Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení z mimořádného předsednictva LOK-SČL a předsedů MO LOK-SČL Jihomoravského kraje z jednání konaného dne 7. 10. 2023 ve Vémyslicích

07.10.2023

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů s krajním znepokojením sleduje nezodpovědný přístup ministra zdravotnictví prof. Vlastimila Válka a předsedy vlády Petra Fialy. Ministr jako poslanec údajně podá návrh na zrušení nedávno přijaté novely zákoníku práce, která prolomila limity přesčasové práce zdravotníků. LOK-SČL však důrazně připomíná, že jde jen o návrat k předchozímu nevyhovujícímu stavu, kdy byl zákoník práce na většině nemocničních pracovišť buď přímo nedodržován nebo obcházen. LOK-SČL na tento fakt s ostatními organizacemi, působícími ve zdravotnictví, upozorňuje dlouhé roky. V pouhém zrušení problematické novely zákoníku práce LOK-SČL nevidí důvod k přerušení akce "Lékaři jsou jenom lidi".

LOK-SČL trvá na splnění i dalších požadavků, které přednostně povedou k personální a finanční stabilizaci ve zdravotnictví, které společně se Sekcí mladých lékařů ČLK a OSZSP ČR vyhlásili a předali ministrovi zdravotnictví Válkovi 18. září t. r. LOK-SČL nezaznamenal ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády žádnou adekvátní aktivitu k jejich splnění. Termín 1. 12. 2023, kdy podané výpovědi z přesčasové práce vstoupí v platnost.

LOK-SČL vyzývá ministra zdravotnictví Válka, aby přestal mediálně chlácholit veřejnost a začal skutečně řešit požadavky lékařů. Jde o zajištění péče pro pacienty a vytvoření odpovídajících podmínek pro zaměstnance.

celý článek

LOK-SČL se připojuje k akci Lékaři jsou jenom lidi

09.09.2023

LOK-SČL se připojuje k akci "Lékaři jsou jenom lidi", kterou organizuje Sekce mladých lékařů ČLK, a naprosto se ztotožňuje s jejími požadavky a cíli.
 
LOK-SČL vítá, že mladé kolegyně a kolegové chtějí prosazovat závěry Memoranda, které bylo po akci Děkujeme, odcházíme podepsáno LOK-SČL a Vládou ČR, zastoupenou ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., a které doposud nebylo naplněno.
 
LOK-SČL nabízí organizátorům akce svoji organizační, právní a mediální pomoc.
 
Porada předsedů LOK-SČL vyzývá členy LOKu, aby se k akci "Lékaři jsou jenom lidi" aktivně připojili
 
Požadavky (trváme na splnění všech požadavků jako celku): 
 
1.  zrušení paragrafu 93a ZP v jeho navrhované podobě zdvojnásobující legální počet přesčasů. Úprava paragrafu 90, odstavec 1 ZP, aby mohli zdravotníci v nemocnicích nadále pracovat v režimu 24 hodinových služeb.
2.  nastavení dlouhodobě udržitelných a přijatelných pracovních podmínek ve zdravotnictví, včetně výsluh za odvedenou přesčasovou práci.  Důsledné dodržování povinnosti zaměstnavatelů zajistit mladým lékařům atestační přípravu ve stanovené době.
3.  kontrola dodržování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních. 
4.  zajištění adekvátního finančního ohodnocení v základní pracovní době - splnění závěrů Memoranda, které v roce 2011 podepsala Vláda ČR, zastoupená ministrem doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., s LOK-SČL po akci Děkujeme, odcházíme. 

celý článek

Varování LOK-SČL a OSZSP před prolomením limitů přesčasové práce

13.07.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
varují:
 
Připravované další rozšíření přesčasů ve zdravotnictví zvětší již dnes vážný nedostatek personálu, zhorší dostupnost zdravotní péče, ohrozí zdraví zdravotníků i zdraví a životy pacientů
 
● Neúměrné množství přesčasů a přetěžování zdravotníků je už dnes jednou z hlavních příčin nevyhovujících pracovních podmínek a nedostatku personálu v nemocnicích. Nedostatek personálu znamená pro zaměstnance nemocnic pracovní přetěžování a dlouhodobou frustraci z toho, že na jedné straně přes obrovské pracovní nasazení není dostatek času pro pacienty, na druhé straně kvůli obrovskému pracovnímu nasazení není dostatek času na rodinu a soukromý život. Zvýšení limitů přesčasové práce povede k prohloubení všech těchto problémů, k dalším odchodům zaměstnanců a k dalšímu zhoršení situace těch zbývajících.
● Kvůli nedostatku personálu se v nemocnicích již nyní uzavírají některá oddělení nebo jejich části, což výrazně zhoršuje dostupnost zdravotní péče. Podle demografických predikcí a podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v současné době chybí v nemocnicích cca 3000 zdravotních sester a dalších téměř 13 000 odejde v příštích pěti letech do důchodu. Mladé zdravotní sestry na nemocniční oddělení se směnným provozem a obrovským množstvím přesčasů odmítají nastupovat.
● Kvůli dlouhodobému přetěžování a zvyšující se únavě výrazně stoupá riziko vyhoření zaměstnanců, ztráty empatie, sklonů k agresivnímu chování, stoupá riziko profesních chyb, tedy i ohrožení zdraví a života pacientů. Rozšíření přesčasů ve zdravotnictví je proto v přímém rozporu se zásadami bezpečné práce.  
● Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů proto vyzývají politiky k serióznímu řešení problému s ohledem na stárnutí populace, tedy jak pacientů, vyžadujících více péče, tak i zdravotníků. Zvýšení limitů přesčasové práce není řešením problému, ale jeho zhoršením! Nevezmou-li politici tyto zjevné hrozby vážně, nebude se mít už v blízké budoucnosti o pacienty kdo starat.
● Tvrzení, že jde o dobrovolné přesčasy, je iluzorní, již dnes jsou přesčasy vynucovány jako nutná solidarita vůči dalším kolegům. Zvláště u mladých lékařů v procesu postgraduálního vzdělávání, kdy potřebují součinnost zaměstnavatele, aby mohli plnit potřebné aktivity i na jiných pracovištích (vyššího typu), je akt dobrovolnosti výrazně zpochybnitelný. Také tento fakt může být pro mnohé zaměstnance důvodem ke hledání klidnějšího pracoviště a k odchodu z nemocnice či zdravotnické záchranné služby.
● Rozšíření přesčasů ve zdravotnictví je v přímém rozporu s přístupem Evropské unie a jejími požadavky. Uvažované rozšíření přesčasů by například u záchranářů umožňovalo ročně odpracovat až 1040 hodin navíc, což představuje téměř polovinu roční pracovní doby navíc. To je v rozporu s evropskou legislativou a jde proti záměru transpoziční směrnice, která měla do českého zákoníku práce zahrnout slaďování osobního a soukromého života a zavést pro zaměstnance transparentní a bezpečné pracovní prostředí.
● Je správné, že společnost tvrdě kontroluje délku práce řidičů a vyžaduje jejich povinný odpočinek, protože jde o možné ohrožení zdraví a životů cestujících i dalších lidí v blízkosti. O to absurdnější je požadovat u lékařů a jiných zdravotníků, kteří mají zdraví a životy pacientů bezprostředně a zcela ve svých rukou, další a další práci bez odpočinku. Nedopusťme to!

celý článek

Tisková zpráva z historicky prvního společného jednání předsednictev OSZSP ČR a LOK-SČL

Tisková zpráva z historicky prvního společného jednání předsednictev OSZSP ČR a LOK-SČL
15.06.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů ostře odmítají návrhy Ministerstva financí na snížení plateb do zdravotnictví a snížení platů ve veřejných službách a varují před dalším zhoršením personální krize ve zdravotnictví
 
Vzhledem k návrhům Ministerstva financí, které jednoznačně poškodí pacienty a zaměstnance ve zdravotnictví, se na společném mimořádném jednání sešly poprvé v historii předsednictva obou odborových svazů.
 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů připomínají, že personální situace ve zdravotnictví je už nyní kritická, a shodují se na těchto závěrech:
 
● Zásadně odmítáme návrhy Ministerstva financí, které stávající těžkou situaci ještě prohloubí. Nikdo z nás nepředpokládal, že paměť politiků bude tak krátká a že politici, kteří deklarovali, že zdravotníci jsou nenahraditelní a je potřeba je stabilizovat, najednou radikálně změní názor. Plánovaným snížením platů zcela odradí potenciální studenty a zaměstnance od jejich záměrů posílit naše zdravotnické školy, nemocnice a další zdravotnická zařízení. S pravděpodobností hraničící s jistotou je zřejmé, že ze zdravotnictví odejde i část stávajících zdravotníků, kteří dnes v nemocnicích pracují. Toto se už děje v konkrétních nemocnicích a krajích.  
 
● Věříme, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek splní svůj slib, který dal odborům, a že odmítne zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce na rok 2024, a tím ztrátu dalších 14 mld. Kč do zdravotnictví.
 
● Deklarujeme, že nedopustíme zhoršení pracovních podmínek pro zaměstnance, které se odrazí ve snížení kvalitní péče o pacienty.
 
● Zdraví je nejvyšší hodnota a zdravotní péči poskytují lidé, kteří znovu zvažují, zda má smysl ve zdravotnictví zůstat.
 
Obě odborové organizace se shodly, že vzhledem k bezprecedentní situaci a to nejen ve zdravotnictví, je bezpodmínečně nutné, aby se všechny odbory v České republice spojily a nadále postupovaly společně.
 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je ve stávkové pohotovosti a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů ji podporuje. Další kroky obou svazů budou nadále koordinované.   
 
