto bylo podezřelé. Mnohokrát jsme totiž slyšeli omílanou mantru o tom, že přes úhradovou vyhlášku s jejím datem k 1. lednu nejede vlak. Vyzýváme tímto MUDr. Gebauera, aby nám dohodu, o které mluví, ukázal na papíře.
Na základě nedodržení této údajné dohody byly lékařské odbory označeny MUDr. Gebauerem a panem Matějem za vyděrače. Tak to je ta stará věc, s tou jsme se v minulosti již setkávali. Například před osmi lety při novoročním televizním projevu tehdejšího prezidenta ČR. Mnozí z nás přitom byli na 48 hodinovém pracovním zátahu, jelikož je obvyklé, že ten kdo slouží Silvestra, vyfasuje k tomu i Nový rok, dvě zřejmě nejnáročnější služby v roce.
Tady již nejde ani tak o platy lékařů. Jde o to, že se zjevně hroutí fungující zdravotní systém a někteří z nás mohou být za pár let sami pacienty. Chtěli bychom se sami dožít aspoň takové úrovně zdravotní péče, kterou jsme v produktivním věku poskytovali, abychom se spolu s pacienty měli vůbec možnost obrátit se na dostatečně odborně erudované lékaře. Mladá generace lékařů a studentů medicíny poměry v českém zdravotnictví velmi citlivě vnímá. Máme za to, že zdaleka to není jen velmi markantní finanční benefit a přívětivější systém dalšího vzdělávání, který mladé lékaře od nás žene do zahraničí. Jsou to hlavně neřešené poměry v českém zdravotnictví a zjevná neochota ze strany politiků na zřejmě všech úrovních to doopravdy někam pozitivně posunout. Má vůbec cenu čekat na další předvolební sliby? Jen tehdy se totiž politici tváří, že jim jde o lidi. Jde někomu tady vůbec o zdraví samotných lékařů? Je požadavek zvýšení platu nemocničním lékařům o asi 3000 Kč hrubého měsíčně opravdu tak nemorální? A je u politiků a manažerů morální neplnit dané sliby?
 
MUDr. Karel Volný – krajský koordinátor LOK-SČL pro Moravskoslezský kraj a místopředseda MO LOK-SČL nemocnice Frýdek - Místek
MUDr. Aleš Kaštovský – místopředseda MO LOK-SČL nemocnice Havířov
MUDr. Lumír Tomala – předseda MO LOK-SČL nemocnice Karviná
MUDr. Petr Nádvorník – předseda MO LOK-SČL nemocnice Třinec Sosna
MUDr. Petr Niessner – předseda MO LOK-SČL nemocnice Krnov
MUDr. Pavol Bindas, člen předsednictva MO LOK-SČL Opava
 

celý článek

Výstup z porady předsedů MO LOK- SČL konané dne 21. 11. 2018 v Praze

21.11.2018

Výstup z porady předsedů MO LOK- SČL konané dne 21. 11. 2018 v Praze
 
K navýšení tarifních platů o 10% pro rok 2019 (tak jak bylo přislíbeno vládou ČR) nedošlo. LOK-SČL zásadně odmítá vládou schválené nařízení, kdy dochází k diferencovanému navýšení tarifních platů u lékařů před atestací a po atestaci (7 % a 2 %). Lékaři jsou tak jedinou skupinou zaměstnanců, kde vláda uplatňuje selekci dle věku a vzdělání.
 
LOK-SČL má principiální výhrady k činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a ministra Vojtěcha zvláště.
 
Za skandální považujeme předražený centrální nákup energií pro přímo řízené organizace, kdy meziroční zvýšení ceny činí 60 %, což v absolutních číslech znamená pro tyto organizace nárůst výdajů o více než 400 milionů korun. Vyjádření ministra v tom smyslu, že nemocnice na toto budou mít pro příští rok dostatek financí, je zcela bezprecedentní arogancí. Že tyto prostředky budou nemocnicím chybět pro zajišťování léčebné péče, je zřejmě ministrovi zdravotnictví jedno.
 
Dalším problémem je nezvládnutá personální práce Ministerstva zdravotnictví. Jmenování a následné vynucené odchody ředitelů přímo řízených organizací (např. Nemocnice na Bulovce a FN Ostrava) a pštrosí politika ministerstva k alarmujícím výsledkům kontroly Inspektorátu práce ve FN Brno Bohunice vzbuzuje oprávněné obavy o tom, zda je ministerstvo ještě vůbec schopno plnit svoji funkci zřizovatele.
 
V situaci, kdy by mělo ministerstvo řešit problémy akutně ohrožující fungování českého zdravotnictví, přichází s absurdním plánem na vytvoření jakési „kuchařky“, kterou se mají pacienti řídit při kontrole práce svého lékaře.
 
LOK-SČL si není vědom, kdy v minulosti došlo k horšímu pokusu státních orgánů narušit vztah lékař – pacient. Lze jen doufat, že cílem těchto aktivit není pokus o vytvoření zdravotnictví bez lékařů.
 
Na základě těchto, ale i jiných skutečností se domníváme, že ministr zdravotnictví není zcela kompetentní vykonávat svou funkci.
 
V Praze 21. 11. 2018                                         
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Tiskové prohlášení - podpora stávkové pohotovosti OSZSP

08.09.2018

Tiskové prohlášení z porady předsedů MO LOK-SČL konané ve dnech 7. a 8. 9. 2018
 
LOK-SČL vyjadřuje plnou podporu OSZSP ve vyhlášené stávkové pohotovosti.
 
