Per aspera ad astra
LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
na stránkách     na internetu
 
En | Fr | Cz
 
 
Předsednictvo LOK-SČL


Předseda:


MUDr. Martin EngelMUDr. Martin Engel
Narozen 12. 10. 1954 v Praze, kde absolvoval v letech 1974-1980 lékařskou fakultu. Od roku 1981 pracoval na radiologickém oddělení Nemocnice MV do roku 1997, kdy došlo ke sloučení s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, na jejíž radiologické klinice pracoval do 28. 2. 2011. Od 1. 3. 2011 pracuje jako předseda LOK-SČL.

Členem LOK od roku 1995, od té doby vykonává funkci předsedy místní organizace, v současnosti ve FNKV. Členem předsednictva LOK od března 1999. Měl na starosti mezinárodní vztahy a přípravu na vstup do mezinárodních organizací.
Předsedou LOK-SČL zvolen na mimořádném volebním sněmu v dubnu 2006.

Ženatý, manželka lékařka, syn lékař.


Místopředsedové:


MUDr. Jana VedralováMUDr. Jana Vedralová
Narozena 8. 4. 1955 v Praze, promovala na FVL UK v r. 1980. V letech 1981-88 pracovala v ÚVN Praha na odd. patologie, poté v letech 1988-93 ve funkci primáře patologie pro Prahu východ. Od roku 1993 byla primářkou patologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a na částečný úvazek odbornou asistentkou 1.LF UK.

Od roku 2003 pracuje na patologii FTN Praha.
Členem LOK od roku 1996. Místopředsedkyní LOK zvolena v březnu 1999. Od roku 2003 je předsedkyní revizní komise ČLK.
Vdaná, manžel lékař, 2 dospělí synové.


MUDr. Miloš VolemanMUDr. Miloš Voleman
Narozen 3. 7. 1968 v Praze. Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK, promoce  v r. 1992. Od r. 1992 doposud pracuje ve FNKV Praha 10, od r. 1995 na chirurgické klinice, v současnosti jako lékař JIP. Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie. Do podzimu 2007 na částečný úvazek asistent 3. lékařské fakulty UK. Členem LOK od r. 1997. Od r. 2006 předseda MO LOK ve FNKV. Členem předsednictva od dubna 2008. Místopředsedou LOK zvolen v dubnu 2011.
Svobodný.


Členové předsednictva:


kubekMUDr. Milan Kubek
Osobní údaje: Narozen 13. února 1968 v Praze, ženatý, otec tří dcer, manželka zdravotní sestra.
Životopis: Promoval na I. lékařské fakultě UK v roce 1992. Internista a angiolog. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek.
Problematikou organizace a financování zdravotnictví se zabývá od roku 1995. V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS).
Prezident České lékařské komory. Poprvé zvolen v lednu 2006, podruhé v listopadu 2010 a potřetí v listopadu 2015. V letech 2010-2015 po dvě funkční období pracoval jako viceprezident Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – neziskové organizace, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.

Motto: Česká lékařská komora je garantem kvality lékařské péče a strážcem etiky výkonu lékařského povolání, který hájí profesní zájmy svých členů tak, aby lékaři mohli vykonávat své povolání co možná nejlépe. Existence silné a nezávislé profesní samosprávy je základní podmínkou zachování autonomie lékařů při výkonu povolání. Autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách je pak nezbytným předpokladem bezpečnosti pacientů.


MUDr. Michal SojkaMUDr. Michal Sojka
Narozen 17. 11. 1964 v Praze. Promoval v roce 1989 na I. Lékařské fakultě Karlovy university. Pracoval jako internista v nemocnici Kolín, v Praze Pod Petřínem a ve FN Motol.  
Zakládající člen LOK, od založení organizace v roce 1995 členem předsednictva. Od roku 1998 do konce roku 2005 jako šéfredaktor  vedl časopis Tempus medicorum vydávaný  ČLK.  Byl vedoucím kabinetu poradců a tajemníkem ministerstva zdravotnictví. Poté v roce 2006 ředitelem SÚKL. Nyní vede tiskové oddělení ČLK.


MUDr. Marcela SojákováMUDr. Marcela Sojáková
Narozena 21. 5. 1955 v Praze. V roce 1974 maturovala na gymnáziu Nad štolou a v roce 1982 promovala na I. Lékařské fakultě Karlovy university. Od roku 1982 pracuje na RDG klinice VFN Praha. Atestaci 2. stupně v oboru radiodiagnostika složila v roce 1996.
Členem LOK od roku 1995. Již několik let vykonává funkci předsedkyně místní organizace ve Všeobecné fakultní nemocnici. Členkou předsednictva zvolena v březnu 1999.
Vdaná, manžel pracuje v reklamní agentuře, syn vystudoval VŠE a pracuje, dcera absolvovala na FF UK a dokončuje VŠE.