Jsme odbory, jsme solidární a neustupujeme lžím, aroganci a bezpráví!

celý článek

Prohlášení k návrhu ministra financí

Prohlášení k návrhu ministra financí
05.06.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů považují návrh Ministerstva financí na snížení plateb do zdravotnictví a snížení platů ve veřejných službách za mimořádně brutální podraz
 
Zcela nedemokraticky až diktátorsky si podle Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů počíná současná vláda v nejcitlivějších a pro občany zcela zásadních oblastech života, jimiž jsou zdravotnictví a sociální péče. Připravovanými kroky, které bez připomínkového řízení Ministerstvo financí poslalo přímo do vlády, přichystalo na tyto i další zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy a na resort zdravotnictví jako celek mimořádně brutální podraz.
Počátkem roku 2022 vzala vláda bez jakékoliv diskuse se sociálními partnery a přes ostrý nesouhlas odborů resortu zdravotnictví 14 miliard Kč, když zrušila rozhodnutí předcházející vlády o zvýšení plateb za státní pojištěnce. Svůj krok obhajovala tvrzením, že místo toho nastaví systém valorizace těchto plateb, které zajistí pravidelný a předvídatelný nárůst prostředků do zdravotnictví.
Nyní materiál Ministerstva financí předložený bez připomínkového řízení rovnou do vlády navrhuje, aby k valorizaci plateb za státní pojištěnce v roce 2024 nedošlo!
V praxi by to znamenalo, že ve výši plateb za státní pojištěnce by se zdravotnictví na úroveň roku 2022 dostalo nejdříve v roce 2025!
Ve zdravotnictví se už po léta prohlubuje personální krize, kvůli nedostatku zaměstnanců jsou uzavřená oddělení v nemocnicích, prodlužují se čekací doby na operace a mnozí pacienti proto ze zoufalství hledají jiné řešení a zdravotní péči a zákroky si platí u soukromých poskytovatelů. V problémech není jen nemocniční péče, ale také zdravotní péče v terénu. Chybějí dětští a praktičtí lékaři, zubaři, neurologové, psychiatři a další odborníci. Potýkáme se s obrovským výpadkem základních léků. Žijeme v tržní společnosti, peníze jsou pro chod zdravotnictví nutné.
Nedostatek personálu limituje také péči poskytovanou v sociálních službách, navíc jde o nejhůře zaplacenou práci ve srovnání s ostatními.
Podobná situaci s personálem a s odměňováním je i v dalších veřejných službách a ve veřejné správě.
Přesto při obrovské inflaci vláda pro letošní rok odmítla těmto zaměstnancům zvýšit platové tarify a odměny slíbené místo nich dostali jen někteří.
Nyní materiál Ministerstva financí navrhuje všechny platové tarify snížit o 5 %!
Dle názoru odborového svazu a Lékařského odborového klubu je toto opatření návratem superhrubé mzdy pro zaměstnance ve veřejných službách.
Odborový svaz a Lékařský odborový klub návrh Ministerstva financí považují za výsměch zaměstnancům, kteří pracují v nenahraditelných a pro občany nezbytných profesích, za arogantní pohrdání jejich prací i jimi samotnými.
Odborový svaz a Lékařský odborový klub nikdy nepředpokládaly, že politici zcela ztratí paměť a zapomenou na roli zdravotníků a všech dalších při pandemii COVID-19.
Podle odborového svazu a Lékařského odborového klubu návrh způsobí zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany.
Odborový svaz a Lékařský odborový klub v předloženém návrhu vidí útok na podstatu fungování veřejných služeb v České republice.
Jsme odbory, jsme solidární a neustupujeme lžím, aroganci a bezpráví!

celý článek

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády
29.09.2022

Vážený pan
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Premiér
Úřad vlády České republiky
nábřeží Eduarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 
Na vědomí: média a veřejný prostor

 

V Praze 29. září 2022
 
Vážený pane premiére,
 
obracíme se na Vás a Vaši vládu za naše organizace otevřeným dopisem kvůli odměňování pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.  
 
Chceme Vám sdělit, že rozhodnutí Vaší vlády nezvýšit platové tarify těchto zaměstnanců považujeme za plivnutí do tváře zdravotníkům a dalším pracovníkům, kteří se starají o pacienty a klienty a o chod zdravotnických a sociálních zařízení.
 
Váš postoj chápeme tak, že si vláda neváží práce lidí z první linie. Připomínáme, že jako opozice jste k odměňování zdravotníků přistupovali naprosto jinak než nyní, přestože situace se zásadním způsobem nezměnila.
 
Situace je kritická. V nemocnicích chybí nejen zdravotníci, ale pracovníci všech profesí. Zdravotníci jsou po více než dvou a půl letech přetížení, frustrovaní, vyhořelí, mají pocit, že nikde není naděje na změnu. A před námi jsou další vlny covidu a další uprchlická krize. 
 
Protože tvrdíte, že systém veřejného zdravotního pojištění je v dobré finanční kondici, znamená to, že odmítáte ocenit lidi, kteří poskytují péči jiným, výhradně z ideologických, nikoliv z věcných důvodů.
 
Vyzýváme Vás a Vaši vládu, abyste v zájmu zachování stability systému zdravotní péče a dostupné péče o pacienty a klienty přehodnotili své rozhodnutí a ocenili práci zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Požadujeme zvýšit platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách o 15 %. O adekvátní částky, které jsou potřeba k navýšení nejen platových, ale také mzdových tarifů, navrhujeme zvýšit úhradovou vyhlášku. Náš návrh na její úpravu zasíláme v přiloženém dokumentu.  
 
K problematice a vysvětlení bychom se s Vámi rádi sešli.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví
 
Bc. Dagmar Žitníková, v. r.
předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR
 
MUDr. Martin Engel, v. r.
předseda LOK-SČL
 

celý článek

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů nesouhlasí se snižováním plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů nesouhlasí se snižováním plateb za státní pojištěnce
03.06.2022

Tisková zpráva z 2. června 2022
 
 
Podle vládního návrhu klesne ve druhém pololetí letošního roku měsíční platba státu za tzv. státního pojištěnce z dnešních 1967 Kč na 1567 Kč!
 
Podle navrženého vládního mechanismu valorizace se platba za státní pojištěnce na dnešní úroveň dostane až v roce 2025!
 
K tomuto drastickému poklesu finančních prostředků do zdravotnictví dochází v době, kdy zdravotnická zařízení musí čelit nevídanému zdražení energií a dalších nákladů a další, v tuto chvíli neodhadnutelné, výrazné zdražování se očekává.
 
Je neuvěřitelné, že nás všichni ujišťují o skvělé finanční situaci zdravotních pojišťoven. Realita je ovšem taková, že pojišťovny nabízejí zdravotnickým zařízením zvýšení úhrad pro rok 2023 pouze o 4 %, a to při predikci inflace kolem 15 %.
 
Nečekanou a zatím neodhadnutelnou finanční zátěž pro zdravotnictví znamená také péče o ukrajinské uprchlíky.
 
Neodhadnutelné náklady a zátěž pro zdravotnictví přinese i podzimní covidová vlna, kterou experti očekávají.
 
Zdravotnictví zároveň po dvou covidových letech musí řešit odložené operace, zanedbanou preventivní péči a další závažné dopady pandemie.
 
Zaměstnanci jsou vyčerpaní po extrémním nasazení při pandemii, na které hned navázalo intenzivní dohánění odložené péče.
 
V nemocnicích chybí přes tři tisíce všeobecných sester, chybějí lékaři, sanitáři a další zaměstnanci všech zdravotnických i nezdravotnických profesí. V nemocnicích se kvůli chybějícím zaměstnancům zavírají oddělení nebo jejich části, což zhoršuje dostupnost zdravotní péče.
 
Čekání pacientů na odložené operace se protáhlo na mnoho měsíců, ale někde i na dva a půl roku, několikanásobně se prodloužily čekací doby také na důležitá vyšetření a léčbu.
 
Hrozí, že koncem roku se budou zákroky a léčení znovu odkládat.
 
Hrozí, že z finančních důvodů pacienti nedostanou příští rok nejmodernější léky a nebude jim nabídnuta nejúčinnější léčba.
 
Vláda se schovává za rozpočtovou odpovědnost, přitom rozvrací funkční systém zdravotnictví a její jednání je pro občany ČR krajně neodpovědné.

celý článek

Tiskové prohlášení z porady předsedů MO LOK-SČL ze dne 24. 11. 2021

24.11.2021

Přítomní předsedové byli informováni o jednáních s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví o navýšení platů (mezd) na rok 2022 ve výši 6 % základních platů.

Tato dohoda vyšla v nařízení vlády a je připravena k realizaci. Jsme znepokojeni výroky zvláště předpokládaného ministra financí Ing. Stanjury o tom, že nová vláda tato nařízení okamžitě zruší.

V dnešní době, kdy pandemie je na exponenciálním vývoji, zdravotníci z posledních sil čelí fyzickému i psychickému vyčerpání. Nyní se k tomu přidává i agresivita neočkovaných pacientů. Přitom zdravotníci z nemocnic jsou jediní, kteří se na zvládnutí pandemické problematiky podílí celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Vzhledem k přetížení, pocitu zneuznání a zrady ze strany určitých skupin veřejnosti, lze očekávat další vlnu odchodů z již tak personálně zdevastovaných lůžkových zařízení. Případné zrušení vládního nařízení o navýšení platů by pro mnohé bylo poslední kapkou.

Hejtmani některých krajů hodnotí situaci ve svých nemocnicích jako kritickou a úplné zhroucení nemocniční péče již připouštějí jako možný scénář. Přitom je reálné, že ke zhoršení dojde i v dosud méně zasažených krajích a budeme opět čelit celostátní krizi. Za této situace apelujeme na vládu ČR, a to jak odstupující, tak budoucí, aby skončilo politikaření, protože už je dávno po volební kampani, a byla urychleně přijata účinná opatření s celostátní působností k zastavení epidemie.

Situace v nemocnicích je skutečně kritická, a pokud nebude řešena, bude horší než v předchozích vlnách. Pro LOK-SČL je nepřijatelné, aby zbytečně umírali lidé. Bojíme se, že české nemocnice už další nápor nevydrží.

Netrpělivě očekáváme jmenování nové vlády a ministra zdravotnictví, abychom okamžitě mohli začít jednat o aktuální situaci. Jsme připraveni aktivně se podílet na řešení stávajících problémů.

Za LOK-SČL 

MUDr. Martin Engel

předseda

celý článek

Výzva současné i budoucí vládě

Výzva současné i budoucí vládě
10.11.2021

Praha 9. listopadu 2021
 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
vyzývají současnou i budoucí vládu: dodržte dohodu vyjednanou s odbory a od 1. 1. 2022 zvyšte platové tarify
 
● Uplynulý rok a půl poznamenaný pandemií COVID-19 jasně prokázal význam veřejných služeb a jejich zaměstnanců pro zabezpečení chodu státu a při ochraně zdraví a životů občanů. Zaměstnanci nemocnic, zdravotnických záchranných služeb, hygienické služby a zdravotních ústavů, sociálních služeb, hasiči, vojáci, úředníci, kteří zajišťovali finanční pomoc lidem a firmám postiženým pandemií, a mnozí další bez ohledu na rizika a délku pracovní doby dělali vše, co bylo třeba.
 
● Současná epidemická situace se znovu zhoršuje a opět se od těchto pracovníků vyžaduje mimořádné nasazení. Jsou sice již zkušenější, ale také daleko unavenější, psychicky a fyzicky vyčerpaní z toho, co prožili. Je třeba udělat vše pro to, aby zaměstnanci svoji práci neopustili, aby dál ve zdravotnictví a v sociálních službách poskytovali péči o pacienty a klienty, protože na jejich práci závisí zdraví a životy.
 
● Navíc i na ně stejně jako na ostatní dopadá současná stále se zvyšující inflace, zdražování energií a dalšího zboží a služeb a mnozí musí řešit existenční problémy.
 
Je proto zcela nepřijatelné, aby za této situace od 1. ledna 2022 nedošlo ke zvýšení platů a mezd zaměstnanců veřejných služeb, jak odbory s vládou dojednaly. Připomínáme, že odbory původně požadovaly zvýšení platů a mezd všech zaměstnanců o 10 %.
 
Výsledkem dlouhých a náročných jednání byla dohoda na tomto kompromisu:
Ve veřejných službách, vyjma zdravotnictví, se od 1. 1. 2022 mají zvýšit platové tarify o 1 400 Kč.
 
