Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Usnesení 25. sněmu LOK-SČL

Usnesení 25. sněmu LOK-SČL
25.04.2024

1. Sněmu se zúčastnilo z celkového počtu 132 delegátů 68 delegátů s platným mandátem, zastupující 50 MO LOK-SČL.  Sněm je usnášeníschopný
2. Sněm schválil navržený program. 
3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení  MUDr. Henčlová, MUDr. Krsička, MUDr. Vedralová
4. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Hýžďal, MUDr. Mašlík, MUDr. Volný
5. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Lišaník, MUDr. Kubalák, MUDr. Vybíral
6. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.
7. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou.
8. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem. 

9. Volba předsedy, místopředsedů a členů předsednictva LOK-SČL:

Bylo vydáno 68 sad hlasovacích lístků

Sněm zvolil:

Předsedu LOK-SČL:   MUDr. Martin Engel   (odevzdáno: 68, platných: 67, pro: 65)
Místopředsedy LOK-SČL:  MUDr. Jana Vedralová (68, 67, 66), MUDr. Miloš Voleman (68, 67, 64)

Členy předsednictva LOK-SČL:  

MUDr. Lenka Doležalová (64 hlasů) 
MUDr. Jaroslav Krsička (64 hlasů)  
MUDr. Tomáš Hanek (64 hlasů)
MUDr. Marcela Henčlová (63 hlasů)
MUDr. Michal Lišaník (62 hlasů) 
MUDr. Rudolf Koubek (60 hlasů)
MUDr. Michal Sojka (59 hlasů)
MUDr. Milan Kubek (57 hlasů)

Členy revizní komise LOK-SČL:  

Doc. MUDr. Ondřej Beran, PhD. (66 hlasů)
Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. (65 hlasů)
MUDr. Soňa Csémyová (64 hlasů)

10. Sněm diskutoval navrhované změny v Zákoníku práce směřující k možnosti zavedení 24 hodinových směn ve zdravotnictví a možnosti prolomení maximálního limitu přesčasové práce. 
11. Sněm projednal současný stav přípravy zvláštní zákonné normy pro odměňování nemocničních  zdravotníků, jejíž vznik s platností od 1. 1. 2025 byl potvzen vlastnoručním podpisem ministra Válka dne 8.12.2023. Situace je nyní taková, že příprava této normy nepostoupila ani do stadia věcného záměru. Z postupu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že vznik této normy je pro vládu ve skutečnosti nežádoucí. Do toho zapadá i neoficiální vyjádření ministra Válka z 2. 4. 2024, kdy prohlásil, že dohodu kterou osobně podepsal, nehodlá dodržet. 
12. Sněm deklaruje, že bez vzniku dohodnuté platové normy je jakékoliv další dohoda o změnách v Zákoníku práce nemožná. 
13. Sněm vyzývá členy nejen členy LOKu, ale i ostatní nemocniční zdravotníky, aby byli připraveni pro splnění dohody z 8. 12. 2023 zopakovat protestní akci z podzimu roku 2023, případně i ve vyšším stupni. 

Sněm schválil usnesení jedmomyslně. 

V Praze 25. 4. 2024


Zapsal: MUDr. Miloš Voleman

Schválil: MUDr. Martin Engel