LOK-SČL trvá na naplnění slibu vlády ČR z roku 2016, který v květnu 2018 veřejně potvrdil i stávající předseda vlády ČR ing. Babiš, o navýšení tarifních platů zdravotníků o 10% pro rok 2019.
 
Popření těchto slibů ze strany předsedy vlády považuje LOK-SČL za plivnutí do tváře těm nemocničním zdravotníkům, kteří ještě udržují personálně zdevastované české nemocnice v chodu.
 
Porada předsedů zavázala předsedu LOK-SČL MUDr. Engela odmítnout na plánovaném jednání s ministrem zdravotnictví dne 13. 9. 2018 v 9 hodin v Poslanecké sněmovně, jakékoliv návrhy, které by šly pod rámec původního slibu.
 
Porada předsedů schválila plán dalšího postupu v případě nesplnění slibu ze strany vlády ČR.

celý článek

Prohlášení předsednictva LOK-SČL k výsluhám sester 

19.05.2018

Předsednictvo LOK-SČL vítá snahu ministerstva zdravotnictví připravit systém tzv. výsluh pro sestry a další střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve směnném provozu.

Předsednictvo ale také požaduje, aby podobný systém byl připraven i pro lékaře, protože se domnívá, že pracovní zátěž lékařů, co se pracovní doby a přesčasů týče, je ještě větší než u sester.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Za předsednictvo LOK-SČL MUDr. Martin Engel

Děčín

19. 5. 2018

celý článek

Usnesení předsednictva LOK-SČL ze dne 19. 5. 2018

19.05.2018

Usnesení předsednictva LOK-SČL ze dne 19. 5. 2018

Předsednictvo LOK-SČL vítá snahu ministerstva zdravotnictví připravit systém tzv. výsluh pro sestry a další střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve směnném provozu.

Předsednictvo ale také požaduje, aby podobný systém byl připraven i pro lékaře, protože se domnívá, že pracovní zátěž lékařů, co se pracovní doby a přesčasů týče, je ještě větší než u sester.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Za předsednictvo LOK-SČL MUDr. Martin Engel

Děčín

celý článek

Tiskové prohlášení z 22. sněmu LOK-SČL - personální krize a vláda

26.04.2018

Tiskové prohlášení z 22. sněmu LOK-SČL konaného v Praze 26. 4. 2018

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví v současné době je nepochybně zoufalá personální situace v českých nemocnicích, kterému MZ ČR nevěnuje potřebnou pozornost. 

Ve vládním prohlášení je zmínka o zaměstnancích pouze cca na třech řádcích a pozornost je věnována spíše mladým lékařům.

Ministr zdravotnictví odmítá plošně přidat minulou vládou na rok 2019 přislíbených 10 %, což považujeme za hrubou chybu a zásadně s tímto řešením nesouhlasíme. Naštěstí po jednání s premiérem se určitá řešení rýsují.

Roztříštěný systém odměňování (podle platových tabulek či smluvní mzdou) kritickou personální situaci ještě zhoršuje. Naši snahu o sjednocení odměňování komplikuje postoj zaměstnavatelů, kteří dokonce popírají, že jsou zaměstnavatelé, a navíc proto vystupují hromadně ze zaměstnavatelské unie.

Plánované navyšování počtu studentů přinese řešení tak za 10 let a pokud se nezmění pracovní podmínky a finanční situace zaměstnanců, tak hotové mladé lékaře budeme připravovat pro práci v cizích zemích, kam budou rozhodně odcházet ještě ve větším počtu.

Byli jsme velmi pobouřeni snahou ministerstva zdravotnictví zneužít § 36 zákona č. 95/2004 Sb. na příliv ukrajinských lékařů, což po jednání premiéra s prezidenty komor bylo anulováno, ale stejný problém zůstává i v zákoně č. 96/2004 Sb. týkající se nelékařských profesí.

Nedílnou součástí zlepšení situace jsou i pravdivé údaje o meziročním nárůstu výběru zdravotního pojištění, který je dle našich propočtů vyšší než deklarují zdravotní pojišťovny. Zároveň dlouhodobě upozorňujeme na fakt, že za 7,2 % HDP není kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná.

Pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i často zcela nesmyslná administrativní opatření. V současné době nevidíme ze strany vlády žádnou aktivitu, která by směřovala k zásadnějšímu zlepšení pracovních podmínek nemocničních zdravotníků. Pokud bude tento nezájem o pracovní podmínky nemocničních zdravotníků trvat, vyzve LOK-SČL zdravotníky k důslednému dodržování VŠECH platných předpisů. 

V Praze dne 26. 4. 2018

MUDr. Martin Engel

předseda LOK-SČL

 

celý článek

Vyjádření místní organizace LOK - SČL Mělník k vyhlášení směnného provozu interního a chirurgického oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s.