Ve zdravotnictví bylo od 1. 1. 2022 dohodnuto následující navýšení:
Pracovníci uvedení v příloze č. 1 nařízení vlády o platech navýšení o 1 400 Kč
Zdravotníci uvedení v příloze č. 2 nařízení vlády o platech zařazení do 7. platové třídy navýšení o 1 400 Kč  
Zdravotníci uvedení v příloze č. 2 nařízení vlády o platech zařazení od 8. platové třídy navýšení o 6 %
Lékařiv příloze č. 3 nařízení vlády o platech navýšení o 6 %
 
● Plošné zvýšení platových tarifů není nivelizací platů, která brání diferencovat a lépe odměňovat ty nejlepší (tarify tvoří cca 60 % z celkového příjmu), není pozůstatkem socialismu či populismem (tarify jsou v zahraničí běžné ve veřejných službách, u nás také, a to i v soukromých společnostech), koneckonců zvýšení platů ústavních činitelů o 6 % je rovněž plošné. Naopak, nezvýšení tarifů znamená, že většina zaměstnanců nedostane nic a letošní zkušenost to plně potvrdila.
 
Proto vyzýváme:
● současnou vládu, aby dodržela dohodu a schválila nařízení vlády s výše uvedeným dohodnutým zvýšením platových tarifů,
● budoucí vládu, aby zachovala tuto dohodu a prokázala tak svůj respekt k práci zaměstnanců zdravotnictví, sociálních služeb, hasičů, policistů a dalších zaměstnanců veřejných služeb.

celý článek

Prohlášení odborů k desinformacím Koalice soukromých lékařů

Prohlášení odborů k desinformacím Koalice soukromých lékařů
12.10.2021

Prohlášení Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

V Praze 11. října 2021

Přestože jsme se celou dobu snažili nereagovat na nekolegiální a nefundované názory zástupců Koalice soukromých lékařů, tak po dohodě o zvýšení úhrad pro r. 2022 musíme informovat zdravotnickou veřejnost o skutečném stavu věcí. Považujeme za nebytné reagovat na lži a zavádějící informace, které byly ze strany zástupců těchto organizací působících v Radě poskytovatelů zasílány jejich členům.

Plně souhlasíme s názvem příspěvku MUDr. Zorjana Jojka „Vítězství práce nad nekolegialitou“, lépe bychom to nepojmenovali, ale sdělujeme, že autor zaměnil role jednotlivých aktérů.

Zástupci organizací LOK, OSZSP a ČLK čtyřikrát (dne 30. 8., 21. 9, 28. 9 a 4. 10.) jednali s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o navýšení platů a úhrad za poskytovanou zdravotní péči pro r. 2022. Připomínáme, že jednání se nikdo z Rady poskytovatelů nezúčastnil a o navýšení úhrad a platů mimo odborů a České lékařské komory s premiérem nikdo nejednal. Rada poskytovatelů jednání nejenže nepodpořila, ale naopak „důrazně vyzvala všechny zainteresované, aby nepřipustili navyšování tabulkových platů ve zdravotnických zařízeních.“

Za naprosto skandální považujeme, že se k Radě poskytovatelů následně připojila Hospodářská komora ČR, která není ve zdravotnictví relevantním partnerem. Tvrzení, že růst mezd ve zdravotnictví byl v posledních letech bezprecedentní a že navýšení tabulkových platů by mohlo výrazně destabilizovat systém českého zdravotnictví a ohrozit finanční stabilitu zdravotnických zařízení považujeme za vylhaný. Věříme, že výše interpretované skandální názory militantních špiček Koalice soukromých lékařů nejsou názory většiny lékařů a zdravotníků z těchto segmentů.    

Konečná dohoda k navýšení úhrad a platů byla výlučně dohodou odborů a České lékařské komory s premiérem Andrejem Babišem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opakovaně navýšení úhrad a platů odmítal a navíc na jednání přinášel nepravdivé a zavádějící podklady. Je tragické, že z ekonomických dat ministra nakonec vyplynulo, že některé segmenty budou zvýhodněné více, jiné méně. Deklarované navýšení o 4 % představovalo pouze průměr. Reálně to znamenalo pro některé růst až 16 % (např. gynekologové) a pro jiné propad až mínus 14 % (záchranná služba, domácí péče). Výsledek našeho jednání je, že do zdravotnictví v příštím roce poplyne místo původních 412 miliard 423 miliard. Tyto částky umožní jednotlivým poskytovatelům ve všech segmentech navýšit platy a mzdy u zdravotníků. Zaměstnanci s nižšími příjmy si polepší o 1 400 Kč, sestry a lékaři o 6 %. Předpokládáme, že ve stejné výši dojde k navýšení mezd také v segmentech ambulantní péče, pro které se nám podařilo uvedené navýšení dohodnout. 

Toto společné prohlášení je za poslední léta jediným vyjádřením vůči ostatním segmentům a předpokládáme, že to tak zůstane i nadále. Závěrem znovu sdělujeme, že budeme vždy hájit zájmy našich členů a všech zdravotníků.

 

MUDr. Martin Engel                                                                                           Bc. Dagmar Žitníková  

celý článek

OSZSP a LOK-SČL odmítají omezení pravomocí hygienické služby

21.01.2021

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
ostře odmítají pozměňovací návrh poslance Jana Birkeho k zákonu o potravinách, jehož cílem je omezit kompetence hygienické služby v této oblasti
 
Odbory znovu důrazně varují před přijetím poslaneckého pozměňovacího návrhu poslance Jana Birkeho k novele zákona o potravinách. Tento pozměňovací návrh negativně zasahuje do kompetencí hygienické služby a může vést k ohrožení zdraví lidí.
● Cílem návrhu je odejmout orgánům ochrany veřejného zdraví – krajským hygienickým stanicím – významnou část dozoru nad provozovnami poskytujícími stravovací služby. Tato změna přinese výrazné snížení kvality státního zdravotního dozoru nad těmito provozovnami a zvýšení rizika možného ohrožení zdraví konzumentů a spotřebitelů.
● Návrh zcela pomíjí preventivní pojetí práce hygienické služby a omezuje její pravomoci pouze na represi. Hygienická služba po tomto návrhu bude ve stravovacích provozech řešit „jen požáry“, takže hygienici budou v provozovnách působit až v případě vzniku epidemie či jiného poškození zdraví. Jistě netřeba připomínat, že prevence je vždy nejen levnější, ale při zajišťování ochrany veřejného zdraví naprosto klíčový princip.
● Jsme přesvědčeni, že každý má dělat, to co umí. Zemědělci se mají starat o zdravé suroviny a potraviny, hygiena se má starat, aby výrobek zpracovávali správnou technologií zdraví lidé v nezávadném prostředí.
● Připomínáme, že negativní a destruktivní kroky se v oblasti hygienické služby vždy projevují až se zpožděním. Takovou situaci nyní, bohužel, všichni zažíváme v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy se velmi bolestivě projevilo dlouholeté personální i finanční podhodnocení hygienických stanic.
● Hygienická služba jako celek je po dlouhá léta koncepčně, finančně i personálně devastována a nyní funguje především zásluhou zaměstnanců. To oni se i přes nepříznivé pracovní podmínky všemi silami a osobní obětavostí snaží zvládat současnou pandemii, za což si zaslouží dík a obdiv.
● Je zcela absurdní v této době znovu na hygienickou službu zaútočit, chtít omezit její kompetence a snižovat nenahraditelnou roli hygienické služby při ochraně veřejného zdraví. Jde o hazard, který se v dlouhodobém horizontu může velice vymstít. Onemocnění jako salmonelóza, žloutenka a další infekce z jídla je třeba mít pod kontrolou a tomu napomáhají hygienici. Bez jejich pravidelné kontroly ve stravovacích zařízeních budeme ohroženi my = konzumenti. 
● Pro ochranu veřejného zdraví je zásadní vytvořit takové prostředí, aby hygienici mohli pracovat ve prospěch občanů a ochrany jejich zdraví, a to novela zákona nepřináší. Její důsledek bude právě opačný, protože přináší útok na systém ochrany veřejného zdraví.
● Odbory po celá léta bojují proti devastaci hygienické služby, a proto nyní znovu vyzývají poslankyně a poslance: Odmítněte předložený návrh na snížení kompetencí hygienické služby, nedovolte další oslabování tohoto orgánu, který je klíčový pro ochranu zdraví občanů České republiky.

Tisková zpráva z 20. ledna 2021

celý článek

Tisková zpráva z 29. 9. 2020 k situaci ve zdravotnictví

29.09.2020

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
znovu připomínají, že v současné situaci je nejdůležitější ochránit pacienty a zdravotníky, zabezpečit potřebným zdravotní péči.
Proto je nyní nutné:
● Aby všichni občané dodržovali preventivní opatření, zvláště 3xR, a akceptovali další nařízení.
● Aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a pokusily se s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem, poučení laici z ulice nejsou řešením.
● Aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol.
● Aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány, rozdělily provozy na infekční a non infekční a aby seznámily s opatřeními zaměstnance.
● Aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření.
● Aby MZ okamžitě začalo, mimo epidemiologickou situaci, řešit nastavení úhrad za zdravotní péči od 1. ledna 2021. Zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem úhradové vyhlášky na příští rok. V současné epidemiologické situaci považujeme zavedení CZ-DRG a podfinancování nemocnic za hazard. Odbory vždy prosazovaly rovný přístup poskytovatelů k úhradám za poskytovanou péči. Návrh předložený MZ na úhrady pro příští rok nejenže není spravedlivý, ale je naprosto nepředvídatelný. Za doby epidemie COVID-19 chce MZ zásadním způsobem měnit systém, a to navíc bez potřebných financí. Na změnu systému plánuje místo potřebných 30 mld. vyčlenit 2,45 mld. Kč. Znovu připomínáme, že nelze jen zaplatit péči za pacienty s COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče.
● Aby došlo k navýšení úhrad u poskytovatelů zvláštní ambulantní péče v sociálních službách minimálně o 7 % oproti roku 2020, a tím se pokryly nárůsty cen za zdravotnický materiál.
● Aby MZ vedle úhrad za péči řešilo také odměny zaměstnanců nemocnic. Je šokující, že ve vyhlášce na ocenění zdravotníků a jejich stabilizaci není na příští rok ani koruna, a to i v kontextu dohod dalších resortů z veřejných služeb (sociální služby zvýšení o 10 %, učitelé zvýšení o 9 %). Odbory vzhledem k náročnosti povolání a v zájmu udržení zdravotníků a dalších zaměstnanců v nemocnicích požadují navýšení tarifních platů a mezd o 15 % a jeho řádné profinancování přes úhradovou vyhlášku.
● Aby MZ řešilo navýšení platů zdravotnických pracovníků v zařízení sociálních služeb, a to shodně s platy zdravotníků v nemocnicích.
Z dlouhodobého hlediska je nutné:
● Stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala.
● Vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče.
● Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou.
● Adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru. Pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1. Peníze musí dostat poskytovatelé, na účtech zdravotních pojišťoven nemají smysl.
Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným.
Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a všem dalším děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci.

celý článek

Odbory ve zdravotnictví oceňují vládu za mimořádné odměny a zvýšení plateb za státní pojištěnce, pro rok 2021 budou žádat zvýšení tarifů o 15 %

19.08.2020

V Praze 19. srpna 2020
Tisková zpráva OSZSP a LOK-SČL
 
Odbory ve zdravotnictví oceňují vládu za mimořádné odměny a zvýšení plateb za státní pojištěnce, pro rok 2021 budou žádat zvýšení tarifů o 15 %
 