MUDr. Martin SedláčekMUDr. Martin Sedláček
Narozen 17. 1. 1965 v Ostravě. Promoval v roce 1989 na LF UP Olomouc, Fakulta všeobecného lékařství. V roce 1992 složil I. atestaci z chirurgie. Atestaci II. stupně z chirurgie složil v roce 1997. V roce 2009 získal specializovanou způsobilost v oboru úrazová chirurgie. V letech 1989 – 1992 pracoval na chirurgickém oddělení Krajské nemocnice Ostrava (nyní FNsP Ostrava Poruba). Od roku 1992 pracuje na   chirurgickém oddělení NsP Havířov, nyní ve funkci zástupce primáře chirurgického oddělení.
V roce 1999 zakládající člen LOK při NsP Havířov, předseda základní organizace od roku 1999 do 2015, krajský koordinátor pro Moravskoslezský kraj od vzniku nového krajského uspořádání do roku 2015. Členem předsednictva LOK-SČL od dubna 2005.

Motto: Lékař by se měl sklánět jen před pacientem.


MUDr. Lenka DoležalováMUDr. Lenka Doležalová
Narozena 21. 11. 1967 v Brně. V letech 1986-1992 absolvovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Od roku 1992 pracuje v Úrazové nemocnici Brno, atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně. Zakládající člen MO LOK-SČL v ÚN, místopředsedkyně a od roku 2008 předsedkyně místní organizace. Členka předsednictva od dubna 2008.
Vdaná, manžel stavební inženýr.


MUDr. Lenka DoležalováMUDr. Michal Lišaník
Narozen 11. 10 .1970 v Hranicích na Moravě. V r. 1989 maturita na  gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm. V r. 1996 promoce na fakultě všeobecného lékařství UP Olomouc. V letech 1996 nastoupil na neurologické oddělení Závodní nemocnice Vítkovice, Ostrava, později Vítkovická nemocnice a.s. 1996/1997 základní vojenská služba- posádkový lékař Hranice na Moravě, Znojmo.  Atestace I. stupeň v oboru neurologie složil v r. 1999, atestace II. stupeň 2002. Nejdříve pracoval jako sekundární lékař, později staniční lékař JIP a lékař se zaměřením na cerebrovaskulární problematiku (Iktologie), od r. 2004 zástupce primáře doposud. Nejdříve člen SČL, později LOK, posléze předseda MO LOK-SČL Vítkovické nemocnice a.s. V roce 2005 po změně vlastnických práv Vítkovické nemocnice (AGEL) spoluzakladatel SOOSA  (Sdružení odborových organizací společnosti AGEL), nyní místopředseda SOOSA, koordinátor za lékařskou sekci u fy AGEL. Člen dozorčí rady za zaměstnance Vítkovická nemocnice a.s. Ženatý, 2 děti.


MUDr. Lukáš VelevMUDr. Antonín Gabera
Narozen 9. 7. 1976 ve Zlíně. Promoce v roce 2000 na 2.LF Univerzity Karlovy v Praze. 2001-2005 Dětské oddělení v Krajské Baťově nemocnici ve Zlíně. Od roku 2005 Dětská klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Specializovaná způsobilost z pediatrie, praktického lékařství pro děti a dorost, neonatologie a intenzivní medicíny.  Od roku 2005 předseda MO LOK-SČL v Ústí nad Labem, od roku 2006 krajský koordinátor LOK pro Ústecký kraj, od 2009 člen dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. a člen OS ČLK v Ústí nad Labem. Ženatý, dvě děti.


MUDr. Lukáš VelevMUDr. Marcela Henčlová
Narozena 17. 3. 1961 ve Zlíně, promovala 1985 na LF Masarykovy univerzity v Brně, na fakultě všeobecného lékařství. Od roku 1985 pracuje v Krajské nemocnici T. Bati a.s., Zlín, na gynekologicko – porodnickém oddělení. V roce 1988 atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví absolvovala v Praze v roce 1995. V roce 2012 složila v Praze atestaci z perinatologie a fetomaternální medicíny. Od roku 1996 pracovala jako ordinář pro riziková a patologická těhotenství, od roku 2007 zástupce primáře pro perinatologii na gynekologicko – porodnickém oddělení KTNB a.s. Zlín, v této funkci pracuje doposud.