16.04.2018

Vyjádření místní organizace LOK - SČL Mělník k vyhlášení směnného provozu interního a chirurgického oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s.
V uplynulých dvou týdnech probíhala intenzivní jednání mezi vedením nemocnice a zástupci MO LOK-SČL Mělník. Do dnešního dne se 25 lékařů nedohodlo s vedením nemocnice na podmínkách vykonávání přesčasové práce. Ze strany lékařů bylo postupně navrženo několik jednostranně vstřícných návrhů, které měly vést k vyřešení krizové situace.  Na podobně vstřícný přístup ze strany vedení nemocnice stále čekáme.
Dnešním dnem vedení nemocnice vyhlásilo směnný provoz na interním a chirurgickém oddělení. Dle našeho názoru v tomto druhu provozu budou tato oddělení fungovat v režimu zajišťujícím pouze akutní péči o pacienty. Současně dojde k omezení plánovaných výkonů a provozu odborných ambulancí (diabetologické, kardiologické, urologické a gastroenterologické). Lékaři udělají vše pro to, aby negativní dopady na pacienty byly co nejmenší.
Lékaři MO LOK-SČL Mělník jsou dále připraveni k jednání s vedením nemocnice.
 
16. 4. 2018                                                  

Za vedení místní organizace LOK
 
MUDr. Marek Dvorský,  MUDr. Petr Vožeh
 

celý článek

Rozpad akutní péče v Jihomoravském kraji - článek z diskusního fóra FNUSA v Brně 8. 6. 2017