Odbory oceňují přístup premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové při stanovení mimořádných odměn pro zaměstnance nemocnic. Odměny jsou adekvátním poděkováním zdravotníkům a dalším zaměstnancům nemocnic za jejich práci v době mimořádného stavu a epidemie COVID-19. Současně odměny fungují jako výrazný personální stabilizační prvek. Jménem zaměstnanců nemocnic děkujeme vládě za ocenění jejich práce.
Odbory velmi uvítaly také další krok vlády a Poslanecké sněmovny – zvýšení plateb za státní pojištěnce. I díky zákonem upravenému zvýšení je české zdravotnictví v dobré finanční kondici. Za odbory jsme zvýšení plateb za státní pojištěnce dlouhá léta prosazovali a jsme přesvědčeni, že pro zachování dostupnosti a rozsahu zdravotní péče pro pacienty je tento krok naprosto nezbytný, což ve svém vystoupení dne 18. dubna 2020 potvrdil také premiér Andrej Babiš. Zásadní ovšem je, aby se peníze z pojišťoven dostaly k poskytovatelům péče a ti je použili ve prospěch pacientů a zaměstnanců.
Připomínáme, že je nutné s ohledem na stárnutí populace a vývoj medicíny objemy financí do zdravotnictví nadále zvyšovat. Kvalitní a dostupná zdravotní péče je základem pro rozvoj společnosti.
Bez lidí se péče poskytovat nedá. Proto navrhujeme jako významný personální stabilizační prvek zvýšit od 1. ledna 2021 platové a mzdové tarify zaměstnancům ve zdravotnictví o 15 %. Ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem navrhované navýšení platových tarifů o 5 % považujeme za naprosto nedostatečné.
České nemocnice se dlouhodobě potýkají s celkovým podfinancováním. Souhlasíme s názory zaměstnavatelů, že je nezbytné vedle financí na zvýšení platů a mezd dodat do nemocnic také finance na léky, zdravotnický materiál, rozvoj nemocnic a pokrytí inflace. A samozřejmě je nezbytné finančně zajistit dostatečný počet zaměstnanců, protože málo zaměstnanců na pracovištích vede k neúměrným přesčasům a přetěžování těch stávajících, což je často důvodem jejich odchodu.
Náklady poskytovatelů zdravotní péče je nutné řešit prostřednictvím úhradové vyhlášky. Žádáme ministra zdravotnictví, aby před finální dohodou o navýšení platových a mzdových tarifů neuzavíral úhradovou vyhlášku pro rok 2021. O nárůstech platů a mezd pro příští rok jsme připraveni jednat.
Avizujeme, že bychom velmi uvítali, aby se na růst odměn za práci a navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči pro rok 2021 našla shoda.
                       

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR
MUDr. Martin Engel, předseda LOK-SČL

celý článek

Tisková zpráva k odměnám za práci při epidemii COVID-19 pro zaměstnance nemocnic

04.06.2020

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vítají, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal od premiéra Andreje Babiše za úkol jednat s odbory o jejich požadavcích na odměny za práci během epidemie koronaviru.
Dosavadní přístup ministra zdravotnictví k odměnám zaměstnanců nemocnic za mimořádné pracovní nasazení, při němž riskovali své zdraví, je pro odbory zcela nepochopitelný. Již 9. dubna, tedy před téměř dvěma měsíci, odbory zaslaly premiérovi Babišovi a ministrovi Vojtěchovi dopis, který obsahoval konkrétní a podrobně zdůvodněný návrh na odměny pro zaměstnance zdravotnictví, včetně řešení, jak zajistit peníze na odměny, a popisu, jak zajistit, aby byly odměny vyplaceny všem zaměstnancům ve všech typech nemocnic.
Od té doby odbory svůj návrh, jeho odůvodnění a způsob finančního zajištění opakovaly na všech jednáních, například detailně 19. května na jednání zdravotnické tripartity, naposledy potom v tomto týdnu jak 1. června na jednání s náměstkyní ministra Helenou Rögnerovou, tak 3. června na jednání poslaneckého zdravotního výboru.
V uplynulých dvou měsících odbory ministra opakovaně vyzývaly, aby v této věci konal, aby svou nečinností přestal bránit vyplacení odměn pro zaměstnance nemocnic.  
Odbory nechápou, jak nyní ministr může tvrdit, že jejich návrh je pro něj nový, že se s ním seznámí. To není pravda, s návrhem byl seznámen opakovaně a vyjadřoval se k němu.
Odbory nechápou, jak může ministr veřejně říkat, že požadovaly odměny jen pro zaměstnance, kteří pracovali s COVID pozitivními pacienty. To není pravda. Odbory od počátku a po celou dobu požadovaly odměny pro všechny zaměstnance nemocnic, a to ve třech různých výších podle stupně jejich ohrožení. Ohroženi byli všichni! Odbory připomínají, že nákaza hrozila v jakékoliv nemocnici a komukoliv ze zaměstnanců. Všichni proto museli pracovat s větším nasazením a v náročnějších podmínkách, často s nedostatečnými ochrannými pomůckami. Desetinu z těch, kteří onemocněli COVID-19, tvoří zdravotníci, a to všech profesí, včetně například laborantů atd.
Odbory odmítají ministrovo alibistické svalovaní zodpovědnosti na managementy nemocnic.
Nestačí vyvěsit na Ministerstvo zdravotnictví transparent s poděkováním. Nestačí vydat pokyn pro největší přímo řízené nemocnice a k zaměstnancům v desítkách dalších nemocnic se otočit zády. Adam Vojtěch není ministrem fakultních nemocnic, je ministrem zdravotnictví České republiky.
Je povinností státu postarat se o odměny pro zaměstnance nemocnic, protože si je zaslouží.
Nikdo na světě v tuto chvíli neví, jaký bude vývoj nemoci COVID-19 v příštích měsících. Jisté ale je, že pokud by se epidemie vrátila, budou to zase zaměstnanci nemocnic, na které bude celý stát spoléhat, že ji znovu úspěšně zvládnou, že půjdou do práce nasazovat všechny své síly a riskovat své zdraví.
Přesto se nyní stát, zastupovaný ministrem zdravotnictví, k těmto zaměstnancům chová neuctivě, nevděčně a urážlivě.  
OS zdravotnictví a sociální péče ČR a LOK-SČL proto vyzývají k jednání od odměnách pro zaměstnance nemocnic premiéra Andreje Babiše.

celý článek

Dopis OSZSP a LOK-SČL ministrovi zdravotnictví

21.03.2020

V Praze 21. března 2020
 
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás za naše odborové organizace s požadavkem, abyste neprodleně zrušil „Mimořádné opatření“ č. j. MZDR 12591/2020-1/OES.
 
S navrhovaným opatřením zásadně nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že zdravotníky lze testovat plošně a karanténu řešit jiným způsobem.
 
Dlouhodobě a opakovaně jsme Vás, za naše odborové organizace, upozorňovali na problémy v resortu zdravotnictví. Opakovaně jsme Vám sdělovali, jaké jsou zásadní problémy s nedostatkem personálu a s přicházející pandemií COVID-19 jsme upozorňovali na nedostatek osobních ochranných pomůcek. Dne 17. 3. t. r. jsem Vám zaslala dopis, ve kterém Vás žádám o řešení nedostatku osobních ochranných pomůcek a upozorňuji, že jejich nedostatek vážně ohrožuje zdravotníky. V dopise dále žádám o vydání metodického pokynu, kterým se určí způsob a rozsah ochrany zdravotníků, kteří ošetřují pacienty s COVID-19. Na dopis jsem zatím neobdržela odpověď.
Sám jste přiznal, že ochrana lékařů, sester, ošetřovatelek, sanitářů a všech zdravotnických profesí byla nedostatečná. Proto bylo pro nás šokem, že místo poděkování a hledání způsobu, jak skutečně pomoci ohroženým, nakaženým a nemocným zdravotníkům vydáte Mimořádné opatření, které zdravotníky ještě více ohrozí.
 
Na základě zkušeností z Číny víme, že zejména vysoká fyzická zátěž, výkon práce, stres a fyzické přepětí zhoršují průběh nemoci. Vaše „Mimořádné opatření“ je tak zjevným hazardem se zdravím a životy všech zdravotníků, kteří přišli do styku s pacienty s COVID-19. Mimořádné opatření ohrožuje také jejich rodiny, blízké a veřejnost a ve svých důsledcích i udržitelnost a funkčnost celého systému zdravotnictví v České republice, který budeme v nadcházejících měsících zvláště potřebovat.
 
Navíc nejvíce nakažliví jsou lidé krátce po nakažení a před vypuknutím nemoci, viz zpráva ČTK z 16. 3. 2020: „Omaha (USA)/Berlín Lidé infikovaní nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus, jsou nejvíce nakažliví předtím, než se u nich objeví příznaky a v prvním týdnu nemoci, tvrdí vědecká studie provedená na devíti nemocných v Německu. Zveřejnil ji web medRxiv.org. V nosech a krku pacientů vědci objevili tisíce a někdy až miliony virů. To je tisíckrát více než u nemocných nákazou SARS, řekl ředitel oddělení pro infekční nemoci a tropickou medicínu v mnichovské klinice Schwabing Clemens Wendtner.
„Když jste tedy jen mírně nemocní nebo jste právě onemocněli, šíříte kolem sebe spoustu virů, což vysvětluje, proč jsme svědky tolika přenosů,“ říká výzkumník Ali Khan z medicínského centra univerzity v Nebrasce.“
 
Máme za to, že vydáním zmíněného opatření bohužel opět prokazujete, že nejste ani odborníkem v oblasti zdravotnictví, ani zdatným manažerem v oblasti organizace a koordinace mimořádných opatření. V souvislosti s konstruktivním řešením problému COVID-19 jste fatálně selhal a vyzýváme Vás, abyste odstoupil ze své funkce.
 
Požadujeme, aby situaci ve zdravotnictví okamžitě řešil pan premiér. Vzhledem k tomu, že je nezbytné předejít ve zdravotnictví dalším excesům podobného typu, požadujeme, aby o dalších opatřeních ve zdravotnictví rozhodovala vláda.
 
S pozdravem
Bc. Dagmar Žitníková, v.r.                                                                                                            MUDr. Martin Engel, v.r.
Předsedkyně OSZSP ČR                                                                                                              předseda LOK-SČL

celý článek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zásadně selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků, proto žádáme premiéra Andreje Babiše, aby o opatřeních ve zdravotnictví rozhodovala vláda

21.03.2020
Tisková zpráva
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů
Praha 21. 3. 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v době pandemie COVID-19 zásadně selhal. Nezajistil včasnou ochranu zdravotníků, zejména rouškami a respirátory, a tím pádem druhotně ani ochranu veřejnosti. Jeho mediální vystoupení ohledně zajištění osobních ochranných pomůcek zdravotníkům jsou lživá a zavádějící.
 
Vláda na základě krizového zákona vydala mimo jiné opatření, že od 19. 3. všichni občané povinně mimo své bydliště nosí roušku z důvodu omezení nákazy. Za porušení této povinnosti se stanoví pokuty. Když ředitel přímo řízené nemocnice sdělil zdravotníkům, že není potřeba, aby nosili roušky, tak celou záležitost ministr „vyřešil“ tím, že se ředitel nemocnice, který zjevně hazardoval se zdravím svých zaměstnanců, pouze omluví.
 
To, že byla ochrana lékařů, sester, ošetřovatelek, sanitářů a všech zdravotnických profesí nedostatečná, potvrdil i sám ministr. Místo poděkování a hledání způsobu, jak skutečně pomoci ohroženým, nakaženým a nemocným, se rozhodl, že je ještě více ohrozí.
 
V pátek 20. března Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Mimořádné opatření“č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, kterým stanoví, že postupy pro karanténu všech zdravotnických pracovníků se budou lišit od postupů pro karanténu ostatních občanů ČR. Nyní, když je už zcela zřejmé, že COVID-19 se bude šířit i mezi zdravotníky, tak ministr všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje, aby v případě zdravotníka, který měl kontakt s nakaženou osobou (tzv. rizikový kontakt) a neměl při tom zajištěny dostatečné osobní ochranné pomůcky, rozhodoval o jeho vyřazení z výkonu práce nebo umožnění jejího dalšího konání sám zaměstnavatel, tedy nikoliv orgány ochrany veřejného zdraví (hygiena).
 
Uvedené mimořádné opatření dokonce počítá s tím, že pokud si zaměstnavatel vyhodnotí situaci tak, že je pro něho zdravotník nezbytný, může paradoxně nadále pracovat (a to dokonce bez omezení délky směn atd.). Jeho zdravotní stav, v případě horečky či jiných obtíží, a jeho schopnost nadále konat práci bude posuzovat jeho přímý nadřízený. Když bude mít zdravotník prokázáno, že je nakažen COVID-19, bude zaměstnavatel informovat orgán ochrany veřejného zdraví a ten jej pošle do karantény.
 
Odbory s „Mimořádným opatřením“ č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, zásadně nesouhlasí a požadují jeho zrušení. Zdravotníky lze testovat plošně a karanténu řešit jiným způsobem.
 
Na základě zkušeností z Číny víme, že zejména vysoká fyzická zátěž, výkon práce, stres a fyzické přepětí zhoršují průběh nemoci. Ministrovo „Mimořádné opatření“ je tak zjevným hazardem se zdravím a životy všech zdravotníků, kteří přišli do styku s pacienty s COVID-19. Mimořádné opatření ohrožuje také jejich rodiny, blízké a veřejnost a ve svých důsledcích i udržitelnost a funkčnost celého systému zdravotnictví v České republice, který budeme v nadcházejících měsících zvláště potřebovat.
 
Navíc nejvíce nakažliví jsou lidé krátce po nakažení a před vypuknutím nemoci, viz zpráva ČTK z 16. 3. 2020: „Omaha (USA)/Berlín Lidé infikovaní nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus, jsou nejvíce nakažliví předtím, než se u nich objeví příznaky a v prvním týdnu nemoci, tvrdí vědecká studie provedená na devíti nemocných v Německu. Zveřejnil ji web medRxiv.org. V nosech a krku pacientů vědci objevili tisíce a někdy až miliony virů. To je tisíckrát více než u nemocných nákazou SARS, řekl ředitel oddělení pro infekční nemoci a tropickou medicínu v mnichovské klinice Schwabing Clemens Wendtner.
„Když jste tedy jen mírně nemocní nebo jste právě onemocněli, šíříte kolem sebe spoustu virů, což vysvětluje, proč jsme svědky tolika přenosů,“ říká výzkumník Ali Khan z medicínského centra univerzity v Nebrasce.“
 
Ministr Adam Vojtěch vydáním zmíněného opatření bohužel opět prokazuje, že není ani odborníkem v oblasti zdravotnictví, ani zdatným manažerem v oblasti organizace a koordinace mimořádných opatření.
 
Máme za to, že v souvislosti s konstruktivním řešením problému COVID-19 fatálně selhal.
 
Požadujeme, aby premiér situaci okamžitě řešil. Vzhledem k tomu, že je nezbytné předejít ve zdravotnictví dalším excesům podobného typu, požadujeme, aby o dalších opatřeních ve zdravotnictví rozhodovala vláda.

celý článek

Tiskové prohlášení k současné situaci v souvislosti s koronavirem

12.03.2020

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
Nejdůležitější v současné situaci je
-      ochrana lidí, a to jak zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb, tak pacientů a klientů.
-      zabezpečení péči o nemocné a minimalizování rizika pro zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb.
-      dostatek osobních ochranných pomůcek a jejich rovnoměrná distribuce pro všechny nemocnice i zařízení sociálních služeb, nelze v některých nemocnicích vytvářet zásoby a zaměstnance jiných zařízení nechat bez ochrany.
 
Doporučujeme:
● Aby všichni pacienti, kteří vstoupí do nemocnice, používali roušky.
● Aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a už nyní se pokusily s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem.
● Podporujeme návrh vlády, aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol.
● Aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány a seznámily s nimi zaměstnance.
● Aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření. Upozorňujeme, že v případě nákazy zaměstnance při ošetřování pacientů a klientů COVID-19 musí být jejich choroba hodnocena jako nemoc z povolání.
● Aby zdravotní pojišťovny reagovaly na současnou situaci. Nelze jen zaplatit péči za pacienty, kteří onemocněli COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče.
● Aby po ukončení epidemie vláda ze současné situace vyvodila poučení a systémově řešila problémy a potřeby, které se vlády v uplynulých letech podceňovaly a ignorovaly.
 
Je nutné:
● Stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala.
● Vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče.
● Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou.
● Konečně adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru.
● Skokově zvýšit platby státu za jeho pojištěnce. České zdravotnictví je za 7,5 % HDP neudržitelné a pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1.
● Vzhledem k mimořádné situaci zastavit přípravu zákonů, které by přinesly velké změny, ale nyní nemohou být řádně připomínkovány.
 
Spolupracujeme ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí a podporujeme kroky vlády ke zvládnutí pandemie.
Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným.
Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby a zařízení sociálních služeb děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci.

celý článek

Reakce OSZSP a LOK-SČL na prohlášení Koalice soukromých lékařů

15.10.2019

Prohlášení OSZSP ČR a LOK-SČL

Praha 15. 10. 2019 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů považují za nezbytné reagovat na Prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdruženi soukromých gynekologů ČR. 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů jsou členy Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, který od počátku sděloval, že zdravotnictví jako celek je podfinancované, že do něj jde nízké procento HDP (v ČR necelých 7 %, v zemích OECD 9 %, v zemích EU téměř 10 %). Proto chtěl z peněz, které neoprávněně leží na účtech zdravotních pojišťoven, řešit problémy systémově a přidat do všech segmentů zdravotnictví. Zvýšení o 5 % proto požadoval i pro ty, kteří se se zdravotními pojišťovnami dohodli, i když často pod nátlakem. 

Místo podpory tohoto požadavku, který by pomohl pacientům a byl by výhodný pro poskytovatele péče, pomohl by odstraňovat nesmyslné regulace a neproplácení části poskytnuté péče atd., zástupci soukromých lékařů začali Krizový štáb mediálně napadat a vyzývat ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby požadavkům Krizového štábu nevyhověl. 

Skutečnost, že lékaři ostře vystupují proti tomu, aby bylo víc peněz na úhradu poskytované péče, považují Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů za zcela neuvěřitelnou, ale rozhodly se ji respektovat a nadále už proto Krizový štáb řešil pouze nedostatečné financování nemocniční péče, domácí péče a péče v sociálních službách.

Za stejně neuvěřitelný odboráři považují postoj ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, jenž jako jediný ministr nehájí svůj resort, jeho zaměstnance a pacienty, kteří jsou na fungování zdravotnictví odkázaní. Dění okolo úhradové vyhlášky, ministrovo zamlčování skutečných závažných potíží a překrucování evidentních faktů jsou toho důkazem.

Po pátečním jednání premiéra Babiše s poskytovateli péče bylo rozhodnuto, že v souladu s požadavkem Krizového štábu bude upravena úhradová vyhláška a budou do ní zahrnuty další prostředky, především na zvýšení mezd a platů. V tu chvíli i ti, kteří vystupovali proti požadavkům Krizového štábu na zvýšení peněz, požadují více financí i pro sebe a ministrem slíbené zvýšení vítají.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyjadřují lítost nad tím, že některé subjekty ve zdravotnictví raději útočí na své kolegy a jsou ochotné se do krve prát o mizernou ohlodanou kost nízkých úhrad, místo aby byly schopné se solidárně spojit s ostatními a společně usilovat o zlepšení stavu pro poskytovatele zdravotní péče, zaměstnance i pacienty.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů tento vychytralý postoj zástupců soukromých lékařů považují za parazitování na boji Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví za zlepšení financování zdravotní péče a za ve svých dopadech škodlivý pro celé zdravotnictví.

 

 

celý článek

Děkujeme za poděkování pane ministře, zatím zůstáváme

02.10.2019

Vzácnou shodou okolností se v poslední době hned dvakrát dostalo zdravotníkům ocenění z řad členů vlády. Poprvé tak učinil premiér na jednání s Krizovým štábem (KŠ), kdy vyzdvihoval pozici českého zdravotnictví v mezinárodním hodnocení (Health Consumer Index). Paradoxně tak činil proto, aby vyvrátil tvrzení KŠ, že českému zdravotnictví hrozí krize a rozpad. Jako druhý člen vlády pak děkuje ministr zdravotnictví na webových stránkách MZČR lékařům k jejich mezinárodnímu dni.
Oba pánové však zapomínají na jednu podstatnou věc. Jejich zásluha na dosažených výsledcích a úspěších není zatím žádná. Naopak v případě ministra Vojtěcha lze říci, že české zdravotnictví funguje jemu navzdory. To, co vede české zdravotnictví vpřed, není jeho ministr se svými úředníky, ale denní poctivá práce tisíců lékařů, zdravotních sester, sanitářů a také obslužného i technického personálu. Jim všem patří dík za dlouhodobé úspěchy celého rezortu. Jde o stovky a tisíce přesčasových hodin, které zdravotníci v nemocnicích odpracují nad rámec zákoníku práce. Jde o ty hodiny přesčas, které pan ministr rád započítává do celkového příjmu zdravotníků, aby podnítil závist a postavil proti nim veřejnost. Tu veřejnost, které se snaží zdravotníci viditelně úspěšně poskytnout ty nejlepší služby. Rozděl a panuj. Staré a vyčpělé. Panovat však může jen ten, kdo vládne znalostmi a rozumem i citem. Nikoli vypočítavý pletichář, tvořící účelové koalice s těmi, kteří systému využívají, proti těm, kteří jej svojí prací drží. Nikoli pletichář, který účelově lže občanům a možná i svému premiérovi o skutečném stavu a problémech zdravotnictví. Vypočítavý pletichář, který se obklopil poradci z finančních skupin, lačných privatizace kvalitního zdravotnictví v ČR. Takového ministra zdravotnictví si zdravotníci ani občané ČR nepřejí a přát nebudou.
Má-li pan premiér Babiš zájem, aby se stalo skutečností to, o čem sní, když náhodou spí, musí ke spolupráci přizvat ty pravé lidi. Nikoli pleticháře, lháře a slabochy. S těmi daleko nedojde ani on, ani naše republika. Chce-li splnit svůj slib, že v roce 2021 bude Česká republika vydávat přibližně 9 % svého HDP na zdravotnictví, neměl by mít problém vyhovět požadavkům těch, kteří české zdravotnictví drží nad vodou. Těch, kteří se v zoufalství nad nekompetencí ministra museli spojit v Krizovém štábu. Zástupcům zdravotníků z nemocnic v akutní i následné péči, jejich zaměstnavatelů, zástupců pacientů, osob zdravotně postižených, sociální a domácí péče. Jen jejich zásluhou české zdravotnictví funguje 24 hodin denně 365 dní v roce a dosahuje výše citovaných výsledků. Osobně jsem zvědav, zda má Česká republika silného premiéra, který je schopen také rázně jednat, když zrovna bdí.
V Praze 2. 10. 2019
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Výjezdy kampaně 9PKZ a tiskové zprávy