Je zakládající členkou MO LOK-SČL při KNTB a.s. Zlín od r. 2000, na ustanovující schůzi zvolena předsedkyní MO a je jí stále. Od vzniku krajského uspořádání pracuje jako krajský koordinátor LOK – SČL. V letech 2001 – 2012 člen celostátního předsednictva LOK-SČL, znovu zvolena v roce 2016. Od roku 2015 zvolena do celostátního předsednictva ČLK.

Vdaná, 2 děti, manžel lékař, dcera právnička, syn student gymnázia.


Revizní komise LOK-SČL


Předseda

dostalDoc. MUDr. Václav Dostál
Narozen 26. 3. 1942 v Rychnově nad Kněžnou. LFUK v Hradci Králové v letech 1959 – 1965,  promoce v r. 1965. Po promoci pracoval na interním oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě, poté na dětském oddělení v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1968 nastoupil jako sekundární lékař na infekční kliniku v Hradci Králové, kde v roce 1969 atestoval z pediatrie a v roce 1976 z přenosných nemocí. Od roku 1977 byl primářem infekčního oddělení nemocnice Jičín. Od prosince roku 1990 do září 2007 vedoucí katedry a přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice  a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. T. č. (v důchodovém věku). LDN Nemocnice v Jaroměři, ON Náchod. Habilitační práce: Postavení infektologie jako samostatného klinického oboru. Obhajoba v r. 1994. Předseda revizní komise Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, člen představenstva České lékařské komory od 1996 - 2001. Od listopadu 2001 ve dvou obdobích předseda OS ČLK v Hradci Králové. T. č. člen Vědecké rady ČLK. Hlavní autor skript Infektologie, Karolinum Praha 2004.
Členem SČL je od jeho obnovení v roce 1990. Krajský koordinátor LOK-SČL pro kraj Královéhradecký a člen Revizní komise LOK-SČL.  
Podruhé ženatý, syn lékař v invalidním důchodu, dcera referentka Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín, druhá dcera nezletilá.


kroftovaMUDr. Zuzana Dubová
Narozena 26. 2. 1984 v Jilemnici. V roce 2009 promovala na I. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Téhož roku nastoupila jako gynekolog v Oblastní nemocnici Trutnov, od roku 2011 jako předsedkyně místní organizace. Atestovala v oboru gynekologie a porodnictví v roce 2015. Vdaná.


beranDoc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
Narozen 17. 3. 1977. Promoce na 1. LF UK v r. 2001, poté nástup na Kliniku infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Od r. 2005 odborný asistent 1. LF UK, v r. 2007 obhajoba Ph.D. na 1. LF UK v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, v r. 2011 atestace z oboru Infekční lékařství, v r. 2014 habilitace na 1 LF UK v oboru Infekční nemoci. Od r. 2014 zástupce přednosty Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Členem LOK-SČL od r. 2005, od r. 2012 předseda MO LOK-SČL NNB, od r. 2015 člen Revizní komise LOK-SČL. Ženatý, 3 děti.


Narozen 26. 3. 1942 v Rychnově nad Kněžnou. LFUK v Hradci Králové v letech 1959 – 1965,  promoce v r. 1965. Po promoci pracoval na interním oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě, poté na dětském oddělení v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1968 nastoupil jako sekundární lékař na infekční kliniku v Hradci Králové, kde v roce 1969 atestoval z pediatrie a v roce 1976 z přenosných nemocí. Od roku 1977 byl primářem infekčního oddělení nemocnice Jičín. Od prosince roku 1990 do září 2007 vedoucí katedry a přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice  a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. T. č. (v důchodovém věku). LDN Nemocnice v Jaroměři, ON Náchod. Habilitační práce: Postavení infektologie jako samostatného klinického oboru. Obhajoba v r. 1994. Předseda revizní komise Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, člen představenstva České lékařské komory od 1996 - 2001. Od listopadu 2001 ve dvou obdobích předseda OS ČLK v Hradci Králové. T. č. člen Vědecké rady ČLK. Hlavní autor skript Infektologie, Karolinum Praha 2004.
Členem SČL je od jeho obnovení v roce 1990. Krajský koordinátor LOK-SČL pro kraj Královéhradecký a člen Revizní komise LOK-SČL.  
Podruhé ženatý, syn lékař v invalidním důchodu, dcera referentka Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín, druhá dcera nezletilá.

 Vytisknout               Domů               Zpět