08.06.2017

            Ze záznamu o výjezdu RLP v březnu 2016 v 15:48 - místo zásahu: ulice Purkyňova, Tišnov, Brno-venkov – u vrátnice nemocnice, v závorce – dál ho odmítají vpustit. V 16.30 si téhož pacienta přebírám ve službě na koronární jednotce FN Brno s obrazem akutního infarktu myokardu. Jak říká náš pan přednosta: ,,Tentokrát to dobře dopadlo.“ Jiní pacienti takové štěstí třeba neměli. Od minulého roku došlo totiž k ukončení provozu intenzivních respektive monitorovaných lůžek interních odd. nemocnice Tišnov a Hustopeče. Vozidla RZP míjí nemocnici a odvážejí pacienty na velkou asistentskou službu do některé z brněnských nemocnic. Dle rozhodnutí komise VZP ze dne 15.12.2016, vyhovuje žádosti vedení nemocnice Tišnov s posvěcením Zdravotní komise Rady JMK o neprodloužení smlouvy poskytování akutní péče, respektive jejich transformaci na lůžka následná. A to k datu 1.1.2017. Vedení nemocnice zdůvodňuje ukončení péče personálním a ekonomickým propadem, stejně tak neschopnosti zařízení konkurovat v akutní péči renomovaným nemocnicím. Nikdo z nás jistě netušil, že může být péče o akutní pacienty konkurenční, myslel jsem, že je vždy spolupracující. Už vůbec si nemyslím, že každý akutní pacient vyžaduje péči v nemocnici třetího typu s onemocněními jako např. dekompenzace diabetu, dekompenzace hypertenze, celkové zhoršení stavu, uroinfekce a jiné. Tedy většinová interní péče. 49 000 potencionálních pacientů spádové oblasti Tišnovska je odkázáno spolu s dalšími nesektorovými pacienty na 1 lékaře velké asistentské služby některé ze 4 brněnských nemocnic, který má k tomu ve službě na starosti i interní konziliární péči nemocnice. Tak zní rozhodnutí kraje, dle dlouhodobého plánu MZ. Na jedné straně, nic proti racionální restrukturalizaci zdravotní péče či budování následných lůžek. Sám jsem často slýchával od příbuzných pacientů, zda by nebylo možné jejich setrvání v brněnské nemocnici. Na druhé straně musí být kroky vedoucí k restrukturalizaci koncepční, tzn. nárůst počtu ošetřených pacientů musí být doprovázen ruku v ruce nárůstem personálu, lůžkové kapacity a samozřejmě plateb od zdravotních pojišťoven. Ani k jednomu od 1.1.2017 nedošlo, i přesto, že počet pacientů ošetřených v samotné FN Brno mimo pracovní dobu stoupnul o 10 %. Můžeme se pak divit narůstajícímu finančnímu propadu velkých nemocnic a to nejen z důvodu rostoucích nákladů na centrovou léčbu, léky a platy zaměstnanců. Pod tlakem ředitelů brněnských nemocnic a vedení samotného města Tišnov se začal kraj teprve v lednu zabývat kam s pacienty tohoto regionu. Připadají vám tyto kroky racionální a koncepční?
                  Na výše uvedeném vzoru destrukce si shrňme aktuální situaci v JMK: nemocnice Tišnov – zrušená akutní interní lůžka i lůžka JIP – dnes LDN; nemocnice Hustopeče – ze 108 interních a chirurgických lůžek včetně lůžek intenzivních, zachováno pouze 25 akutní interní péče, bez lůžka intenzivního, zbytek LDN; nemocnice Valtice – dnes pouze LDN; Nemocnice Milosrdných bratří – přijímá chirurgické pacienty pouze v pracovní době. V dalších nemocnicích je snižován počet akutních lůžek např. v Úrazové nemocnici snížen počet lůžek standardních, intenzivních i lůžek ARO o jednu čvrtinu. Pro zbývající nemocnice odmítají pojišťovny navýšit lůžka i nasmlouvané výkony. Pojišťovny si mnou ruce, ale soukromá zařízení rostou jako houby po dešti.  Dopad na brněnské i mimobrněnské nemocnice? Pacienti čekají dlouho na chodbách, v lepším případě na lehátku ba dokonce i monitorovaném lůžku, pokud nějaké zbyde. Příbuzní si stěžují a jsou často agresivní na personál. Lůžková kapacita interních oddělení/klinik je nedostatečná. Často se mi stává, že mě navštíví na začátku pracovní doby kolegyně z jiné interny a prosí o umístění pacienta na naši kliniku, protože nemá volné místo a pacienta by musela transportovat do několik desítek kilometrů vzdálené sektorové nemocnice. Já odpovídám: ,,Paní doktorko, máte přece velkou asistenskou službu, co budete dělat do rána, když na začátku pracovní doby nemáte volná lůžka?“ Lékařka pokrčí rameny a řekne: ,,Nevím.“ Nakonec se nějaké místo pro pacienta najde, respektive musí - pro krvácející vřed na kardiologii a pro arytmii na gastroenterologii. Lékař ve službě to vyřešit prostě musí. Nikdo jiný to za něj neudělá a břímě odpovědnosti nesejme, ba naopak. Nedostatečná lůžková kapacita vede v lepším případě k časnějšímu překladu z intenzivního lůžka na lůžko standardní a ze standardního k dřívějšímu propuštění. Nedošetření pacienti jsou odkázání na ambulantní sféru. Nemocnice třetího typu rozšiřují péči všeobecnou na úkor péče specializované. V okresních nemocnicích to začíná redukcí ambulantní péče, přes omezení monitorovaných intenzivních lůžek, následované odchodem personálu a končí uzavíráním oddělení.
                  Jako příklad uveďme situaci v nemocnici Vyškov p.o. Rozpadající se ordinariát urologie. Z 4-5 lékařů před 5 lety, aktuální stav 2 lékaři v důchodovém věku. Není vize a předpoklad přijetí absolventa, kdy nelze splnit podmínky v přípravě k atestaci z urologie. Obdobný stav radiodiagnostického či interního oddělení. Špatná personální situace interního oddělení je ze strany vedení dlouhodobě podceňována a neřešena. Na oficiálních místech uváděn zavádějící počet lékařů, který zahrnuje i lékaře pracující na ambulancích a na mateřských dovolených. Přes 90 akutních a intenzivních lůžek je ve skutečnosti zajišťováno 3 atestovanými lékaři, 1 lékařem s ukončeným interním kmenem, 2 absolventy a 2 lékaři ve výpovědní lhůtě, dosud bez náhrady. Přičemž 2 avizovaní absolventi odmítli za současných podmínek nastoupit. Kritická situace nastává v době, kdy jeden z lékařů je po službě doma, na pracovní neschopnosti nebo na dovolené a druhý sám na oddělení, třeba i absolvent.Lékařský personál je přetížený, únava lékařů se stupňuje, čímž narůstá riziko pochybení s možnými fatálními důsledky pro pacienty, riziko konfliktů s pacientem a rodinnými příslušníky a již se množícími se spory, které byly zatím vyřešeny domluvou.V tomto počtu lékařů lze zajistit pouze bazální provoz a nelze odpovědně vést zdravotnickou dokumentaci. Zcela zaniká zastupitelnost lékařů provádějících speciální vyšetřovací metody, protože schází prostor pro možnost se těmto metodám učit. Z dlouhodobého hlediska nebude brzy celá generace lékařů, kteří by uměli ovládat endoskopické metody, sonografii, Holtery apod.Po proběhlé redukci lůžek se běžně stává, že pro "absolutní nedostatek lůžek" nejsou přijímáni pacienti, kteří jsou indikovaní k hospitalizaci. Při demografickém vývoji společnosti, při uzavírání lůžek, oddělení ba i nemocnic v okolních okresech, bude narůstat tlak na nemocnici, která nemá rezervy lůžkové ani personální. To vše v atmosféře a úvahách o zavření jednoho z oddělení. Stejným ekonomickým i personálním kreditem bijí na poplach další nemocnice, jako Boskovice a Ivančice.
                  Ovšem nelze vidět problematiku zdravotnictví pouze z jedné strany. Pacienti často bez pocitu odpovědnosti, ale s pocitem ,,právo na vše a zadarmo“, zneužívají již tak vytíženou RZP a LSPP. Stačí se podívat na jedinou fungující pohotovostní službu ve městě Brně, v Úrazové nemocnici, kde ošetří v mimopracovní době přes 100 pacientů za den. Pro absenci podílu primární péče na pohotovostních službách a nákladnost provozu pro kraj, jsou LSPP v malých městech JMK zajišťovány jen částečně nebo vůbec. Nedostatek lékařů zneužívané RZP je plně nahrazován službu konajícími lékaři nemocnic v kraji, kteří se o pacienta postarat musí. Okresní i fakultní nemocnice tak plně přebírají péči o pacienty a suplují péči primární.
                  Pro veřejnost se ,,na oko“ nic nemění, skutečné problémy se zastírají nekonečnou debatou politiků o regulačních poplatcích nebo debatou o lékaři, který ambuloval opilý. Ovšem uvnitř každé nemocnice panuje a rád použiji trefné slovo Voskovce a Wericha – napnelismus. Zasvěcení ví, o čem mluvím. Rostoucí počet pacientů, množství přesčasů, konfliktní rodiny a spory s nimi, ve kterých se vás nikdo nezastane, narůstající obrat pacientů na lůžkách, někdy i předčasně propuštěných, pod vlivem stresu ,,kam s ním“ zhoršující se interpersonální vztahy, narůstající množství papírů a počtu oražených razítek jsou důvodem toho, čemu říkáme personální devastace a krize ve zdravotnictví. To jsem se doposud nevěnoval tématu vzdělávání a finančního ohodnocení zdravotníků. Kruh se uzavírá. Jestliže zavíráme některá oddělení a redukujeme lůžka intenzivní péče ve fakultních nemocnicích z nedostatku personálu, jistě si dokážete představit personální situaci některých okresních nemocnic. Jistě ne všechny obory jsou na tom stejně, superspecializované obory, chcete-li vysokoprahové, o něco lépe, nízkoprahové, bez selektovaného příjmu s vozidly RZP za zády, o něco hůře.      
Že poznáváte problémy své nemocnice v kraji? Problémy jednoho kraje lze totiž přenést na kraje ostatní, protože se jedná o důsledek vedení resortu zdravotnictví a jeho dopad na regionální úroveň. Vážení představitelé veřejné i státní správy, máte co dělat, pokud nevíte jak na to, my vám s tím pomůžeme.
Petr Lokaj

