Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Usnesení 23. sněmu LOK-SČL

24.06.2020


1. Sněmu se zúčastnilo 53 delegátů s platným mandátem, zastupující 40 MO LOK-SČL. Sněm byl dle čl. 13 odst. 4 Stanov prohlášen za usnášeníschopný (hlasování jednomyslné).
 
2. Sněm schválil navržený program.
 
3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Sojáková, MUDr. Henčlová, MUDr. Krsička
 
4. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Hýžďal, MUDr. Volný, MUDr. Ehrlichová
 
5. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Lišaník, MUDr. Kubalák
 
6. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.
 
7. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou.
 
8. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem.
 
9. Volba předsedy, místopředsedů a členů předsednictva LOK-SČL:
 
Bylo vydáno 53 sad hlasovacích lístků
 
Sněm zvolil:
 
Předseda LOK-SČL:   MUDr. Martin Engel   (odevzdáno: 52, platných: 52, pro: 52)
 
Místopředsedy LOK-SČL:  MUDr. Jana Vedralová (53, 53, 53)
                                            MUDr. Miloš Voleman (53, 53, 52)
 
Členy předsednictva LOK-SČL:   MUDr. Lenka Doležalová (42 hlasů)
                                                      MUDr. Marcela Henčlová (41 hlasů) 
                                                      MUDr. Milan Kubek (39 hlasů)
                                                      MUDr. Tomáš Hanek (38 hlasů)
                                                      MUDr. Rudolf Koubek (36 hlasů)
                                                      MUDr. Lukáš Velev (35 hlasů)
                                                      MUDr. Michal Lišaník (34 hlasů)
                                                      MUDr. Jaroslav Krsička (34 hlasů)
                                                      
                                                       
                                                                                               
 
První náhradník:     MUDr. Martin Sedláček (33 hlasů)
 
Další pořadí:            MUDr. Martin Sajdl (28 hlasů)
                                 MUDr. Marcela Sojáková  (28 hlasů)
                                 MUDr. Michal Sojka  (28 hlasů)
 
Členy revizní komise LOK-SČL:   Doc. MUDr. Ondřej Beran, PhD. (53 hlasů)
                                                       Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. (49 hlasů)
                                                       MUDr. Soňa Csémyová (38 hlasů)
                                                  
 
Náhradník:  Doc. MUDr. Viktor Soukup, PhD  (18 hlasů)
 
10. Sněm považuje za nejvážnější problém českého zdravotnictví trvale zoufalou personální situaci v českých nemocnicích. Sněm vyzývá členy Vlády ČR a ministra zdravotnictví zvláště, aby tento problém začali skutečně řešit.
 
11. Jako zásadní podmínku pro zlepšení personální situace ve zdravotnictví považuje sněm navýšení tarifních platů. Jako minimální částku považuje sněm 15% nárůst od ledna 2021
 
12. Sněm vítá rozhodnutí vlády o zásadním navýšení plateb za státní pojištěnce do systému všeobecného zdravotního pojištění. Sněm apeluje na vládu a ministra zdravotnictví obzvláště, aby tyto prostředky byly využity pro úhrady zdravotnickým zařízením.
 
13. Sněm nadále požaduje zavedení jednotného systému odměňování na základě platových tabulek. Stávající roztříštěný systém kritickou personální situaci ještě zhoršuje.
 
14. Sněm považuje za neúnosný stav, kdy zajištění nepřetržité lékařské péče je prakticky stoprocentně závislé na práci nemocničních lékařů. Sněm požaduje od Vlády ČR přijetí takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče.
 
15. Sněm považuje činnost ministra zdravotnictví v počátku tzv. koronavirové krize zejména v oblasti zajištění ochranných pomůcek za absolutní selhání.  Sněm vyzývá Vládu ČR, aby zajistila do budoucna dostatečné množství těchto pomůcek a to v řádné kvalitě.
 
16. Sněm děkuje všem zdravotníkům za zvládnutí krize v minulých měsících. Sněm apeluje na předsedu Vlády ČR, aby v součinnosti s odborovými organizacemi zajistil splnění slibů, které veřejně deklaroval 18.4.2020. V případě, že tyto sliby nebudou splněny, lze předpokládat, že nasazení zdravotníků v případě opakování krizové situace již nebude s takovým zápalem.
 
 

Sněm schválil usnesení jednomyslně.
 
 
V Praze 24. 6. 2020


Zapsal: MUDr. Miloš Voleman
Schválil: MUDr. Martin Engel