Výjezdy kampaně 9PKZ a tiskové zprávy
24.09.2019

Výjazdy kampaně 9 proti kolapsu zdravotnictví

9. 9. – Orlová

Tisková zpráva z Orlové

10. 9. – Ústí nad Orlicí

Tisková zpráva z Ústí nad Orlicí

12. 9. – Pelhřimov

Tisková zpráva z Pelhřimova

13. 9. – Kolín

Tisková zpráva z Kolína

18. 9. – Karlovy Vary

Tisková zpráva z Karlových Varů

19. 9. – Rokycany

Tisková zpráva z Rokycan

20. 9. – Tábor

Tisková zpráva z Tábora

23. 9. – Zlín

Tisková zpráva ze Zlína

celý článek

Krizový štáb 9PKZ: Nemocnicím hrozí zavírání, na jejich stav upozorníme v regionech

Krizový štáb 9PKZ: Nemocnicím hrozí zavírání, na jejich stav upozorníme v regionech
09.09.2019

Orlová, 9. září 2019
 
Krizový štáb 9PKZ: Nemocnicím hrozí zavírání, na jejich stav upozorníme v regionech
Krizový štáb 9PKZ upozorňuje na problémy, do kterých se české zdravotnictví dostalo kvůli dlouhodobému podfinancování. Do systému směřuje necelých 7 % HPD, zatímco průměr EU dosahuje téměř 10 %. Pojišťovny, ministr zdravotnictví ani premiér situaci řešit nechtějí, Krizový štáb proto vyráží do regionálních nemocnic.
„Vyspělé západní země jako je Německo nebo Rakousko investují do zdravotnictví více než 11 procent svého HDP, průměr EU je těsně pod hranicí 10 procent. Není možné, abychom u nás fungovali s necelými sedmi procenty, systém jede na dluh,“ hodnotí podfinancování systému členka krizového štábu a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. „Ministr Vojtěch ignoruje nejen nás, ale i realitu a tváří se, že se nic neděje. Premiéra opakovaně žádáme o schůzku a rychlé řešení krizové situace. Nezbývá nám, než vyrazit do terénu a ukázat jim, jaký je současný stav,“ dodává.
Přehlížet nabité čekárny, neustále se prodlužující čekací doby i na životně nezbytná vyšetření a zákroky, podfinancovanou domácí péči a rušení lůžek, jednotlivých oddělení i celých nemocnic nejde. To jsou jen některé z dopadů liknavosti ministra zdravotnictví, díky které mohou pojišťovny proplácet do systému méně peněz, než je potřeba. „Pojišťovny mají k dispozici desítky miliard na svých rezervních účtech. Jedná se o peníze, které vůbec nepotřebují a zadržují je protiprávně. Právě tyto prostředky ve zdravotnictví nyní tolik chybí,“ říká MUDr. Martin Engel, člen krizového štábu a předseda LOK. „Chceme ukázat reálný stav českého zdravotnictví. Nevzkvétá, jak nám tvrdí politici, ale začíná kolabovat. Pacienti jsou v ohrožení. V každé nemocnici, kterou navštívíme, bude jasně vidět, kde jsou systémové chyby a na co by peníze měly jít,“ dodává.
První zastávkou Krizového štábu 9PKZ je nemocnice v Orlové. Na setkání přišlo téměř 80 procent zaměstnanců nemocnice. Diskutovaná témata a příběhy potvrdily krutou a politiky přehlíženou realitu

www.9pkz.cz

celý článek

Společná tisková konference odborů a zaměstnavatelů

Společná tisková konference odborů a zaměstnavatelů
28.06.2019

Společnou tiskovou konferenci uspořádaly odbory (OSZSP a LOK-SČL) a Asociace českých a moravských nemocnic. Po roce je opět nedohoda v systému nemocnic. Na účtech zdravotních pojišťoven se ladem válí miliardy. Odpovědnost má nyní ministerstvo zdravotnictví a ministr Vojtěch, který musí vydat vyhlášku o úhradách.

Tisková zpráva odborů

Tiskové prohlášení AČMN

celý článek

Reakce LOK-SČL na manipulativní a populistická prohlášení ministra Vojtěcha

09.05.2019

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů se znechucením zaznamenal prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o srovnatelné výši platů lékařů v České republice a v Německu. Vedení LOK-SČL toto prohlášení rezortního ministra považuje za trestuhodnou manipulaci s fakty a nehorázný populismus.
1. Srovnávat poměr platů lékařů k průměrnému platu u nás a v Německu bez uvedení počtu přesčasových hodin je podlou manipulací. Pokud by ministr a jeho úřad chtěli srovnávat srovnatelné, museli by srovnávat hodinovou mzdu. U českých lékařů je uvedeného průměru dosaženo za obrovské množství služeb, které lékaři v Německu nemají. Lékaři v ČR odpracují až dvojnásobný počet hodin přesčasové práce než v Německu a Rakousku.
2. Pokud si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch není faktů popsaných v bodě 1 vědom, nemá ve své funkci co dělat. Pokud si jich je však vědom a záměrně se populisticky snaží vyvolat závist u veřejnosti a postavit pacienty proti svým lékařům, nemá v čele rezortu co dělat o to více. Nerovnoměrné navýšení tabulkových platů na rok 2019 už způsobilo napětí v kolektivech zdravotních zaměstnanců (mladí lékaři x starší lékař, lékaři versus sestry). Ministr Vojtěch takto uráží zaměstnance, namísto aby jim poděkoval za to, že drží jím vedený resort v chodu na úkor svého osobního volna a zdraví.
3. Personální devastace některých oddělení a nemocnic se nadále prohlubuje a ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem a jeho poradci s tímto problémem, který ohrožuje pacienty, nic nedělá. Na rozdíl od faktických řešení přichází pouze s populistickými, urážlivými a nepravdivými prohlášeními.
Za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel
V Praze 9. 5. 2019

celý článek

Tisková zpráva LOK-SČL k e-neschopenkám

25.03.2019

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů nesouhlasí se zavedením tzv. přechodného hybridního systému elektronických neschopenek, který plánuje zavést Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kombinace papírové a elektronické formy psaní neschopenek má být zavedeno v polovině tohoto roku a na začátku příštího nahrazeno definitivním systémem e-neschopenek. Vypisování pracovních neschopenek se vedle praktických lékařů a ambulantních specialistů týká i mnohých nemocničních lékařů. Přechodný hybridní systém bude pro zdravotnická zařízení znamenat nesmyslné finanční a organizační náklady a pro lékaře další a zbytečný nárůst administrativy. Pokud bude tento přechodný systém odsouhlasen a zaveden, vyzve LOK-SČL své členy, aby jej bojkotovali. 

Zároveň LOK-SČL nesouhlasí s posunutím zrušení karenční doby za 1. 7. 2019, které je s případným nezavedením přechodného systému e-nechopenek spojováno. 

Za LOK-SČL

MUDr. Martin Engel

předseda

celý článek

Prohlášení LOK-SČL k rezidenčním místům

18.02.2019

Přestože záměry ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ohledně rezidenčních míst ještě nejsou na stole, cítí LOK-SČL vzhledem k závažnosti problematiky nutnost zareagovat.

Základní myšlenka, že ten kdo platí má právo něco požadovat, je sice legitimní, ale přesto se zlo může skrývat v maličkostech. Myslíme si, že peníze by měl dostat rezident a nikoliv zaměstnávající zdravotnické zařízení. Dále je důležité jak budou kalkulovány náklady, které bude rezident platit. Věříme, že se bude jednat jen o přímé náklady na stáže a nikoliv na plat rezidenta, jak bylo často kalkulováno ve stabilizačních dohodách. Absolventi by měli mít možnost si vybrat i standardní místa bez závazků vůči České republice. 

Za daleko systémovější považujeme možnost odpisu z daní u zaměstnanců za státem určené povinné postgraduální vzdělávání. Systém rezidentů totiž bude vytvářet pracovníky ekonomicky zadlužené a tudíž lehce manipulovatelné, místo sebevědomých a ekonomicky nezávislých mladých lékařů. Snad toto není skutečným cílem!

Navíc formující se nadměrné a nereálné požadavky na náplň jednotlivých oborů povedou k dalšímu exodu mladých lékařů.

Za LOK-SČL

MUDr. Martin Engel

předseda

18. 2. 2019

celý článek

Prohlášení zástupců LOK-SČL Moravskoslezského kraje

28.01.2019

Jsou odboráři lékařů opravdu vyděrači?