celý článek

Tiskové prohlášení z porady předsedů LOK-SČL k situaci v resortu

26.04.2017

Dle informací předsedů jednotlivých místních organizací LOK – SČL nedošlo asi u 10 % nemocničních zařízení k avizovanému desetiprocentnímu navýšení mezd od 1. ledna 2017.
 
Z informací z jednotlivých krajů vyplývá, že personální devastace nemocničních zařízení se stále zhoršuje. V některých oblastech České republiky již není fakticky zajištěna nepřetržitá nemocniční péče v základních oborech.
 
I proto LOK trvá na sjednocení odměňování zdravotníků na principu tabulkových platů tak, jak bylo navrženo v rámci projednávání novely Zákoníku práce. Neschválení či neprojednání této novely Parlamentem ČR bychom chápali jako potvrzení faktu, že politikům je stav zdravotnictví ve skutečnosti lhostejný.
 
LOK zásadně odmítá navrhovaný zákon o univerzitních nemocnicích. Tento návrh nepovede ke zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu nemocničních zařízení, jak ho prezentuje ministr zdravotnictví, ale jde o jasnou snahu o likvidaci poslední funkční nemocniční sítě v České republice. Zákon, tak jak byl předložen, je účelová norma napsaná pro zájmy některých koryfejů a potencionálních privatizátorů českého zdravotnictví.  Pokud by byl tento zákon uveden do praxe, znamenal by zřejmě likvidaci některých fakultních nemocnic.
Jde o snahu státu zbavit se úplně odpovědnosti za stav českého zdravotnictví i za cenu prohloubení současné krize. Takový nezodpovědný a nenapravitelný krok musíme jednoznačně odmítnout.
 
 
V Praze dne 26. 4. 2017
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Společné vyjádření místních organizací LOK ke směnnému provozu v nemocni v Novém Městě na Moravě.

27.12.2016

Předsedové MO LOK nemocnic kraje Vysočina plně chápou a podporují kolegy lékaře z nemocnice v Novém Městě na Moravě, kteří bojují za lepší pracovní podmínky. Jejich požadavky považujeme za opodstatněné. Jsou reakcí na zhoršující se personální situaci ve většině nemocnic, kde je po mnoho let zajišťován provoz pouze za cenu hrubého porušování evropské směrnice o přesčasové práci, její limity jsou násobně překračovány. Přesčasové hodiny nejsou navíc ani jako přesčasové propláceny. Je jen dobrou vůlí lékařů nemocnic souhlasit obcházením zákoníku práce a zajišťovat plný nepřetržitý provoz.
Situace se bohužel v posledních letech nadále zhoršuje odchodem lékařů za lepšími podmínkami. Ať již do privátních praxí, do velkých nemocnic, do zahraničí, či za lepším výdělkem k záchranné zdravotní službě. Erudovaní lékaři na trhu práce nejsou a absolventi lékařských fakult při současných požadavcích na vzdělání problém nevyřeší, stejně jako lékaři z ciziny.
 
Důsledky směnného provozu jsou nám zcela známy a jsou krajním řešením, které ekonomicky povede nemocnici do propadu a zhorší zásadně kvalitu i dostupnost poskytování zdravotních služeb občanům. Zároveň ostatní krajské nemocnice nejsou schopny převzít péči o tyto občany z důvodů výše uvedených.
Apelujeme tedy na krajské zastupitele, aby se problémem nezákonné přesčasové práce a personální situací v krajských nemocnicích zabývalo.
Vyzýváme vedení Novoměstské nemocnice k přehodnocení situace s nařízením směnného provozu. S lidskými zdroji, navíc chybějícími, je nutné zacházet citlivě, protože bez nich ani sebelépe vybavená nemocnice s vyrovnaným rozpočtem kvalitní péči poskytovat nedokáže.
 
MUDr Trnka Bohdan, krajský koordinátor LOK Vysočina

celý článek

Tisková zpráva LOK-SČL ke zhoršujícím se podmínkám pro lékařskou práci

22.06.2016

Porada předsedů místních organizací LOK-SČL konaná dne 22. 6. 2016 se zabývala problematikou neúnosně se zhoršujících pracovních podmínek v českých nemocnicích.
 
Dle průzkumu HCI (Health Care Institute) provedeného v letošním roce mezi řediteli českých nemocnic pociťuje 83% ředitelů nedostatek lékařů a 81% nedostatek sester. Jde o meziroční nárůst o 10%. Dále došlo k vzestupu obavy o zajištění kvality péče o 22% a obavy o dostatečnou dostupnost péče o 17%. Jde o data získaná od nejvíce informovaných osob.
 
