Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Informace - aktuality

Závěry porady předsedů MO a vzdělávací konference LOK-SČL ve Skalském Dvoře 9. - 10. 9. 2016

10.09.2016

1. Sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic
 
Jde o klíčový bod k řešení stabilizace personální situace českých nemocnic. Nemožnost ovlivnit platové poměry v českých nemocnicích činí vládu téměř neakceschopnou, i když za stav zdravotnictví musí primárně odpovídat vláda ČR a nelze všechny kompetence převádět pouze na kraje.
 
Dle provedených právních rozborů není v rozporu s právním řádem ČR vydat taková zákonná nařízení, která by zasahovala do mzdové politiky zaměstnavatelů. Stát tak již v současné době činí např. stanovením minimální mzdy.
 
Rychlým a právně čistým řešením stávající situace je úprava Zákoníku práce, konkrétně doplnění jeho § 109, kde jsou taxativně vyjmenovány skupiny zaměstnavatelů, u kterých se aplikuje odměňování platem. Situace je pro takové řešení příznivá, neboť Zákoník práce nyní prochází novelizací. V rámci  připomínkového řízení této novely Zákoníku práce LOK předložil návrh úpravy, který by řešil sjednocení odměňování v nemocnicích na principu platů. Tento návrh prošel připomínkovým řízením bez rozporování. MPSV ho ale do přeložené novely nezařadilo. LOK se bude dále snažit prosadit toto novelu v rámci projednávání zákona v Poslanecké sněmovně.
 
 
2. Navýšení platů o 10% tři roky po sobě
 
Vláda dodržela slíbený první krok a 12.9.2016 svým nařízením navýšila tabulkové platy zdravotníkům. Toto se ale týká pouze těch nemocnic, které uplatňují odměňování platem. V ostatních nemocnicích je pouze nezávazný příslib navýšení základních mezd. Po zkušenostech z minulých let je LOK k takovým nezávazným proklamacím skeptický.
Co se týče příslibu do let budoucích, pro rok 2018 lze vycházet z toho, že bude rozhodovat ještě tato vláda, která dala veřejný příslib. Rok 2019 je ale již za funkčním obdobím této vlády a tedy toto slíbené zvýšení platů je velmi nejisté.
 
 
3. Úhradová vyhláška
 
Pro zajištění personálních nákladů je alfou a omegou zajištění dostatečných příjmů nemocnic. V minulých letech byly opakovaně spory mezi ministerstvem, pojišťovnami a nemocnicemi o to, zda navýšení plateb deklarované v úhradové vyhlášce je dostatečné na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. Paradoxem zůstává, nemocnice příspěvkové organizace musely platy navýšit dle vládního nařízení, pak nemocnice – obchodní organizace k navýšení mezd přistupovaly značně rozdílně. Výše úhrad je ale pro všechny nemocnice dle úhradové vyhlášky stejná, bez ohledu na jejich právní formu.
 
Pro rok 2017 je navrhováno zvýšení úhrad lůžkové péče o 6%. Dle kalkulací MZ toto pokryje navýšení základních platů a mezd o 10%, ale bez jakékoliv rezervy. Nemocnice nebudou mít možnost investovat do jakéhokoliv rozvoje, a to ani na řešení personální krize, v nejlepším případě dojde k zakonzervování stávajícího stavu. LOK proto požaduje navýšení úhrady pro nemocniční péči na rok 2017 na MINIMÁLNĚ 107% roku 2016.
 
Uvedené tři body jsou mezi sebou propojeny. Nelze je řešit jednotlivě.
 
 
4. Důchodový věk zdravotníků
 
Stávají vládní koalice znovu otevřela věkový limit odchodu do starobního důchodu. Zastropování důchodového věku na 65 let považuje LOK za správné. Stejně tak LOK souhlasí se snížením důchodového věku u zaměstnanců v exponovaných povoláních.
V této souvislosti si je třeba uvědomit, že nemocniční zdravotníci a lékaři zvláště, dlouhodobě pracují v režimu, kdy trvale přesahují maximální limity povoleného množství přesčasové práce. Dlouhodobé pracovní přetížení je jednoznačně rizikový faktor, existují validní studie, dokazující zvýšená zdravotní rizika i snížení věku dožití u takto exponovaných pracovníků.
Z toho důvodu bude LOK iniciovat takovou zákonnou úpravu, kdy by pro výpočet věku odchodu do starobního důchodu nebyl směrodatný pouze počet odpracovaných let, ale počet odpracovaných směn (v ideálním případě hodin).
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL