Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Dopis premiéru Babišovi: Zvláštní příplatky pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví v tzv. I. linii

10.04.2020

V Praze dne 09. 04. 2020
Zvláštní příplatky pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví v tzv. I. linii v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb pacientům a klientům s COVID-19, nebo ohrožených nákazou COVID-19.

Vážený pane předsedo vlády,
obracíme se na Vás v době mimořádné situace v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru, a to jako na nejvyššího představitele vlády České republiky v zájmu požadavku na řešení odpovídajícího mzdového a platového ohodnocení zaměstnanců v tzv. I. linii, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zdravotničtí pracovníci byli na základě jednotlivých usnesení vlády přijatých na základě krizového zákona zařazeni mezi zaměstnance tzv. kritické infrastruktury, stejně jako následně pracovníci v sociálních službách. V tomto smyslu bylo mimo jiné usnesením vlády č. 216 ze dne 15. 3. 2016, následně prodlouženým usnesením vlády č. 278 ze dne 23. 3. 2020, po dobu nouzového stavu zdravotnickým pracovníkům např. zakázáno čerpání dovolené.

Na každodenní bázi se potvrzuje, že výkon práce zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v tzv. přímé péči představuje aktuálně nejvyšší míru rizika nakažení virem COVID-19. Např. dne 6. 4. 2020 deklaroval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v televizním pořadu Střepiny, že virem COVID-19 je nakaženo již 290 zdravotnických pracovníků a denně přicházejí také informace o nakažených pracovnících v přímé péči v zařízeních sociálních služeb. Je zřejmé, že počty nakažených – oproti běžným občanům – nezadržitelně stoupají i přesto, že se ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociální péče viditelně zlepšilo zásobení ochrannými pracovními prostředky. Protože výkon práce zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v tzv. přímé péči představuje nejvyšší míru rizika nakažení virem COVID-19, je nezbytné, aby na to urychleně reagovala i právní úprava. V té souvislosti poukazujeme na § 110 zákoníku práce, který stanoví základní parametry zásluhovosti mzdy za práci, přičemž mezi základní kritéria zásluhovosti mzdy patří hledisko pracovních podmínek, které se dle § 110 odst. (4) zákoníku práce posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR i Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů považují za spravedlivé, aby zaměstnancům, kteří nesou ve srovnání s jinými zaměstnanci nejvyšší míru rizika ohrožení zdraví a navíc musejí při výkonu práce nosit ochranné pracovní prostředky, které ztěžují výkon práce, např. respirátor, ochranný oděv, obličejový ochranný štít apod., byl poskytnut po dobu trvání pandemie zvláštní příplatek, a to ve výši, která sice nedokáže nahradit zdraví, či dokonce život, ale bude pro zaměstnance v tzv. I. linii alespoň důstojným oceněním jejich mimořádně náročné a rizikové práce. Vzhledem k tomu, že určitou míru rizika nesou všechny skupiny zaměstnanců v resortu zdravotnictví a sociálních služeb, navrhujeme zvláštní příplatek přiznat také jim.

Ze shora uvedených důvodů navrhujeme novelizaci současné právní úpravy odměňování, a to v těchto základních parametrech. Jednalo by se o novelizaci:
a)     nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
b)     nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
c)     nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 
s tím, že pro zaměstnance, na něž dopadají výše uvedená nařízení vlády, by bylo nově stanoveno:
 
1.    právo na zvláštní příplatek COVID 19 ve výši 45 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a infekční agens
Uvedený příplatek za ztížené pracovní prostředí a infekční agens by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce používají ochranné pracovní prostředky nejvyšší ochrany při ošetřování pacientů, péči o klienty a zajišťují úklid v prostorách, kde se nacházejí pacienti nebo klienti (v případě zařízení sociálních služeb) s potvrzenou diagnózou COVID-19.
Jednalo by se tedy o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích (na pracovištích ARO, JIP, infekčních odděleních, odběrových a třídících pracovištích pro záchyt pacientů s COVID-19, laboratořích, "infekčních" příjmových ambulancích), léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, ve zdravotnické záchranné službě, zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví, a dále pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost podle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. v zařízeních sociálních služeb s prokázanou nákazou COVID-19, dále o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem, opět v zařízeních s prokázanou nákazou COVID-19.
2.    právo na zvláštní příplatek COVID 19 ve výši 30 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens
Uvedený příplatek by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce přicházejí do styku s pacienty, kteří jsou potenciálně rizikoví, tj. nemají sice potvrzenou diagnózu COVID-19, ale existuje zvýšené riziko nakažení.
Jednalo by se opět o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, OLU, u zdravotnické záchranné služby, orgánů ochrany veřejného zdraví, a dále pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost podle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. v zařízeních sociálních služeb, o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem.
3.    právo na zvláštní příplatek COVID-19 ve výši 20 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens pro všechny ostatní zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích, na zdravotnických záchranných službách, v zařízeních sociálních služeb a v hygienických stanicích.
Jednalo by se o příplatek pro ostatní zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří nejsou uvedeni v předchozích bodech ad 1. a 2. a zajišťují chod nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné, zařízení poskytujících následnou péči, OLU, zaměstnance zdravotnických záchranných služeb, zařízení sociálních služeb a hygienických stanic, kteří se přímo nesetkávají s pacienty a klienty, ale kteří v této době svým výkonem práce pomáhali nelehkou situaci zvládnout. Jedná se např. o zaměstnance stravovacích provozů, technicko-hospodářské pracovníky a další.
  
Vážený pane předsedo vlády, náš shora uvedený návrh vychází z předpokladu, že zvláštní příplatek je nutno zavést jako ocenění mimořádné práce zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách a hygienických stanicích. Pokud je nám z aplikační praxe známo, tak za účelem udržení personálních kapacit již někteří zaměstnavatelé v resortu zdravotnictví a sociálních služeb byli nuceni neformální, tedy de factoneprávní, cestou přistoupit ke zvýšenému ocenění práce svých zaměstnanců. Za odbory proto navrhujeme transparentní cestu, kdy bude zřejmé, že si vláda práce zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách oficiálně váží a cení.
Zvýšené finanční prostředky na krytí zvláštní příplatků navrhujeme realizovat formou dotačních programů ze státního rozpočtu; pro poskytovatele zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vážený pane předsedo vlády, věříme, že je v zájmu vlády České republiky spravedlivým způsobem nastavit podmínky odměňování a odpovídající mzdové a platové ohodnocení zdravotnických pracovníků a dalších zaměstnanců v tzv. I. linii. Proto věříme, že i tento náš podnět bude v rámci ostatních opatření přijímaných vládou seriózně řešen. Pokud by ze strany našeho odborového svazu a LOK-SČL byla možná jakákoli součinnost stran tohoto podnětu (např. účast na přípravě paragrafového znění novelizací výše uvedených právních předpisů), jsou vedení odborového svazu a LOK-SČL i náš odborný aparát k dispozici.  
V úctě
 
za OSZSP ČR
Bc. Dagmar Žitníková v. r., předsedkyně                                                     
 

za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel v. r., předseda