Prezentace těchto faktů na RHSD (tripartitě) 6. 6. 2016 nepřinesla adekvátní odezvu ani na straně vlády, ani na straně zaměstnavatelů, což považujeme za krajně nezodpovědné.
 
Zkušenosti lékařů z jednotlivých nemocnic, prezentované na dnešní poradě předsedů, závěry průzkumu HCI plně potvrzují.
 
Dnešní porada předsedů proto rozhodla o prezentaci skutečných poměrů v českých nemocnicích široké veřejnosti.
 
LOK dlouhodobě upozorňuje na to, že zajištění provozu v českých nemocnicích je možné pouze za cenu systematického a trvalého porušování pracovně-právních předpisů. Z provedených předběžných šetření vyplynulo, že striktní dodržování Zákoníku práce by způsobilo zastavení péče v českých nemocnicích a mělo dramatický dopad na pacienty, kteří za současnou situaci nenesou žádnou odpovědnost.
 
V rámci „Měsíce pravdy“ proto bude LOK na přelomu září a října prezentovat stávající personální devastaci českého nemocničního zdravotnictví plošným zveřejněním skutečných výkazů práce a také přímo v několika náhodně vybraných nemocnicích.
 
MUDr M. Engel, předseda LOK-SČL
MUDr. J. Vedralová, místopředsedkyně LOK-SČL
MUDr. M. Voleman, místopředseda LOK-SČL

celý článek

Je nutné zastavit rozpad českých nemocnic - prohlášení krizového štábu

10.05.2016

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
 
Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů znovu upozorňuje, že personální krize v nemocnicích vrcholí. Z důvodu nedostatku personálu nemocnice snižují počty lůžek, zavírají oddělení, hrozí uzavírání některých nemocnic a dominový efekt na celou nemocniční síť s fatálním dopadem na pacienty.
Trváme na tom, že řešení uvedeného krizového stavu je plně v rukou vlády. Krizi není možné řešit bez razantního navýšení platů a mezd a tomu odpovídajícího přesunu finančních zdrojů do nemocnic.
To nelze bez podstatného zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce. Krizový štáb požaduje, aby vláda akceptovala závěry jednání tripartity ze dne 14. prosince 2015, kdy se všichni sociální partneři shodli, že je nutné „navyšování plateb pojištění za státní pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez zdanitelného příjmu“.
Pro rok 2017 považujeme za nepodkročitelné, aby vláda svým rozhodnutím zvýšila objem financí do zdravotnictví prostřednictvím zvýšení plateb za státní pojištěnce o 10 mld. Trváme na tom, že s nižšími finančními prostředky nelze kritickou situaci zvládnout.
Krizový štáb velmi důrazně varuje Vládu ČR. Zvýšení objemu financí ze státního rozpočtu do zdravotního pojištění o méně než 10 mld. povede k dalším odchodům zdravotníků a následně k rozpadu nemocniční sítě, potažmo celého systému poskytování zdravotních služeb.
Jsme si jisti, že široká veřejnost, lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnic stejně jako pacienti nebudou obdobně jako v minulých letech nečinně přihlížet uzavírání nemocnic. Očekávaným a zčásti již ohlášeným protestům může předejít jen zásadní a rozhodné opatření vlády.
 
V Praze dne 10. 5. 2016

Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic
Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

celý článek

Tiskové prohlášení LOK-SČL - Vláda plivla do tváře zdravotníkům

29.06.2015

Dne 24. 6. 2015 schválila vláda České republiky navýšení platby veřejného pojištění za tzv. státní pojištěnce o 1.8 miliardy korun ročně. Původní návrh Ministerstva zdravotnictví přitom počítal s navýšením této platby o 4.3 miliardy korun.
 
Původní návrh Ministerstva zdravotnictví považovaly zdravotnické organizace za minimální sumu, která je nutná pro alespoň částečnou stabilizaci stále se zhoršující personální situace českého zdravotnictví.  České zdravotnictví financují převážně zaměstnanci odvody ze svých mezd.  Stát a OSVČ přispívají do zdravotního systému jen velmi málo. Nyní se ukázalo, že vláda nehodlá na tomto nespravedlivém systému cokoliv měnit.
 
Personální situace českého zdravotnictví se v posledních měsících stále zhoršuje. Místo zastavení tohoto nebezpečného trendu ho vláda tímto svým rozhodnutím akceleruje.  Důsledky ponese resortní ministr, který se svým návrhem snažil alespoň o minimální vylepšení. I z tohoto pohledu se rozhodnutí vlády jeví jako pokrytecké a alibistické.
 
Svým „kompromisním“ rozhodnutím vláda vysloveně plivla do tváře českých zdravotníků. Dala také jasnou zprávu letošním absolventům lékařských fakult a zdravotních škol, jakož i těm zdravotníkům, kteří váhají, zda v českém zdravotnictví nadále setrvat: Hledejte si štěstí jinde. Vládě České republiky jste úplně ukradení.
 
Podrobnější stanovisko LOK-SČL bude vydáno na počátku měsíce září.
 
