Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Usnesení

Dokumenty ke stažení: Ve formátu pdf

Usnesení 22. sněmu LOK-SČL.pdf>>>
(26. 4. 2018)

Usnesení 21. sněmu LOK-SČL.pdf>>>
(20. 4. 2016)

Usnesení 20. sněmu LOK-SČL.pdf>>>
(28. 4. 2014)

Usnesení 19. sněmu LOK-SČL.pdf>>>
(24. 4. 2012)

Usnesení 18. sněmu LOK-SČL.pdf>>>
(19. 4. 2011)

XVI. sněm LOK-SČL.pdf>>>
(25. 3. 2010)

15. sněm LOK-SČL.pdf>>>
(22. 4. 2008)

Mimořádný volební sněm.pdf>>>
(25. 4. 2006)

13. sněm LOK-SČL.pdf>>>
(5. 4. 2005)

12. sněm LOK-SČL.pdf>>>
(16. 4. 2003)

Usnesení 11. sněmu LOK.pdf>>>
(10. 4. 2001)

I. společný sjezd LOK a SČL.pdf>>>
(10. 10. 2000)

Usnesení 9. sněmu LOK.pdf>>>
(28. 9. 1999)

Usnesení 8. sněmu LOK.pdf>>>
(16. 3. 1999)

Usnesení VI. sněmu LOK.pdf>>>
(28. 10. 1997)

Závěry V. sněmu LOK.pdf>>>
(24. 10. 1996)

Závěry IV. sněmu LOK.pdf>>>
(29. 2. 1996)

Zápis z 2. sněmu LOK.pdf>>>
(21. 9. 1995)

Zápis z I. celorepublikového sněmu LOK.pdf>>>
(18. 5. 1995)

Závěry konference ve Skalském dvoře 2. a 3. 9. 2022

03.09.2022

V červenci 2022 proběhla jednání s ministrem zdravotnictví o vývoji platů a mezd pro rok 2023. Tehdy ministr prohlásil, že nebudou přijata žádná dílčí řešení v rámci jednotlivých resortů, ale o platech bude rozhodovat vláda jako celek, a to pro všechny segmenty ekomomiky společně.
 
Toto rozhodnutí ale bylo popřeno 23. 8. 2022 po jednání K5 a ČMKOS, kdy bylo schváleno navýšení platů státních úředníků o 10 % s platností od 1. 9. 2022. V kontextu toho se již objevil požadavek školských odborů na navýšení tarifních platů ve školství o 15. %
 
Konference zástupců MO LOK konaná ve dnech 2. a 3. 9. 2022 deklarovala požadavek na platové navýšení u pracovníků ve zdravotnictví, a to o 15 % v tarifní složce platu /mzdy od 1. 1. 2023.
 
Zdravotníci v minulé době čelili dosud největší epidemii v posledních desetiletích. Díky jejich extrémnímu nasazení se podařilo epidemii zvládnout. Bohužel za cenu dlouhodobého vyčerpání a vyhoření velké části hlavně nemocničního personálu, což vyústilo ve zvýšenou míru odchodů zaměstnanců nemocnic.
 
Do toho přichází ekonomická krize provázená dosud nevídanou mírou inflace.
 
Jednoznačně odmítáme demagogickou argumentaci řady politiků a některých tzv. ekonomů, že navyšování platů a mezd roztáčí inflaci. Dokladem je i fakt, že stávající inflace probíhá v době, kdy nominální mzdy a platy stagnují.
 
Požadavek na 15% navýšení platů považujeme za zcela legitimní a pro udržení aspoň stávající dostupnosti a kvality nemocniční péče za nezbytný.
 
Účastníci konference proto žádají předsedy jednotlivých MO LOK, aby ve svých nemocnicích zjistili ochotu lékařů k provedení případné nátlakové akce, pokud by naše požadavky nebyly splněny. Šlo by s nejvyšší pravděpodobností o odmítnutí přesčasové práce nad zákonem stanovený limit 150 hodin.

celý článek

Usnesení 24. sněmu LOK-SČL

14.06.2022

1. Sněmu se zúčastnilo 45 delegátů s platným mandátem, zastupujících 43 místních organizací LOK-SČL. V souladu s čl. 13 odst. 4 Stanov byl sněm prohlášen za usnášeníschopný.

2. Sněm schválil navržený program.

3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Sedláček, MUDr. Vávra.

4. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.

5. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou 

6. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem 

7. Sněm považuje za krajně nezodpovědné rozhodnutí Vlády ČR o snížení státního příspěvku do prostředků veřejného zdravotního pojištění (tzv. platba za státního pojištěnce). V situaci nekontrolovaného růstu inflace a zcela neodhadnutelného vývoje růstu výdajů ze zdravotního pojištění v souvislosti s trvající uprchlickou krizí je toto vládní rozhodnutí téměř katastrofální. Sněm důrazně žádá Vládu ČR, aby toto své rozhodnutí zrušila.

8. Sněm projednal současnou personální situaci v českých nemocnicích. Konstatuje trvající personální poddimenzování českých nemocnic. Za velký problém považuje zejména odliv zkušených lékařů z nemocniční do ambulantní sféry a trend směřující ke „kanibalizaci“ nemocnic.

9. Sněm se zabýval problémem nepříznivého demografického vývoje mezi českými lékaři a i mezi studenty lékařských fakult. Konstatuje, že navýšení počtu studentů lékařských fakult, které neprovázelo příslušné navýšení vzdělávacích kapacit, bude mít negativní dopad na kvalitu pregraduálního studia.