 
Dne 4. 1. 2019 vyšel v regionálních denících Bruntálska a Karvinska článek, ve kterém předseda zdravotnického odboru Moravskoslezského kraje pan MUDr. Gebauer a ředitel nemocnic v Karviné, Orlové a Havířově pan Ing. Jiří Matěj označili za vydírání lékařskými odbory to, že pokud nedojde lékařům v krajských nemocnicích k vládou slíbenému navýšení o 10 % k základnímu platovému tarifu, může pak dojít k hromadnému odmítnutí přesčasové práce lékařů v nemocnicích nad 150 hodin v roce. Jde zjevně o reakci na prezentaci pojednávající o špatné personální situaci mezi lékaři nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje, kterou zastupitelé jejich odborů projednávali před zdravotní komisí Moravskoslezského kraje v prosinci 2018. Z ní vyplývá, že ve všech těchto nemocnicích nemohou lékaři dodržet a nedodržují zákoník práce, jinak by nebyla zajištěná nepřetržitá služba a akutní zdravotní péče.
Podle platné legislativy může zaměstnavatel obecně nařídit zaměstnanci 150 hodin přesčasů ročně a zaměstnanec může odpracovat maximálně 416 hodin přesčasů ročně. Toto je v souladu s legislativou Evropské unie, ke které se Česká republika hlásí. Z analýzy, kterou jsme v odborech provedli, vyplývá, že v některých nemocnicích MSK pracují lékaři stále hodně přes 1000 hodin přesčasů ročně. Pro představu: toto se rovná tomu jako byste měli 2 celá zaměstnání. Je celkem logické, že takto přepracovaní a přetížení, ale často i frustrovaní a chronicky unavení lékaři mohou lehce udělat chyby. Ty v této profesi mohou být často velmi vážné nebo i fatální. Právní expert Lékařského odborového klubu a České lékařské komory pan JUDr. Jan Mach, který sespecializující se e na zdravotnické právo,provedl výzkum na skupině 100 soudců nebo státních zástupců, z níž vyplynulo, že ani jeden z nich by nevyvinil lékaře z chyby, kterou by udělal v době, kdy dle právních předpisů neměl být na pracovišti,a . jen Jen 7 z nich by tuto okolnost bralo v potaz k eventuálnímu snížení trestu. Pro srovnání - řidič autobusu má předepsané povinné přestávky k odpočinku, pokud víme po nejpozději 6 hodinách jízdy, jinak by mohl být pro cestující lidi nebezpečný. U lékařů ale něco takového zjevně nikomu nevadí.
Minulá a předchozí vláda České republiky slíbila 3 x ročně po sobě navýšení tarifu základního platu o 10 % lékařům v nemocnicích. Nejde přitom o navýšení z celého příjmu těchto lékařů, jak má v povědomí většina veřejnosti. Kolem 50 % příjmu lékaře je ze služeb z přesčasů a tyto se samozřejmě bez jakýchkoliv úlev zdaňují. Naopak nebude zde ani eventuální výjimka z progresivní daně u vyšších příjmů. Pokud Nejde námjde aleo to, aby se nám lékařům příjmy z přesčasů počítaly do nějakých benefitů, tak to nejde: žádný vyšší důchod, žádný předčasný odchod do důchodu, žádné zvýšení základu pro náhrady, žádná renta atd. V televizi jsme si naopak vyslechli, že paní ministryně financí Schillerová prohlásila, že případné výsluhy lékařům jsou blbost. V povědomí veřejnosti je zjevně o výši příjmu lékařů mnohdy nereálná představa, o čemž svědčí i nehorázné požadavky na náhradu (ve většině případů jen domnělého zavinění) poškození zdraví ze strany zdravotníků. Každý vidí, že lékař vydělá více peněz, ale co za to musí udělat, to už naopak vidí málokdo. Pokud pomineme množství přesčasů, které si troufáme označit za otrocké, nikdo nikdy nezaplatí lékařům to, jak zodpovědné a jak stresující zaměstnání vykonávají. Nároky na zdravotní péči ze strany pacientů přitom průběžně stoupají. Slyšeli jsme o tom, že existuje studie, jejímž závěrem je, že lékaři hlavních operačních oborů zajištující nepřetržitou zdravotní péči v nemocnicích se průměrně dožijí o asi 10 let méně než zbytek populace.
Ministr zdravotnictví navýšení základních platů lékařů o 10 % odmítl. Navrhl 7 % navýšení platů nejmladším lékařům a jen 2 % navýšení nejstarším zkušeným lékařům. Zejména u těch posledně jmenovaných je to urážející, jelikož jde o ty lékaře, na které zajištění akutní nepřetržité lékařské péče v nemocnicích nejvýznamněji dopadá. A navíc jsou školiteli mladších lékařů. A zrovna jim není tímto srovnána ani výše inflace. A to nikoliv v době ekonomické krize, ale v době prosperity a ekonomické konjunktury. Pan ministr vidí personální problém ve zdravotnictví nyní pouze v počtu sloužících sester, nikoliv v počtu lékařů v nemocnicích. Přitom jsme někteří z nás osobně na jaře loni od něj hned v následující větě poté slyšeli, že zákoník práce se ze strany lékařů dodržet nedá. Nabízí se tedy otázka, podle čeho je třeba rozlišit, jaké zákony lékaři dodržet mají a které nemusí. Sestrám samozřejmě přejeme, aby to, co jim bylo slíbeno, bylo i splněno, ale vzhledem k letité zkušenosti poměrů v českém zdravotnictví bychom se nedivili, kdyby tomu tak nebylo.
Na sjezdu České lékařské komory pan ministr Vojtěch uvedl, že stát se postará o navýšení jen ve státem řízených nemocnicích a že navýšení v krajských nemocnicích si mají domluvit odbory na příslušných krajích jednotlivě. Nyní tak tedy činíme. Jde přitom průměrně asi o 3000 Kč hrubého měsíčně na jednoho lékaře. Tímto žádný z nich určitě nezbohatne. Šlo by tedy spíše jen o projev vstřícného gesta směrem k lékařům ze strany politiků a zabránilo by to prohloubení personální krize, tedy dalšímu odlivu znechucených lékařů z nejvíce postižených nemocnic. Příslib navýšení tarifních platů dle slibu vlády ze strany zástupců Moravskoslezského kraje jsme neslyšeli, naopak jsme si vyslechli mnoho argumentů, jako že je nutné investovat do budov nemocnic, aby nechátraly, do nových přístrojů, že je nutná optimalizace péče, nebo dokonce že je potřeba tvořit finanční reservy. Dle kraje jde na platy personálu v nemocnicích údajně až 65 % z celkového objemu peněz pro nemocnice. Na konferencích komory a odborového klubu jsme slyšeli o 42 - 44 % před zahájením navyšování platů zdravotníkům a pak poté o 46 - 48 %. V Německu se naopak ocenění práce zdravotníků pohybovalo kolem 60 %. Co Lze k tomu dodat, že jde zřejmě o použití rozdílné metodiky při zpracovávání statistických dat.
V článku MUDr. Gebauera nás zaujaly 2 věci (jedna je nová a druhá je stará). Ta nová je to, že údajně existuje nějaká dohoda z května 2018 o tom, že navýšení platových tarifů je na 2 roky. Neříká už nic o tom, koho a s kým a ve kterých nemocnicích. Ověřili jsme si mezi sebou, že zástupci lékařů žádné z nemocnic MSK to zjevně schváleno nebylo. Velmi podivné je pak to, že dohoda o navýšení platu by měla být z května nikoliv z ledna, jak to bývá obvyklé. Na to nemusíte být ani ekonom ani účetní, aby vám toto bylo podezřelé. Mnohokrát jsme totiž slyšeli omílanou mantru o tom, že přes úhradovou vyhlášku s jejím datem k 1. lednu nejede vlak. Vyzýváme tímto MUDr. Gebauera, aby nám dohodu, o které mluví, ukázal na papíře.
Na základě nedodržení této údajné dohody byly lékařské odbory označeny MUDr. Gebauerem a panem Matějem za vyděrače. Tak to je ta stará věc, s tou jsme se v minulosti již setkávali. Například před osmi lety při novoročním televizním projevu tehdejšího prezidenta ČR. Mnozí z nás přitom byli na 48 hodinovém pracovním zátahu, jelikož je obvyklé, že ten kdo slouží Silvestra, vyfasuje k tomu i Nový rok, dvě zřejmě nejnáročnější služby v roce.
Tady již nejde ani tak o platy lékařů. Jde o to, že se zjevně hroutí fungující zdravotní systém a někteří z nás mohou být za pár let sami pacienty. Chtěli bychom se sami dožít aspoň takové úrovně zdravotní péče, kterou jsme v produktivním věku poskytovali, abychom se spolu s pacienty měli vůbec možnost obrátit se na dostatečně odborně erudované lékaře. Mladá generace lékařů a studentů medicíny poměry v českém zdravotnictví velmi citlivě vnímá. Máme za to, že zdaleka to není jen velmi markantní finanční benefit a přívětivější systém dalšího vzdělávání, který mladé lékaře od nás žene do zahraničí. Jsou to hlavně neřešené poměry v českém zdravotnictví a zjevná neochota ze strany politiků na zřejmě všech úrovních to doopravdy někam pozitivně posunout. Má vůbec cenu čekat na další předvolební sliby? Jen tehdy se totiž politici tváří, že jim jde o lidi. Jde někomu tady vůbec o zdraví samotných lékařů? Je požadavek zvýšení platu nemocničním lékařům o asi 3000 Kč hrubého měsíčně opravdu tak nemorální? A je u politiků a manažerů morální neplnit dané sliby?
 
MUDr. Karel Volný – krajský koordinátor LOK-SČL pro Moravskoslezský kraj a místopředseda MO LOK-SČL nemocnice Frýdek - Místek
MUDr. Aleš Kaštovský – místopředseda MO LOK-SČL nemocnice Havířov
MUDr. Lumír Tomala – předseda MO LOK-SČL nemocnice Karviná
MUDr. Petr Nádvorník – předseda MO LOK-SČL nemocnice Třinec Sosna
MUDr. Petr Niessner – předseda MO LOK-SČL nemocnice Krnov
MUDr. Pavol Bindas, člen předsednictva MO LOK-SČL Opava
 

celý článek

Tiskové prohlášení - podpora stávkové pohotovosti OSZSP

08.09.2018

Tiskové prohlášení z porady předsedů MO LOK-SČL konané ve dnech 7. a 8. 9. 2018
 
LOK-SČL vyjadřuje plnou podporu OSZSP ve vyhlášené stávkové pohotovosti.
 
LOK-SČL trvá na naplnění slibu vlády ČR z roku 2016, který v květnu 2018 veřejně potvrdil i stávající předseda vlády ČR ing. Babiš, o navýšení tarifních platů zdravotníků o 10% pro rok 2019.
 
Popření těchto slibů ze strany předsedy vlády považuje LOK-SČL za plivnutí do tváře těm nemocničním zdravotníkům, kteří ještě udržují personálně zdevastované české nemocnice v chodu.
 
Porada předsedů zavázala předsedu LOK-SČL MUDr. Engela odmítnout na plánovaném jednání s ministrem zdravotnictví dne 13. 9. 2018 v 9 hodin v Poslanecké sněmovně, jakékoliv návrhy, které by šly pod rámec původního slibu.
 
Porada předsedů schválila plán dalšího postupu v případě nesplnění slibu ze strany vlády ČR.

celý článek

Prohlášení předsednictva LOK-SČL k výsluhám sester 

19.05.2018

Předsednictvo LOK-SČL vítá snahu ministerstva zdravotnictví připravit systém tzv. výsluh pro sestry a další střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve směnném provozu.

Předsednictvo ale také požaduje, aby podobný systém byl připraven i pro lékaře, protože se domnívá, že pracovní zátěž lékařů, co se pracovní doby a přesčasů týče, je ještě větší než u sester.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Za předsednictvo LOK-SČL MUDr. Martin Engel

Děčín

19. 5. 2018

celý článek

Tiskové prohlášení z 22. sněmu LOK-SČL - personální krize a vláda

26.04.2018

Tiskové prohlášení z 22. sněmu LOK-SČL konaného v Praze 26. 4. 2018

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví v současné době je nepochybně zoufalá personální situace v českých nemocnicích, kterému MZ ČR nevěnuje potřebnou pozornost. 

Ve vládním prohlášení je zmínka o zaměstnancích pouze cca na třech řádcích a pozornost je věnována spíše mladým lékařům.

Ministr zdravotnictví odmítá plošně přidat minulou vládou na rok 2019 přislíbených 10 %, což považujeme za hrubou chybu a zásadně s tímto řešením nesouhlasíme. Naštěstí po jednání s premiérem se určitá řešení rýsují.

Roztříštěný systém odměňování (podle platových tabulek či smluvní mzdou) kritickou personální situaci ještě zhoršuje. Naši snahu o sjednocení odměňování komplikuje postoj zaměstnavatelů, kteří dokonce popírají, že jsou zaměstnavatelé, a navíc proto vystupují hromadně ze zaměstnavatelské unie.

Plánované navyšování počtu studentů přinese řešení tak za 10 let a pokud se nezmění pracovní podmínky a finanční situace zaměstnanců, tak hotové mladé lékaře budeme připravovat pro práci v cizích zemích, kam budou rozhodně odcházet ještě ve větším počtu.