 
MUDr. M. Engel předseda LOK-SČL
MUDr. M. Voleman místopředseda LOK-SČL

celý článek

Tiskové sdělení krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů k odporu proti zvýšení plateb za státní pojištěnce

04.05.2015

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 
na svém zasedání dne 29. 4. 2015 vyslovil znepokojení nad neochotou části vládní koalice zvýšit příspěvek státu za důchodce, děti a další osoby, které nemají zdroje na platby zdravotního pojištění a ze zákona je za ně platí stát.
Krizový štáb překvapuje, že právě 1. místopředseda vlády odmítá splnění bodu dohodnutého stranami vládní koalice a schváleného v Programovém prohlášení vlády. Považuje za překvapující postoj předsedy politického hnutí ANO A. Babiše, ztotožňujícího se tak s postupem předchozí vládní koalice po řadu let odmítající valorizaci platby za státní pojištěnce.
Byl to přitom stát za doby vlády této koalice, který prostřednictvím opakovaného zvyšování DPH, faktické devalvace koruny a neplněním svých povinností k nejslabším občanům odsával prostředky ze zdravotnictví.
Zvýšení platby za státní pojištěnce navrhované ministrem zdravotnictví o pouhých 59 Kč na osobu měsíčně krizový štáb považuje za minimální zvýšení, jen z malé části narovnávající odčerpané prostředky.
Krizový štáb věří, že hnutí ANO a osobně sám A. Babiš přehodnotí svůj postoj k přijatým závazkům, s nimiž s celou vládou předstoupili nejen před poslaneckou sněmovnu, ale i před občany.
 
V Praze dne 4. 5. 2015
Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic
Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

celý článek

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů jednal s předsedou vlády

21.01.2015

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 
Předseda Vlády ČR B. Sobotka přijal zástupce krizového štábu na jeho žádost. Krizový štáb považoval za nutné předsedu vlády informovat, že u značné části nemocnic, včetně těch, na které se vztahuje nařízení vlády o zvýšení tarifních platů o 5 %, vzniká problém realizace vládou přislíbeného zvýšení platů a mezd.
Podle krizového štábu je příčinou konečná podoba úhradové vyhlášky, která negarantuje dříve dohodnutou minimální úhradu 103 % roku 2014, nezbytnou pro zvýšení mezd ve všech nemocnicích, a úhrady následné a dlouhodobé péče zvyšuje jen minimálně.
Předsedovi vlády byly předány výsledky ankety z 81 nemocnic Asociace českých a moravských nemocnic, charakterizující stav zvyšování platů a mezd v návaznosti na očekávané zvýšení úhrad. Rozsah a vážnost problémů na jednání potvrdil i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.
Na jednání, kterého se účastnil rovněž ministr zdravotnictví S. Němeček, byl přijat závěr sledovat vývoj skutečných úhrad od zdravotních pojišťoven nemocnicím, a pokud se potvrdí více případů nedostačujících úhrad, vrátit se k problému a řešit jej. Mimo to předseda vlády požádal ministra zdravotnictví o písemné vyjádření ke zvýšení úhrad následné a dlouhodobé péče, kritizovaného jako zcela nedostatečné.
 
V Praze dne 21. 1. 2015
Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

celý článek

Nemocnice obcházejí směrnici EU a falšují evidenci přesčasových hodin nemocničních lékařů

28.04.2014

Praha (28. dubna 2014)– České republice v lednu skončila výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Dřív maximálně přípustných 16 hodin přesčasové práce týdně se od začátku roku 2014 snížilo o polovinu na 8. Jak ukazují zkušenosti předsedů místních organizací LOK-SČL, většina českých nemocnic není schopna zákon za stávajících podmínek dodržet, a proto nařízení EU obchází falšováním výkazů přesčasových hodin lékařů. Stávající situace, kdy se nedodržuje zákon, ohrožuje především pacienty a České republice hrozí citelné sankce i ze strany EU.
 
„Situace je alarmující. Zatímco ostatní evropské země řešily omezení přesčasové práce náborem lékařů, v českých nemocnicích bohužel znovu vítězí varianta obcházení zákona. I před platností směrnice EU byl s přesčasy velký problém, lékaři je na většině pracovišť museli výrazně překračovat. Výkaznictví nemocnic neodpovídá realitě, obchází se tím, že lékaři uzavírají na služby další dohody o pracovní činnosti, pracují na dva úvazky atd., takže oficiální statistiky skutečný stav v nemocnicích neodráží. Lékaři u nás chybí a stále odcházejí další, zejména ti mladí, a přesčasy si tak nemá kdo rozdělit,“ říká předseda LOK-SČL Martin Engel a doplňuje: „Na vyřešení této situace přitom měla Česká republika deset let času, kdy pro nás platila přechodná výjimka. Nyní hrozí České republice žaloby, soudní spory a právní sankce i ze strany EU.“
 
LOK-SČL zásadně nesouhlasí s tím, aby se problém přesčasové práce řešil obcházením zákona. Na pondělním setkání předsedů místních organizací přijal LOK-SČL jednomyslně usnesení, kterým vyzývá vládu, aby do 30. června přišla s návrhem řešení. Sněm LOK-SČL upozorňuje, že při dodržování platné legislativy nelze v ČR zajistit dostupnost nemocniční péče po celý rok 2014 ani v letech dalších a zdůraznil, že je naprosto nepřípustné, aby byli lékaři nuceni k porušování zákona.„Stávající stav, kdy se v ČR porušují základní principy právního státu, považujme za neudržitelný. Sněm doporučil nemocničním lékařům, aby od 1. 7. 2014 důsledně dodržovali zákony České republiky, zejména pak Zákoník práce. Tedy aby v dohledné době, jak budou dobíhat dohody o pracovní činnosti, nepodepisovali nové, a nepodíleli se tak na falšování skutečné situace," vysvětluje Miloš Voleman, místopředseda LOK-SČL.
 