10. Sněm konstatuje, že stávající ekonomický vývoj, zejména bezprecedentní inflace, bude mít negativní vliv na špatnou personální situaci českých nemocnic. Sněm proto požaduje kompenzaci formou navýšení platů a mezd, a to minimálně o 10 % v průběhu roku 2022 a o 15 % od 1. ledna 2023, což by mělo alespoň pokrýt inflaci.
 
11. Sněm konstatuje, že zajištění dostupnosti nepřetržité zdravotní péče stále stojí výhradně na personálu nemocnic, a to za cenu překračování maximálně přípustného objemu přesčasové práce. V době pandemické krize bylo možno tento stav dočasně tolerovat, což ale následně vedlo ke zvýšenému odchodu zdravotníků z nemocnic. Bohužel i po ústupu pandemie je z přístupu vedení resortu zdravotnictví i vlády jako celku zřejmé, že tento stav berou jako trvalou samozřejmost. Sněm upozorňuje, že v případě neřešení problémů ve zdravotnictví, bude ukončení této praxe prvním opatřením.

V Praze 14. 6. 2022
Zapsal: MUDr. Miloš Voleman
Schválil: MUDr. Martin Engel

celý článek

Usnesení 23. sněmu LOK-SČL

24.06.2020


1. Sněmu se zúčastnilo 53 delegátů s platným mandátem, zastupující 40 MO LOK-SČL. Sněm byl dle čl. 13 odst. 4 Stanov prohlášen za usnášeníschopný (hlasování jednomyslné).
 
2. Sněm schválil navržený program.
 
3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Sojáková, MUDr. Henčlová, MUDr. Krsička
 
4. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Hýžďal, MUDr. Volný, MUDr. Ehrlichová
 
5. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Lišaník, MUDr. Kubalák
 
6. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.
 
7. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou.
 
8. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem.
 
9. Volba předsedy, místopředsedů a členů předsednictva LOK-SČL:
 
Bylo vydáno 53 sad hlasovacích lístků
 
Sněm zvolil:
 
Předseda LOK-SČL:   MUDr. Martin Engel   (odevzdáno: 52, platných: 52, pro: 52)
 
Místopředsedy LOK-SČL:  MUDr. Jana Vedralová (53, 53, 53)
                                            MUDr. Miloš Voleman (53, 53, 52)
 
Členy předsednictva LOK-SČL:   MUDr. Lenka Doležalová (42 hlasů)
                                                      MUDr. Marcela Henčlová (41 hlasů) 
                                                      MUDr. Milan Kubek (39 hlasů)
                                                      MUDr. Tomáš Hanek (38 hlasů)
                                                      MUDr. Rudolf Koubek (36 hlasů)
                                                      MUDr. Lukáš Velev (35 hlasů)
                                                      MUDr. Michal Lišaník (34 hlasů)
                                                      MUDr. Jaroslav Krsička (34 hlasů)
                                                      
                                                       
                                                                                               
 
První náhradník:     MUDr. Martin Sedláček (33 hlasů)
 
Další pořadí:            MUDr. Martin Sajdl (28 hlasů)
                                 MUDr. Marcela Sojáková  (28 hlasů)
                                 MUDr. Michal Sojka  (28 hlasů)
 
Členy revizní komise LOK-SČL:   Doc. MUDr. Ondřej Beran, PhD. (53 hlasů)
                                                       Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. (49 hlasů)
                                                       MUDr. Soňa Csémyová (38 hlasů)
                                                  
 
Náhradník:  Doc. MUDr. Viktor Soukup, PhD  (18 hlasů)
 
10. Sněm považuje za nejvážnější problém českého zdravotnictví trvale zoufalou personální situaci v českých nemocnicích. Sněm vyzývá členy Vlády ČR a ministra zdravotnictví zvláště, aby tento problém začali skutečně řešit.
 
11. Jako zásadní podmínku pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví považuje sněm navýšení tarifních platů. Jako minimální částku považuje sněm 15% nárůst od ledna 2021
 
12. Sněm vítá rozhodnutí vlády o zásadním navýšení plateb za státní pojištěnce do systému všeobecného zdravotního pojištění. Sněm apeluje na vládu a ministra zdravotnictví obzvláště, aby tyto prostředky byly využity pro úhrady zdravotnickým zařízením.
 
13. Sněm nadále požaduje zavedení jednotného systému odměňování na základě platových tabulek. Stávající roztříštěný systém kritickou personální situaci ještě zhoršuje.
 
14. Sněm považuje za neúnosný stav, kdy zajištění nepřetržité lékařské péče je prakticky stoprocentně závislé na práci nemocničních lékařů. Sněm požaduje od Vlády ČR přijetí takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče.
 
15. Sněm považuje činnost ministra zdravotnictví v počátku tzv. koronavirové krize zejména v oblasti zajištění ochranných pomůcek za absolutní selhání.  Sněm vyzývá Vládu ČR, aby zajistila do budoucna dostatečné množství těchto pomůcek a to v řádné kvalitě.
 
16. Sněm děkuje všem zdravotníkům za zvládnutí krize v minulých měsících. Sněm apeluje na předsedu Vlády ČR, aby v součinnosti s odborovými organizacemi zajistil splnění slibů, které veřejně deklaroval 18.4.2020. V případě, že tyto sliby nebudou splněny, lze předpokládat, že nasazení zdravotníků v případě opakování krizové situace již nebude s takovým zápalem.
 
 

Sněm schválil usnesení jednomyslně.
 
 
V Praze 24. 6. 2020


Zapsal: MUDr. Miloš Voleman
Schválil: MUDr. Martin Engel

celý článek