Byli jsme velmi pobouřeni snahou ministerstva zdravotnictví zneužít § 36 zákona č. 95/2004 Sb. na příliv ukrajinských lékařů, což po jednání premiéra s prezidenty komor bylo anulováno, ale stejný problém zůstává i v zákoně č. 96/2004 Sb. týkající se nelékařských profesí.

Nedílnou součástí zlepšení situace jsou i pravdivé údaje o meziročním nárůstu výběru zdravotního pojištění, který je dle našich propočtů vyšší než deklarují zdravotní pojišťovny. Zároveň dlouhodobě upozorňujeme na fakt, že za 7,2 % HDP není kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná.

Pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i často zcela nesmyslná administrativní opatření. V současné době nevidíme ze strany vlády žádnou aktivitu, která by směřovala k zásadnějšímu zlepšení pracovních podmínek nemocničních zdravotníků. Pokud bude tento nezájem o pracovní podmínky nemocničních zdravotníků trvat, vyzve LOK-SČL zdravotníky k důslednému dodržování VŠECH platných předpisů. 

V Praze dne 26. 4. 2018

MUDr. Martin Engel

předseda LOK-SČL

 

celý článek

Vyjádření místní organizace LOK - SČL Mělník k vyhlášení směnného provozu interního a chirurgického oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s.

16.04.2018

Vyjádření místní organizace LOK - SČL Mělník k vyhlášení směnného provozu interního a chirurgického oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s.
V uplynulých dvou týdnech probíhala intenzivní jednání mezi vedením nemocnice a zástupci MO LOK-SČL Mělník. Do dnešního dne se 25 lékařů nedohodlo s vedením nemocnice na podmínkách vykonávání přesčasové práce. Ze strany lékařů bylo postupně navrženo několik jednostranně vstřícných návrhů, které měly vést k vyřešení krizové situace.  Na podobně vstřícný přístup ze strany vedení nemocnice stále čekáme.
Dnešním dnem vedení nemocnice vyhlásilo směnný provoz na interním a chirurgickém oddělení. Dle našeho názoru v tomto druhu provozu budou tato oddělení fungovat v režimu zajišťujícím pouze akutní péči o pacienty. Současně dojde k omezení plánovaných výkonů a provozu odborných ambulancí (diabetologické, kardiologické, urologické a gastroenterologické). Lékaři udělají vše pro to, aby negativní dopady na pacienty byly co nejmenší.
Lékaři MO LOK-SČL Mělník jsou dále připraveni k jednání s vedením nemocnice.
 
16. 4. 2018                                                  

Za vedení místní organizace LOK
 
MUDr. Marek Dvorský,  MUDr. Petr Vožeh
 

celý článek

Tiskové prohlášení z porady předsedů LOK-SČL k situaci v resortu

26.04.2017

Dle informací předsedů jednotlivých místních organizací LOK – SČL nedošlo asi u 10 % nemocničních zařízení k avizovanému desetiprocentnímu navýšení mezd od 1. ledna 2017.
 
Z informací z jednotlivých krajů vyplývá, že personální devastace nemocničních zařízení se stále zhoršuje. V některých oblastech České republiky již není fakticky zajištěna nepřetržitá nemocniční péče v základních oborech.
 
I proto LOK trvá na sjednocení odměňování zdravotníků na principu tabulkových platů tak, jak bylo navrženo v rámci projednávání novely Zákoníku práce. Neschválení či neprojednání této novely Parlamentem ČR bychom chápali jako potvrzení faktu, že politikům je stav zdravotnictví ve skutečnosti lhostejný.
 
LOK zásadně odmítá navrhovaný zákon o univerzitních nemocnicích. Tento návrh nepovede ke zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu nemocničních zařízení, jak ho prezentuje ministr zdravotnictví, ale jde o jasnou snahu o likvidaci poslední funkční nemocniční sítě v České republice. Zákon, tak jak byl předložen, je účelová norma napsaná pro zájmy některých koryfejů a potencionálních privatizátorů českého zdravotnictví.  Pokud by byl tento zákon uveden do praxe, znamenal by zřejmě likvidaci některých fakultních nemocnic.
Jde o snahu státu zbavit se úplně odpovědnosti za stav českého zdravotnictví i za cenu prohloubení současné krize. Takový nezodpovědný a nenapravitelný krok musíme jednoznačně odmítnout.
 
 
V Praze dne 26. 4. 2017
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Tisková zpráva LOK-SČL ke zhoršujícím se podmínkám pro lékařskou práci

22.06.2016

Porada předsedů místních organizací LOK-SČL konaná dne 22. 6. 2016 se zabývala problematikou neúnosně se zhoršujících pracovních podmínek v českých nemocnicích.
 
Dle průzkumu HCI (Health Care Institute) provedeného v letošním roce mezi řediteli českých nemocnic pociťuje 83% ředitelů nedostatek lékařů a 81% nedostatek sester. Jde o meziroční nárůst o 10%. Dále došlo k vzestupu obavy o zajištění kvality péče o 22% a obavy o dostatečnou dostupnost péče o 17%. Jde o data získaná od nejvíce informovaných osob.
 
Prezentace těchto faktů na RHSD (tripartitě) 6. 6. 2016 nepřinesla adekvátní odezvu ani na straně vlády, ani na straně zaměstnavatelů, což považujeme za krajně nezodpovědné.
 
Zkušenosti lékařů z jednotlivých nemocnic, prezentované na dnešní poradě předsedů, závěry průzkumu HCI plně potvrzují.
 
Dnešní porada předsedů proto rozhodla o prezentaci skutečných poměrů v českých nemocnicích široké veřejnosti.
 
LOK dlouhodobě upozorňuje na to, že zajištění provozu v českých nemocnicích je možné pouze za cenu systematického a trvalého porušování pracovně-právních předpisů. Z provedených předběžných šetření vyplynulo, že striktní dodržování Zákoníku práce by způsobilo zastavení péče v českých nemocnicích a mělo dramatický dopad na pacienty, kteří za současnou situaci nenesou žádnou odpovědnost.
 
V rámci „Měsíce pravdy“ proto bude LOK na přelomu září a října prezentovat stávající personální devastaci českého nemocničního zdravotnictví plošným zveřejněním skutečných výkazů práce a také přímo v několika náhodně vybraných nemocnicích.
 
MUDr M. Engel, předseda LOK-SČL
MUDr. J. Vedralová, místopředsedkyně LOK-SČL
MUDr. M. Voleman, místopředseda LOK-SČL

celý článek

Tiskové prohlášení LOK-SČL - Vláda plivla do tváře zdravotníkům

29.06.2015

Dne 24. 6. 2015 schválila vláda České republiky navýšení platby veřejného pojištění za tzv. státní pojištěnce o 1.8 miliardy korun ročně. Původní návrh Ministerstva zdravotnictví přitom počítal s navýšením této platby o 4.3 miliardy korun.
 
Původní návrh Ministerstva zdravotnictví považovaly zdravotnické organizace za minimální sumu, která je nutná pro alespoň částečnou stabilizaci stále se zhoršující personální situace českého zdravotnictví.  České zdravotnictví financují převážně zaměstnanci odvody ze svých mezd.  Stát a OSVČ přispívají do zdravotního systému jen velmi málo. Nyní se ukázalo, že vláda nehodlá na tomto nespravedlivém systému cokoliv měnit.
 
Personální situace českého zdravotnictví se v posledních měsících stále zhoršuje. Místo zastavení tohoto nebezpečného trendu ho vláda tímto svým rozhodnutím akceleruje.  Důsledky ponese resortní ministr, který se svým návrhem snažil alespoň o minimální vylepšení. I z tohoto pohledu se rozhodnutí vlády jeví jako pokrytecké a alibistické.
 
Svým „kompromisním“ rozhodnutím vláda vysloveně plivla do tváře českých zdravotníků. Dala také jasnou zprávu letošním absolventům lékařských fakult a zdravotních škol, jakož i těm zdravotníkům, kteří váhají, zda v českém zdravotnictví nadále setrvat: Hledejte si štěstí jinde. Vládě České republiky jste úplně ukradení.
 
Podrobnější stanovisko LOK-SČL bude vydáno na počátku měsíce září.
 
 
MUDr. M. Engel předseda LOK-SČL
MUDr. M. Voleman místopředseda LOK-SČL

celý článek

Tiskové sdělení krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů k odporu proti zvýšení plateb za státní pojištěnce

04.05.2015

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 
na svém zasedání dne 29. 4. 2015 vyslovil znepokojení nad neochotou části vládní koalice zvýšit příspěvek státu za důchodce, děti a další osoby, které nemají zdroje na platby zdravotního pojištění a ze zákona je za ně platí stát.
Krizový štáb překvapuje, že právě 1. místopředseda vlády odmítá splnění bodu dohodnutého stranami vládní koalice a schváleného v Programovém prohlášení vlády. Považuje za překvapující postoj předsedy politického hnutí ANO A. Babiše, ztotožňujícího se tak s postupem předchozí vládní koalice po řadu let odmítající valorizaci platby za státní pojištěnce.
Byl to přitom stát za doby vlády této koalice, který prostřednictvím opakovaného zvyšování DPH, faktické devalvace koruny a neplněním svých povinností k nejslabším občanům odsával prostředky ze zdravotnictví.
Zvýšení platby za státní pojištěnce navrhované ministrem zdravotnictví o pouhých 59 Kč na osobu měsíčně krizový štáb považuje za minimální zvýšení, jen z malé části narovnávající odčerpané prostředky.
Krizový štáb věří, že hnutí ANO a osobně sám A. Babiš přehodnotí svůj postoj k přijatým závazkům, s nimiž s celou vládou předstoupili nejen před poslaneckou sněmovnu, ale i před občany.
 
V Praze dne 4. 5. 2015
Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic
Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

celý článek

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů jednal s předsedou vlády

21.01.2015

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 
Předseda Vlády ČR B. Sobotka přijal zástupce krizového štábu na jeho žádost. Krizový štáb považoval za nutné předsedu vlády informovat, že u značné části nemocnic, včetně těch, na které se vztahuje nařízení vlády o zvýšení tarifních platů o 5 %, vzniká problém realizace vládou přislíbeného zvýšení platů a mezd.
Podle krizového štábu je příčinou konečná podoba úhradové vyhlášky, která negarantuje dříve dohodnutou minimální úhradu 103 % roku 2014, nezbytnou pro zvýšení mezd ve všech nemocnicích, a úhrady následné a dlouhodobé péče zvyšuje jen minimálně.
Předsedovi vlády byly předány výsledky ankety z 81 nemocnic Asociace českých a moravských nemocnic, charakterizující stav zvyšování platů a mezd v návaznosti na očekávané zvýšení úhrad. Rozsah a vážnost problémů na jednání potvrdil i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.
Na jednání, kterého se účastnil rovněž ministr zdravotnictví S. Němeček, byl přijat závěr sledovat vývoj skutečných úhrad od zdravotních pojišťoven nemocnicím, a pokud se potvrdí více případů nedostačujících úhrad, vrátit se k problému a řešit jej. Mimo to předseda vlády požádal ministra zdravotnictví o písemné vyjádření ke zvýšení úhrad následné a dlouhodobé péče, kritizovaného jako zcela nedostatečné.
 
V Praze dne 21. 1. 2015
Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

celý článek