Sněm LOK-SČL rovněž upozornil na nutnost zásadní změny systému postgraduálního vzdělávání. „Hromadné odchody absolventů českých lékařských fakult a nepříznivý demografický vývoj v populaci českých lékařů jsou neúnosné. V této souvislosti vítáme vznik komise pro postgraduální vzdělávání a očekáváme první výsledky její činnosti v krátké době,“ dodává Voleman.

celý článek

KAMPAŇ „Děkujeme, odcházíme“ – září 2010 – únor 2011

01.03.2011

Nařízení vlády č. 16/2011 Sb., jímž se mění nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.pdf
Hlavní parametry dohody – počty lékařů.doc
Platové tarify zdravotníci – tarifní tabulka původní a po navýšení 1. 3. 2011.xls
Petice za opětovné přijetí MUDr. Davida Kleina a MUDr. Ivana Matii, PhD. Na Kliniku transplantační chirurgie IKEM.jpg
Vedení IKEMu brání bezdůvodně některým lékařům v návratu, 25. 2. 2011.doc
Výzva předsedy LOK-SČL M. Engela k ukončení protestu, 21. 2. 2011.doc
Ukončení protestní akce „Děkujeme, odcházíme“ – výzva předsedy, 17. 2. 2011.doc
Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011.pdf
Lékaři přijímají nabídku České republiky, slibům vlády však zcela nevěří, 16. 2. 2011.doc
Prohlášení vedení LOK-SČL pro lékaře, 9. 2. 2011.doc
Vedení LOK-SČL oceňuje vysoce morální postoj lékařů FN Plzeň, 9. 2. 2011.doc
Společné usnesení místní organizace LOK ve FN Plzeň a lékařů ve výpovědi z FN Plzeň, kteří nejsou členy LOK.pdf
Srovnání požadavků LOK-SČL a návrhů MZ – k dohodě 3. 2. 2011.doc
Otevřený dopis ministra zdravotnictví všem lékařům v nemocnicích, 3. 2. 2011.pdf
Vedení LOK-SČL získalo mandát od regionálních zástupců k dalším jednáním, 1. 2. 2011.doc
Dohoda o úpravě poměrů ve zdravotnictví mezi LOK-SČL a MZ ČR.doc
Prohlášení předsedy LOK Martina Engela po pondělním jednání na MZ, 31. 1. 2011.doc
LOK na odpolední schůzce s ministrem Leošem Hegerem očekává konkrétní návrh řešení situace, 24. 1. 2011.doc
Veřejná výzva politikům a občanům: Zabraňte rozpadu českého zdravotnictví, 21. 1. 2011.pdf
Situace po 1. březnu bude v nemocnicích kritická, lékaři odcházející kolegy nenahradí, 17. 1. 2011.doc
13 důvodů k odchodu.doc
Aktivním účastníkům kampaně „DO“ a sympatizantům této akce – osobní dopis lékařů, 13. 1. 2011.doc
Reakce předsedy LOK-SČL na otevřený dopis ministra zdravotnictví, 12. 1. 2011doc
Tisková zpráva z jednání LOK-SČL a AČMN, 12. 1. 2011.doc
Nespokojenost lékařů roste, zahájili druhou vlnu výpovědí, 7. 1. 2011.doc
Výpověď zatím odeslalo 3513 lékařů, další se přidávají, 20. 12. 2010.doc
Vyjádření primářů oddělení ON Jičín a.s. ke kampani „Děkujeme, odcházíme“.pdf
Otevřený dopis k současné situaci ve zdravotnictví v Pardubickém kraji.doc
Výpovědi podepisují lékaři z celé republiky, Vysočina hlásí 80%, 10. 12. 2010.doc
Lékaři se při podávání výpovědí zavazují ke vzájemné solidaritě. Výpovědi začnou podávat od 29. listopadu, k dispozici jim budou právníci i call centrum, 25. 11. 2010.doc
Situace ve zdravotnictví v Plzeňském kraji.doc
Situace ve zdravotnictví na Vysočině.doc
Otevřený dopis ministru zdravotnictví a vládě ČR, 11. 11. 2010.doc
Kampaň Děkujeme, odcházíme v číslech, 11. 11. 2010.doc
Kampaň Děkujeme, odcházíme se blíží do finiše, lékaři přitvrzují, 11. 11. 2010.doc
Situace ve zdravotnictví ve Zlínském kraji.doc
Situace ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji.doc
Situace ve zdravotnictví v Olomouckém kraji.doc
Situace ve zdravotnictví v Karlovarském kraji.doc
Situace ve zdravotnictví v Jihomoravském kraj.doc
Situace ve zdravotnictví v Pardubickém kraji.doc
Situace ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji.doc
TZ – Výzva lékařů Děkujeme, odcházíme nabírá na obrátkách, 15. 9. 2010.pdf
Kulatý stůl LOK-SČL: v systému zdravotnictví lze nalézt prostředky na zvýšení platů lékařů -zaměstnanců, 15. 9. 2010.doc

celý článek